(12.40 hodin)
(pokračuje Langer)

Takže bych dotaz pana kolegy Recmana - jestli dovolí - upřesnil nejen na formulaci, jestli jsou ve Fondu národního majetku tyto prostředky, ale jestli tam budou tyto prostředky v případě, že se prodej společnosti Český Telecom uskuteční. Případně, aby nám mohl říci, jestli tam ty peníze skutečně budou, poté je to jen krůček k odpovědi na otázku, co se s těmi penězi stane.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Langerovi. Hovořit bude pan ministr Sobotka, pak pan poslanec Kocourek a pan poslanec Karel Vymětal.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pane místopředsedo, dámy a pánové, pokud jde o předložený návrh zákona, musím říci, že je velmi neobvyklé, aby zákon přímo předvídal privatizaci některé společnosti, která v tuto chvíli právě probíhá. Chtěl bych potvrdit slova mého předřečníka pana předsedy Kühnla, který zde avizoval a upozornil na možnost, že přijetí takového zákona by mohlo oslabit pozici státu při jednáních o dokončení prodeje této společnosti. Prodej státního podílu ve společnosti Telecom se nyní nachází ve fázi, že vláda přijala příslušné usnesení, rozhodla o nabyvateli, rozhodla o ceně a termínu, do kdy by měla za prvé být projednána smlouva o nabytí tohoto podílu ve vládě, za druhé o termínu, do kdy by tato smlouva měla být ze strany nabyvatele podepsána. Smlouva dále stanoví i termín, do kdy by smlouva měla být vypořádána a poukázány finanční prostředky na účet Fondu národního majetku.

Tímto chci odpovědět na otázku pana místopředseda Langera, zda tyto finanční prostředky na účtu Fondu národního majetku v příštím roce budou. Ano, v případě, že tento privatizační proces bude úspěšným způsobem dokončen, tyto finanční prostředky se ocitnou pravděpodobně během prvního čtvrtletí 2003 na účtu Fondu národního majetku. Kdy to bude přesně, je otázka smluvních podmínek, které v tuto chvíli jsou stále ještě předmětem negociací mezi Fondem národního majetku a mezi nabyvatelem, který je označený v příslušném usnesení vlády.

Chtěl bych skutečně varovat před tím, abychom v tuto chvíli v zákoně předurčili použití těchto finančních prostředků, protože tím v každém případě oslabujeme pozici státu, stát se dostává do role někoho, kdo již utratil peníze, nebo rozhodl o tom, jakým způsobem se utratí finanční prostředky z obchodu, který ještě zatím nebyl zrealizován.

Pokud jde o současné disponibilní zdroje Fondu národního majetku, v tuto chvíli má Fond národního majetku na svých účtech částku, která se blíží částce 10 miliard korun. V příštím roce se dá reálně očekávat, pokud bude úspěšně dokončena privatizace státního podílu v Telecomu, příjem zhruba v rozsahu 55 miliard korun v rámci této privatizace. Samozřejmě tam budou určité náklady, které budou spojeny s operací v rámci krytí kursového rizika. To je operace, která spočívá v tom, že Česká národní banka provádí konverzi prostředků na koruny. Fond národního majetku České národní bance za tuto konverzi platí smluvní poplatek, takže ten bude potřeba odečíst od částky, kterou nakonec bude na své účty Fond národního majetku inkasovat.

Pokud jde o další výdaje Fondu národního majetku, které lze v příštím roce reálně očekávat. Jsou to jednak výdaje, které budou spojeny s usneseními Poslanecké sněmovny. Vláda současně se zákonem o státním rozpočtu předkládá do Poslanecké sněmovny návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a rovněž návrh rozpočtu Státního fondu bydlení. Oba tyto rozpočty počítají ve svých návrzích, jak byly do vlády předloženy příslušnými resortními ministry, s tím, že do své bilance příjmů zapojí dotaci z Fondu národního majetku. Státní fond dopravní infrastruktury počítá s dotací z Fondu národního majetku ve výši 27,2 miliardy korun, Státní fond bydlení v tuto chvíli počítá s dotací z Fondu národního majetku v rozsahu 2,8 miliardy korun. Pokud tyto částky sečteme, dospíváme k požadavkům těchto dvou státních fondů na Fond národního majetku v příštím roce v rozsahu 30 miliard korun.

Pokud si sečteme částku, která je v tuto chvíli k dispozici, s očekávaným výnosem z privatizace Telecomu, je to částka zhruba 65 miliard korun. Požadavky fondů v tuto chvíli tvoří zhruba polovinu z této částky, zbývá částka zhruba 35 miliard korun.

Pokud jde o požadavky na rozdělení této zbývající částky, je zde smluvní závazek Fondu národního majetku vůči plnění ke společnosti Česká inkasní, který vyplývá z realizace a vypořádání stabilizačního programu, který fungoval v bankovním sektoru. Je to požadavek 3,65 miliardy korun. Je zde smluvní závazek hradit specifikované náklady České konsolidační agentury v rozsahu 10,5 miliardy korun. Je zde návrh na úhradu nákladů na odstraňování ekologických škod v příštím roce, a to v rozsahu 16 miliard korun s tím, že tento návrh prozatím počítá i s poskytnutím prostředků pro severní Moravu a severozápadní Čechy v rámci usnesení minulé vlády, které vláda přijala směrem k podpoře odstraňování ekologických škod v regionech severní Moravy a severozápadních Čech. Dále jsou zde nezbytně nutné rezervy na záruky a závazky Fondu národního majetku. Je zde rezerva na restituční náhrady a směnky v rozsahu 1,4 miliardy korun.

Celkově bilance Fondu národního majetku v příštím roce počítá s tím, že plánované příjmy budou zhruba 73 miliardy korun a plánované výdaje zhruba 76 miliard korun. Z toho jednoznačně vyplývá, pokud by byl přijat tento návrh zákona, že by Fond národního majetku musel přehodnotit svoji bilanci v rozsahu tohoto rozdílu, který vyplývá z částek, které jsem zde uvedl. Je zřejmé, že by Fond národního majetku za prvé buď nesplnil některé své smluvní povinnosti, které má k transformačním institucím, v těchto transformačních institucích by vznikl následně vnitřní dluh, který by musel být hrazen v příštích letech. Částečně by Fond národního majetku nesplnil svůj závazek ke státním fondům, zejména ke Státnímu fondu dopravy. Tam je zřejmé, že by rovněž vznikl vnitřní dluh, který by pravděpodobně Státní fond dopravy musel řešit tím, že by si v příslušném objemu staveb, které jsou již dnes rozestavěny, musel vzít půjčku. Současně by fond nemohl garantovat úhradu ekologických škod na základě již platných a schválených smluv. Současně by Fond národního majetku nemohl poskytnout žádné dodatečné finanční prostředky na základě usnesení minulé vlády pro regiony severní Morava a severozápadní Čechy. To by byly zřejmé důsledky přijetí tohoto návrhu zákona.

Tento návrh zákona by vedl k tomu, že bychom sice vyčlenili částku 50 miliard korun do jednoho segmentu veřejných financí v České republice, současně bychom byli nuceni vytvořit v jiných částech segmentu veřejných financí v České republice jasný dluh, který bychom následně museli splácet a řešit jiným způsobem. Čili tento návrh nepřináší nové zdroje pro výdaje veřejných financí, pouze tyto zdroje přesouvá. Díky návrhu na přesunutí těchto zdrojů by došlo k tomu, že by v jiných segmentech veřejných financí došlo k nutnosti používat a zapojovat cizí zdroje a zvyšovat deficit veřejných rozpočtů jako celku v příštím roce.

Pokud zde bylo řečeno, že tento návrh je nebezpečný pro veřejné finance, mohu to pouze potvrdit. Tento návrh by vedl ke zvýšení deficitu veřejných financí v roce 2003. Proto se přimlouvám za to, aby tento návrh zákona byl zamítnut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Sobotkovi. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Martin Říman.

 

Poslanec Martin Říman: Pane předsedající, dámy a pánové, musím protestovat proti už dvojnásob vyřčené argumentaci o tom, že náš návrh kazí nějakým způsobem státu jeho pozice při privatizaci Českého Telecomu. Pokud bychom použili tuto logiku, jak by stát kazil pozici při privatizaci Českého Telecomu, kdyby v červnu letošního roku byl přijat návrh na koupi stíhaček značky Gripen. To za prvé.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP