(11.30 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Lachnit chce být nápomocen, takže mu dám příležitost.

 

Poslanec Petr Lachnit: Já bych pana poslance Vlčka požádal, aby odstranil formulaci, že se děkuje těm, kteří se podíleli na povodních. To nelze.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, na odstraňování povodňových škod. (Smích ve sněmovně. Dohadování mimo mikrofon.)

Pan poslanec Vlček navrhuje, abychom přerušili před ukončením podrobné rozpravy projednávání tohoto bodu, aby usnesení byla soustředěna u zpravodaje v písemné podobě a aby ta usnesení byla dána k dispozici poslancům. Já se za to přimlouvám, protože už je tady třetí návrh, který má zase asi tři nebo čtyři body, tak abychom se v tom vyznali.

Vidím, že s tím souhlasíte. Chci se jen zeptat pana předsedy vlády, zdali chce vystoupit už v tuto chvíli.

A ještě takto - promiňte - se zeptám, jestli ještě někdo z pánů poslanců chce předložit nějaký návrh na usnesení, abychom to měli kompletní. Protože tomu tak není, tak v tuto chvíli přerušujeme projednávání tohoto bodu - nebo pan předseda vlády chce vystoupit? Chce. V rámci podrobné rozpravy vystoupí pan - nebo pan předseda vlády může vystoupit kdykoliv, takže vystupuje, protože nepředpokládám, že dá nějaký návrh na usnesení, který by v rámci podrobné rozpravy měl zaznít. A navrhovatele jednotlivých usnesení a pana zpravodaje prosím, aby začali pracovat.

Prosím o klid a slovo má předseda vlády Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Dámy a pánové, vystupuji v tento okamžiku z jednoduchého důvodu, že rozprava byla opravdu velmi zajímavá a živá a myslím si, že jsme teďka připraveni vnímat lépe argumenty s určitým odstupem, a proto mi dovolte, abych krátce zhodnotil jednak rozpravu a jednak se zabýval reakcí na některé dílčí otázky.

Chtěl bych říci, že za rozpravu děkuji, protože až na výjimky to byla rozprava, která se zabývala věcmi, které jsou důležité. Buď se pokládaly otázky a byly upřesňovány odpovědi, nebo jste projevovali koncepční názory, ke kterým možná nelze v tento okamžik definitivně zaujmout stanovisko, avšak nepochybně stojí za zmínku. Myslím si, že o hodnotě jednotlivých politických uskupení můžeme debatovat různými způsoby, ale myslím si, že nejvýhodnější ocenění vychází z toho, co jednotlivá vystoupení mohla přinést pro budoucí řešení situace.

Musím říct, že v zásadě většina poslanců reagovala způsobem, který minimálně vyžaduje přemýšlení, zda jejich argumenty neznamenají impuls ke zlepšení situace - s výjimkou většiny poslanců Občanské demokratické strany. Jejich jediná základní linie v jejich vystoupení byla pokud možno pošpinit, zasáhnout, oslabit schopnost vlády v daném okamžiku řešit situaci a z toho potom možná něco získat. Když bych měl vyjmout nějaké praktické poznámky, které z této debaty ze strany ODS vznikly, myslím si, že to je jenom jedna jediná, a to je vystoupení pana poslance Beneše, kdy položil otázky, které podle mého názoru stojí za úvahu. A musím také konstatovat, že česká armáda ve své koncepci již na některé poznatky, které vznikly z povodní, reaguje.

Dámy a pánové, ve většině případů se jednalo o doplňující otázky, které zodpověděli příslušní resortní ministři, a dovolte mi tedy, abych se zabýval jenom nejobecnějším přístupem. Chci sdělit sněmovně, že vláda připravuje komplexní zprávu, která vyhodnotí situaci, která byla vyvolána povodněmi, vyhodnotí reakci jednotlivých orgánů a pokusí se zformulovat poučení, která z této situace plynou. Práce už byly zahájeny, ale je pravdou, že podle odhadu, který máme, není možné je dokončit s odpovídající objektivností a promyšleností do konce roku. Čili někdy přelom roku zřejmě bude tato zpráva hotová a myslím si, že by měla být předložena k velmi podrobné diskusi ve sněmovně, protože v ní najdeme možnosti řešení a jsem přesvědčen, že diskuse ve sněmovně je schopna řada věcí ještě doplnit, změnit a dát mnoho zásadních podnětů. Čili sděluji - připravuje se souhrnná zpráva o této katastrofě a o reakci ústavního systému na ni. Bude předložena sněmovně a myslím si, že bude velmi potřebné, aby se tato debata vedla.

V této věci bych se chtěl obrátit k panu poslanci Exnerovi velmi nepřímo. Myšlenky, které vložil do svého usnesení, jsou podle mého názoru jednak každá diskutovatelná, avšak v tento okamžik jsou předloženy jako závěry předčasně. My nemůžeme některé z těch věcí přijmout, protože není zcela jasné, zda se opírají dostatečně o zjištěná fakta a o realitu, čímž nevyčítám panu poslanci Exnerovi povrchní přístup. Spíš konstatuji stav poznání, ve kterém teď právě jsme. Je tam nepochybně několik poznámek, o kterých nelze pochybovat. A jestliže pan poslanec žádá, aby vláda prověřila a podala sněmovně zprávu, efektivnost jednotlivých finančních toků a jejich realizaci, nepochybně je to správný požadavek, ale sděluji, že vláda v rámci svých povinností toto činí a určité závěrečné zprávy připravuje. Je to požadavek, o kterém není pochyb.

Stejně tak jsem ve svém vystoupení sdělil, že je naším záměrem vytvořit souhrnnou dlouhodobou strategii, do které bude zahrnuta i Morava, tak jak už jsem uvedl, že to je z našeho hlediska v podstatě jedna klimatická událost, byť s určitými vrcholy. Mé doporučení by bylo přeformulovat ty požadavky pana poslance do podoby otázek, které by byly řešeny onou zprávou, kterou jsem teď oznámil. Pak je to jasné. Prostě zpráva se pokusí na tyto otázky zřetelně odpovědět a učinit z nich závěry. To, že máme učinit další mnohá opatření, abychom řešili situaci lidí, kteří jsou v nouzi, je naprosto nasnadě, to není povinnost, kterou je třeba ukládat sněmovním usnesením. Prostě to je povinnost, kterou nám uložil život a ústavní odpovědnost, která nám byla voliči dána.

Dámy a pánové, v různých vystoupeních z opozičních lavic - a musím říct tentokrát pouze z opozičních lavic ODS - vznikal určitý obecný názor, jako by v té zprávě, kterou jsem uvedl, se vláda chválila. Pokud jste mě poslouchali podrobně a pokud si uděláte analýzu mého vystoupení, zjistíte, že jsem velmi systematicky používal pojem Česká republika, náš ústavní systém a mnohé další pojmy, protože je pravda, že náš ústavní systém a naše vlast se ve střetnutí s tímto živlem osvědčily a že ty články, které mají svou odpovědnost, nalezly své místo a svou odpovědnost v zásadě splnily. Tím nepopírám dílčí selhání, která se nepochybně najdou na kterékoliv úrovni, která budou mimo jiné předmětem analýzy, kterou jsem oznámil.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP