(10.50 hodin)
(pokračuje Gross)

Chcete snad tvrdit, že Státní správa hmotných rezerv je nezávislá na vládě! Chcete snad tvrdit, že Armáda ČR, jejíž každý příslušník, který byl uvolňován pro likvidační a záchranné práce, musel být schvalován vládou, je nezávislá na vládě! Chcete snad tvrdit, že Policie ČR - i když pan místopředseda Langer opět nezapomněl, že vlastně bůh ví, jak to s těmi jejími zásluhami bylo - je nezávislá na vládě! Že Hasičský záchranný sbor jakožto státní bezpečnostní sbor, resp. jednotný bezpečnostní sbor tohoto státu, je nezávislý na vládě! Chcete snad tvrdit, že posily z krajů jak pro hasiče, tak pro policii, které byly stahovány z celé republiky, se stahovaly samy od sebe, aniž by k tomu dal někdo příslušný pokyn, a aby ten pokyn vyšel včas a ti lidé, kteří cestovali z Moravy, kteří cestovali z jiných nepostižených míst velmi rychle, se tam dostavili včas a mohli fungovat, že to přišlo samo, prostě jako dar z nebe! Chcete snad tvrdit, že hygienická služba, která má velké zásluhy na tom, že epidemiologická situace v České republice byla zvládnuta, je nezávislá na vládě!

Tady mi dovolte jednu poznámku. Byly dokonce krizové štáby, i na krajské úrovni, které odmítaly krajské hygieniky vzít do těchto krizových štábů, a museli jsme až direktivním způsobem krajské hygieniky vnutit do těchto krajských krizových štábů. To také je instituce nezávislá na státě?

Veterinární správa, která jako první musela řešit asanační práce při uhynulých zvířatech, problémy s rybami z vylitých jihočeských rybníků, chcete tvrdit, že tato instituce je nezávislá na státě! Chcete tvrdit, že činnost Ministerstva dopravy a spojů, především jeho rychlá reakce pro využití kapacit Českých drah v různých místech v republice, kde města byla od sebe oddělena a jediné, co tam fungovalo, byl železniční most, že takováto rychlá reakce Českých drah na úrovni generálního ředitelství po dohodě s Ministerstvem dopravy a spojů přišla sama od sebe! Chcete snad tvrdit, že někteří specialisté, kteří fungovali v době povodní, ať už šlo o leteckou službu, ať už šlo o chemiky, jak armádní, tak hasičské, ať už šlo o potápěče nebo i o útvar rychlého nasazení, že to byly instituce, které samy od sebe najednou tu se objevily v severních Čechách, tu se objevily u Spolany, tu se objevily někde jinde, kde byly zapotřebí, a prostě že samo od sebe toto fungovalo!

Kolegové, s takovouto politikou si myslím, že prostě - a nebudu pokračovat dál, protože bych byl asi sprostý.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, i když máte přednostní právo, můžete mluvit o čemkoliv, za sprostá slova bych vás musel přerušit.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Pane místopředsedo, jelikož jsem si vědom toho, že jste bedlivý strážce pořádku v této sněmovně, tak jsem se zarazil, jenom kvůli vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji vám, pane místopředsedo vlády. (Veselost v sále.)

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: A teď k vystoupení pana kolegy Tlustého. To už je vrchol nehoráznosti! (Ohlas v sále.) Pan kolega Tlustý tady poznamenal, že integrovaný záchranný systém vznikl díky této sněmovně a ne díky vládě. Kolegové, s takovými argumenty se jděte vycpat! A říkám to zcela jednoznačně. (Bouřlivý potlesk v části sálu, bušení do lavic ve zbylé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já bych žádal sněmovnu o pořádek, prosím, projednáváme velmi vážnou věc a je potřeba se jí vážně zabývat. Jednotlivé argumenty tady vznášejí v pořadí, jak se přihlásili jednotliví poslanci, zástupci vlády.

Prosím, pane místopředsedo, můžete pokračovat.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Děkuji. A já vám řeknu, proč se s tím "jděte vycpat", kolegové. Protože vaše vláda dne 15. května 1993 - 1993! - přijala usnesení č. 246 o zásadách integrovaného záchranného systému, ve kterém uložila tehdejšímu vašemu ministru vnitra, aby do 15. 6. 1993 - zdůrazňuji 1993 - předložil zákonnou úpravu integrovaného záchranného systému. Co jste dělali od té poloviny roku 1993 do začátku roku 2000, kdy až tento ministr vnitra předkládal zákony o integrovaném záchranném systému, o krizovém řízení a dalších postupných věcech? Takže než nějaké argumenty budete říkat, kolegové, ověřte si fakta.

Já jsem nebyl takový, abych při povodních v roce 1997 vám říkal, že tady máte čtyři roky staré usnesení, které jste nenaplnili, a že následky povodní v roce 1997, kdyby bylo naplněno, nemusely by být tak hrozné. A neříkal jsem to tady, protože jsem nepovažoval za slušné, aby opoziční politik na takové lidské katastrofě, jako jsou povodně, jako je ztráta života, jako je ztráta majetku, si dělal politiku. Když vás tady ale poslouchám, tak lituji toho, že jsem takto nevystupoval.

Děkuji za pozornost. (Bouřlivý potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru vnitra Stanislavu Grossovi. S faktickou poznámkou se přihlásil pan ministr financí Sobotka, po něm s faktickou poznámkou pan místopředseda Langer a pak teprve s přednostním právem, ale po faktických poznámkách, pan ministr Němec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych chtěl reagovat na poznámku pana poslance Teplíka. Já už jsem ve své řeči hovořil o těch termínech, kdy vláda rozhodovala o uvolnění finančních prostředků. My jsme tyto finanční prostředky obratem z Ministerstva financí uvolňovali. Pokud jde o finanční prostředky, které šly směrem k obcím, které šly směrem k okresním úřadům, které šly směrem ke krajům, to byly prostředky v rozsahu 1 miliardy 143 milionů Kč, tak ty už měsíc na těch obcích, krajích a okresních úřadech byly. Tyto prostředky už doputovaly směrem k občanům, doputovaly směrem k firmám, které fakturovaly likvidační záchranné práce, doputovaly směrem k firmám, které zajišťovaly odvoz odpadků. Čili tyto finanční prostředky již doputovaly ke svému konečnému určení. Je to minimálně částka v rozsahu 1 miliardy 143 milionů Kč.

Pokud jde o čerpání dalších finančních prostředků, ty jsou čerpány prostřednictvím státních fondů nebo jednotlivých resortních programů, které byly vytvořeny na to, aby se financovaly potřeby spojené s těmi programy, o kterých jsem v tuto chvíli hovořil, zejména se to týká Ministerstva pro místní rozvoj. Podle mě je důležité poznamenat, že finanční prostředky došly v určitém rozsahu na každou zaplavenou obec.

Pan místopředseda Langer zde hovořil o obci Blatné, kde na jeho dotaz občané nedokázali odpovědět na otázku, zda do jejich města došla nějaká státní podpora po povodních. Já chci pana místopředsedu Langera ujistit, že do Blatné státní finanční podpora došla, že tam došla přímá dotace od Ministerstva financí přímo na účet tohoto města skrze účet okresního úřadu. Došly tam finanční prostředky na výplatu sociálních dávek, jednalo se o mimořádné sociální dávky v rozsahu 30 tisíc Kč. Došel tam příspěvek na likvidaci odpadu, který se poskytoval skrze Krajský úřad v Českých Budějovicích. Nepochybně městu Blatná byla uhrazena část finančních prostředků - opět skrze krajský rozpočet - které byly vynaloženy na bezprostřední likvidační práce, na které krajský úřad dostal od vlády dotaci, o které jsem již hovořil, a bylo rolí krajského úřadu, aby tyto finanční prostředky poměrným a spravedlivým způsobem rozdělil mezi obce, který byly těmi povodněmi postiženy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí. S další faktickou poznámkou vystoupí pan místopředseda Langer, potom ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Michal Doktor, pak ještě jednu faktickou poznámku pan Teplík a poté teprve řádně s přednostním právem pan ministr Němec. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, ač nemusím souhlasit s obsahem vystoupení dvou členů vlády, zkuste si srovnat věcné vystoupení ministra financí před malou chvílí s vystoupením ministra vnitra. Já jsem se dozvěděl od ministra financí velmi věcnou, konkrétní odpověď na můj dotaz, jak to bylo s Blatnou. Pane ministře, děkuji za tu odpověď, jsem rád, že tomu tak skutečně bylo.

Nicméně mám-li se vrátit k vystoupení pana ministra vnitra, tak ve třech poznámkách.

Pan ministr vnitra nás vyzval k tomu, abychom neztráceli soudnost. Pane ministře, kdybyste měl co ztratit, tak bych vás vyzval k tomu, abyste neztrácel rozum! (Výkřiky v sále: To je sprosté!) Protože vaše vystoupení mě k tomuto závěru a k této výzvě musí zcela jednoznačně vést.

Za druhé. Vyjádřil jste politování nad tím, jak jste se choval v roce 1997, kdy jste byl opoziční poslanec. Já bych vám chtěl připomenout, jak se chovali opoziční poslanci pro vás ve chvílích nejtěžších, při zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, kdy vám také leckdy teklo do bot jako osobě zodpovědné za činnost policie a kdy nikdo z opozičních poslanců, pokud se nepletu, vám klacky pod nohy neházel!

***
Přihlásit/registrovat se do ISP