(10.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Současně 150 mil. korun bylo uvolněno na nastartování programů spojených se obnovou nezbytných funkcí a činností vodohospodářské infrastruktury v resortu Ministerstva zemědělství a částka 100 mil. korun na program Ministerstva práce a sociálních věcí spojených s financováním ústavů sociální péče na urychlené dořešení dostavby a další dodatečná opatření včetně navýšení lůžkové kapacity s tím, že se vyčlení tato kapacita pro klienty povodňových oblastí v těch příslušných určených domovech důchodců.

Takže to je zhruba rekapitulace finančních prostředků, tak jak byly vládou rozděleny a použity v té sumě 6150 mil. korun, o kterých jsem v tuto chvíli hovořil a o nichž bylo prioritně rozhodováno na úrovni vlády a na úrovni exekutivního vedení Státního fondu dopravy a Státního fondu bydlení.

Pokud jde o shrnutí finančních prostředků, které byly poukázány směrem k okresním úřadům, ke krajům a obcím a směrem k Magistrátu hlavního města Prahy, v sumě se jedná o částku v rozsahu 1143 mil. korun. Tyto prostředky byly uvolňovány od počátku měsíce září do 23. září letošního roku s tím, že pokud jde o jednotlivé rozdělení těchto finančních prostředků, na základě usnesení vlády č. 808 z 21. srpna byly uvolněny následující finanční prostředky: účelové prostředky na mimořádné sociální dávky pro okresní úřady 263 mil. korun, pro magistráty hlavního města Prahy a Plzně 44 mil. korun, celkem 280 mil. korun, účelové prostředky na záchranné a likvidační práce pro okresní úřady 25 mil. korun, pro kraje a obce 315 mil. korun, celkem 340 mil. korun dotace nejvíce postiženým obcím, to byly dotace, které se poskytovaly obcím, jež byly podle dostupných údajů v daném okamžiku zcela zaplaveny během povodní.

Vzhledem k tomu, že bylo potřeba tyto dotace zaslat maximálně rychle, tak aby doputovaly na jednotlivé obce přímo, obce mají zcela volnost, jak s těmito prostředky naložit, byl zvolen klíč podle počtu obyvatel s tím, že přirozeně každé další finanční prostředky jsou děleny na základě jediného klíče.

Pokud jde o usnesení vlády č. 876 z letošního roku, byla poskytnuta dotace krajům na likvidaci odpadů v rozsahu 73 mil. korun. Dále byly poskytnuty na základě dalšího usnesení vlády č. 909 účelové prostředky na mimořádné sociální dávky, jednalo se o posílení prostředků, které již byly dříve vyčleněny pro okresní úřady v rozsahu 61 mil. korun a pro Magistrát hlavního města Prahy 55 mil. korun, celkem tedy 117 mil. korun. A současně byly dále posíleny účelové prostředky na záchranné a likvidační práce pro okresní úřady 31 mil. korun a pro kraje a obce 203 900 tisíc korun. Celkem tedy na základě těchto usnesení vlády byla směrem k obcím, krajům a magistrátům uvolněna částka 1 143 646 tisíc korun.

Pokud šlo o finanční prostředky, které byly uvolňovány směrem ke krajům, to se jednalo o největší podíl těchto finančních prostředků, a které nebyly určeny na financování mimořádných sociálních dávek, o konkrétním použití a rozdělení těchto finančních prostředků směrem k obcím rozhodovaly orgány příslušných krajů na základě vlastní znalosti poměrů a na základě vlastního pořadí priorit z hlediska financování potřeb obcí.

Tolik jenom velmi stručně rekapitulace finančních zdrojů, které vláda a exekutivní vedení státních fondů v letošním roce uvolnily na financování bezprostředních neodkladných výdajů.

Pokud jde o otázku výhledu na financování povodňové obnovy a na financování schvalovaných strategií obnovy v příštím roce, musím říci, že tato obnova bude financována z několika zdrojů. Tím hlavním zdrojem v tuto chvíli bude státní rozpočet na rok 2003. Mezi jeho výdaji to jednak budou přímé výdaje státního rozpočtu a jednak to budou výdaje státního rozpočtu spojené s půjčkou od Evropské investiční banky. Vláda v tuto chvíli bude schvalovat návrh zákona, který předloží do Poslanecké sněmovny. Tento návrh zákona počítá s tím, že bychom od Evropské investiční banky čerpali půjčku do výše 12 mld. korun. Současně počítáme s tím, že v rámci výdajů jednotlivých kapitol budou prioritně určeny finanční prostředky na popovodňovou obnovu zhruba v rozsahu dalších 4 mld. korun.

Počítáme s tím, že rozpočet fondu dopravy poskytne na financování popovodňové obnovy navíc částku v rozsahu 3 mld. korun, fond bydlení v příštím roce částku minimálně v rozsahu 2,5 mld. korun. Počítáme rovněž s tím, že finanční prostředky na popovodňovou obnovu uvolní v řádu několika set milionů korun rovněž fond životního prostředí.

Současně budou resorty, ty které jsou k tomu kompetentní, čerpat prostředky z přímé dotační pomoci Evropské unie, které budou poskytovány v rámci zjednodušené procedury při čerpání těchto finančních prostředků. Tyto prostředky budou čerpány zejména v rámci působnosti resortu dopravy a působnosti resortu Ministerstva životního prostředí. Řádově se dá říci, že pokud shrneme tyto státní fondy a shrneme státní rozpočet, očekává se, že částka, která bude v rámci těchto zdrojů vynaložena na realizaci strategií obnovy a odstraňování popovodňových škod, v každém případě překročí částku 18 mld. korun.

V tuto chvíli děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí Bohuslavu Sobotkovi, že odpověděl na otázky, které mu položili jednotliví poslanci. Škoda, že ti, kteří je pokládali, v mnoha případech neposlouchali. Znovu vás žádám o větší klid.

K faktické poznámce před vystoupením pana místopředsedy vlády se přihlásil pan kolega Teplík.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, nechci zneužívat svoji faktickou poznámku. Nicméně já jsem velmi pozorně poslouchal vystoupení pana ministra financí. Domnívám se, že mně, ale nejenom mně, ale i většině z vás tam chybělo jedno podstatné. Byl to krásný výčet částek, o kterém jsme se z drtivé většiny dozvěděli, že budou - někdy. Ale mně tam velmi chybělo, kdy budou uvolňovány, to znamená kdy se toho dočkají ti nejpostiženější.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Teplíkovi za faktickou poznámku. Slovo má místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross. Po něm s přednostním právem ministr Němec. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně a páni poslanci, já jsem nechtěl v rámci tohoto bodu vystupovat, protože předseda vlády uvedl, že tento bod je směřován spíše k tématům obnovy území, spíše k tématům odstraňování povodňových škod, protože pokud se nepletu, tak Poslanecká sněmovna již dokonce nadvakrát projednávala aktuální povodňovou situaci. V době, kdy jsme čelili ještě problémům daleko akutnějším než v tuto chvíli, tak atmosféra tady byla klidnější, protože někteří lidé chápali, že za určitých situací se politika nedělá a řeší se věcně problémy. Protože v té době ještě slušnost převládala. Ne tak v tuto chvíli.

Po vystoupení kolegů z ODS je nicméně zapotřebí říci několik slov. Předesílám, že ta vystoupení, která jsem zde slyšel, ať již od pana místopředsedy sněmovny Langera, nebo od pana předsedy poslaneckého klubu ODS, buďto pramení z hluboké neznalosti a nevědomosti, anebo prostě je to skutečně politické divadlo. A pak je mi vás, páni kolegové, velmi, ale velmi líto.

Nejprve obecná reakce na to, že povodně byly zvládnuty vlastně pouze nebo skoro pouze díky dobrovolníkům a díky samosprávě. Já bych s tímto tvrzením příliš nepolemizoval, pokud by nebylo vyřčeno takto jednosměrně. Protože zcela jistě i díky dobrovolníkům, zcela jednoznačně i díky samosprávám byly povodně zvládnuty tak, jak zvládnuty byly, ale vážení kolegové, kteří z této věci začínáte dělat politiku a jste nervózní z toho, že ať se vám to líbí nebo nelíbí, tak stát jako takový fungoval v době povodní, tak byste neměli ztrácet soudnost. Chcete-li této sněmovně a tomuto státu vykládat, že ty instituce, které se rozhodující měrou podílely na zvládání povodní v době akutního řešení, jsou instituce nezávislé na vládě, tak opravdu vůbec nic nevíte o fungování této společnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP