(12.20 hodin)
(pokračuje Kasal)

Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím. Táži se pana ministra, zdali chce přednést své závěrečné slovo. Nehodlá přednést závěrečné slovo.

Prosím pana poslance Antonína Macháčka, aby se ujal slova, případně aby ho doplnili zpravodajové dalších výborů pan poslanec Hašek nebo pan poslanec Ekert.

 

Poslanec Antonín Macháček: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, hlasovací procedura může být velice jednoduchá a mohla by spočívat ve třech hlasováních. Za prvé hlasovat o písm. D, za druhé o písm. E kolegy Doležala a jedině v případě jeho nepřijetí bychom pak hlasovali o písm. A. To jsou veškerá hlasování a na závěr by bylo hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je proti tomuto postupu nějaká námitka? Pokud ne, přistoupíme k hlasování. (Krátká porada.)

Hlásí se ještě pan poslanec Karel Vymětal. Ukázalo se, že prodleva, která byla způsobena komunikací mezi mnou a panem místopředsedou vlády, přinese nějaké ovoce.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych vaším prostřednictvím upozornit pana zpravodaje, že se domnívám, že pozměňovací návrh pod bodem D1 je nehlasovatelný, neboť kdyby byl odhlasován, tak vlastně z názvu zákona vypadne, že jde o novelu zákona č. 320/2002 Sb. Chtěl bych na toto pana zpravodaje upozornit, že zákon by pak začal textem "ve znění pozdějších předpisů", ale o čem by tam pak vypadlo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za toto upozornění. Dvakrát měř a jednou řež, takže raději chvilku počkáme. Pan zpravodaj.

 

Poslanec Antonín Macháček: Omlouvám se teď kolegovi Vymětalovi, ale chtěl bych jenom připomenout Poslanecké sněmovně, že text písm. D1 je legislativně technická úprava, kterou doporučila legislativa Parlamentu, a domnívám se, že je daleko přesnější než to, co nyní zaznělo od kolegy Karla Vymětala.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Na pomoc v této chvíli spěchají další. Pan poslanec Macháček to upřesní.

 

Poslanec Antonín Macháček: Ano, je to přesně tak. Kdyby si kolega Vymětal přečetl celý název… (Poslanec Karel Vymětal souhlasí.) Rozumíme si už, děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: V tuto chvíli je tedy vše vyjasněno, nicméně o slovo se přihlásil pan ministr Bohuslav Sobotka.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Chtěl bych ještě požádat o určitou modifikaci procedury pana zpravodaje. Týká se to bodu E pozměňovacího návrhu pana poslance Doležala, jestli bychom mohli hlasovat samostatně o bodu E1 a 3 a samostatně o bodu 2.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čili o bodech 1 a 3 dohromady a o bodu 2 odděleně. Myslím si, že není důvod, proč panu ministrovi nevyhovět. Je zde ještě další upřesnění u stolku zpravodajů.

V této chvíli už můžeme přistoupit k hlasování.

 

Budeme hlasovat o návrhu pod písm. D jako celku pana poslance Antonína Macháčka.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 211. Kdo s ním souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Z přítomných 184 poslanců bylo pro 173, nikdo proti. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Antonín Macháček: Nyní bychom hlasovali o E1 a 3 společně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan ministr nesouhlasí, pan zpravodaj rovněž nesouhlasí.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 212. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Vladimíra Doležala pod písm. E1 a 3, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Z přítomných 184 poslanců bylo 53 pro a 118 proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Antonín Macháček: Nyní budeme hlasovat o návrhu E2.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan zpravodaj souhlasí, pan ministr také souhlasí.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 213. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování v tuto chvíli skončilo. Ze 184 hlasujících bylo 177 pro, jediný proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Antonín Macháček: Po přijetí bodu E2 už nemusíme hlasovat o bodu A, takže můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jsou nějaké námitky? Nejsou.

Přečtu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., podle sněmovního tisku 71, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 214, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s tímto návrhem? - Pardon, omlouvám se, přerušuji hlasování, resp. prohlašuji ho za zmatečné. A prosím, aby se věc vyjasnila. (Krátké přerušení jednání.)

 

Poslanec Antonín Macháček: Je to v pořádku. Jenom jsme si zde vyměňovali stanovisko k tomu, že jsme hlasovali o bodech E1 a 3 dohromady.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, já jsem to osobně ještě jednou opakoval pro zdůraznění této procedury. Předchozí hlasování přesto prohlašuji za zmatečné.

 

A o návrhu jako celku rozhodneme v hlasování pořadové číslo 215. Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s návrhem na usnesení, jímž se vyslovuje souhlas, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu. Děkuji.

Hlasování skončilo. Z přítomných 183 poslanců bylo 125 pro a 51 proti. Konstatuji, že sněmovna schválila usnesení a že jsme skončili projednávání bodu 104.

 

Ještě chvilku počkám, než zahájím další bod.

 

Zdá se, že mohu přejít k zahájení bodu

 

105.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 593/1992 Sb.,
o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 131/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů sobě podržel ministr financí Bohuslav Sobotka a aby ho doplnil zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Miroslav Kalousek. Pozměňovací návrhy k tomuto tisku jsme dostali pod označením 131/2.

Otevírám rozpravu. Přihlášky do rozpravy nemám. Hlásí se pan poslanec Radim Turek a jako další pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Radim Turek: Děkuji, pane předsedající. Paní poslankyně, páni poslanci, chtěl bych navrhnout jednu legislativně technickou úpravu, a to v mém pozměňovacím návrhu pod bodem B v čl. 4 odst. 1 v první větě, kde se píše: … poplatníci daně z příjmu účtujících v soustavě podvojného účetnictví… Chci opravit ve slově "příjmu" na "příjmů", mělo by zde být kroužkované "ů ", a ve slově "účtujících" by se mělo vypustit písmeno "ch". Je to malá úprava velkého významu. Znění by tedy mělo být "z příjmů účtující".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP