(11.30 hodin)
(pokračuje Patočka)

Vlastní výdaje fondu na vlastní činnost jsou 23,5 mil. Čili v určitých hodnotách aktiv, ta, která je minimalizovaná ve smyslu zákona o tomto fondu ve výši 6 mld., činí 7 mld. 559 mil.

Stav finančních prostředků na fondu na běžném účtu ke konci roku činil 8 mld. 185 mil., z toho z obratu fondu, se kterým fond pracoval díky kapitalizaci, činily depozitní úroky 125 mil.

Potvrzuji výrok auditora k účetní závěrce, který byl "bez výhrad".

Stručně zrekapituluji. Fond byl rozpočtován do 27 mld., byl naplněn v podstatě do třetiny do výše 9 mld. 560 mil. V letošním roce byly použity finanční prostředky ve výši 1,472. Zůstává viset určitá pohledávka vůči Fondu národního majetku ve výši 17 mld. Čili shrnuji, asi jenom zrekapituluji, co bylo uvedeno nebo je uvedeno v podkladech: fond jede na třetinový výkon.

Co se týče struktury podpory, nevím, jestli se ztotožním s panem ministrem, na nájemné bydlení bylo použito na 478 projektů cca 3 mld. Kč a do míst s pečovatelskou službou necelá miliarda, čili to jsou peníze, které vlastně obsahují smluvní částku 4 mld. 075 mil.

Závěrem bych chtěl říci, že k účetní závěrce i k výroční zprávě nemám výhrady. Ukázalo se, že nenaplnění fondu bylo doprovázeno příslušnými úspornými opatřeními. Doporučuji, aby Poslanecká sněmovna přijala usnesení, který bere předloženou účetní závěrku a výroční zprávu na vědomí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Pan poslanec Karel Vymětal má slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, chtěl bych upozornit pana zpravodaje i sněmovnu na to, že zřejmě není precizně formulován návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Rozumím tomu, že výroční zprávu můžeme nebo nemusíme vzít na vědomí, ale účetní závěrku na vědomí podle mého názoru vzít nemůžeme. Tu můžeme jedině buď schválit, nebo neschválit. Chtěl bych poprosit pana zpravodaje, aby to v podrobné rozpravě upřesnil. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Jestliže tomu tak není, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se hlásí pan poslanec Bláha.

 

Poslanec Jan Bláha: Navrhuji v podrobné rozpravě v doporučení ve sněmovním tisku 1293/1, abychom místo "vzít na vědomí" jak roční závěrku, tak výroční zprávu schválili. Pokud by tato forma neprošla, tak variantní řešení, aby roční závěrka fondu státního rozvoje byla schválena a výroční zpráva byla vzata na vědomí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Jestliže tomu tak není, podrobnou rozpravu končím a budeme hlasovat o návrzích, tak jak je přednesl pan zpravodaj. Chvíli počkám, aby se všichni, kteří se chtějí účastnit hlasování, hlasování účastnit mohli, a poté poprosím pana zpravodaje Bláhu, aby předkládal jednotlivé návrhy, tak jak o nich budeme hlasovat.

Všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

Pane zpravodaji, prosím, předkládejte jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Jan Bláha: Dovolím si po dohodě s panem ministrem a s kolegy z dozorčí rady první variantu stáhnout a navrhuji hlasovat o tom, aby Poslanecká sněmovna schválila roční uzávěrku Státní fondu rozvoje bydlení za rok 2001 a za druhé vzala na vědomí výroční zprávu činnosti fondu, sněmovní tisk 1293.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 261, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 261 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 93 vyslovilo 90 a 2 byli proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Nyní udílím slovo k procedurálnímu návrhu panu poslanci Langerovi.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, rád bych vás požádal o podporu mého procedurálního návrhu, který zní přesunout bod č. 109, což je druhé čtení mnou navrhovaného návrhu zákona o platech státních zástupců, z dnešního odpoledne na úterý jako druhý bod našeho jednání po písemných interpelacích. Já vím, že potom začíná mimořádná schůze. Je to velmi krátký a stručný bod, který má rozsah pěti minut, a myslím, že jsme schopni se s ním vypořádat, aniž bychom ohrozili chod a průběh 50. schůze. Já zde dnes odpoledne nebudu a nikdo jiný nemůže ten návrh předložit. Proto prosím o tento procedurální návrh - přesunout bod 109 jako druhý bod v úterý po písemných interpelacích.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a současně, když jsme v těch procedurálních návrzích, dovolte i mně jeden procedurální návrh. Na můj návrh byl bod 98 schváleného pořadu schůze, kterým je činnost veřejného ochránce práv, pevně zařazen na zítřejší jednání na 14 hodin. Já v tuto chvíli navrhuji, aby sněmovna revokovala tento svůj návrh. Pravděpodobně bude možné tento návrh projednat již dnes v odpoledních hodinách. Pan dr. Motejl je na cestě do Poslanecké sněmovny a někdy v intervalu po 14. hodině bude schopen tento návrh předložit. Dávám pouze návrh na revokaci návrhu, pro který jsem hlasovala.

 

Nejprve tedy rozhodneme o návrhu pana místopředsedy Langera v hlasování pořadové číslo 262, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 262 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 100 vyslovilo 88 a 4 byli proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Nyní budeme hlasovat o mém návrhu na revokaci usnesení Poslanecké sněmovny, kterým byl bod 98 schváleného pořadu schůze pevně zařazen jako první bod na jednání v sobotu 4. 5. odpoledne.

O návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 263, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 263 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 102 vyslovilo 98 a nikdo nebyl proti.

 

Já bych pouze chtěla upozornit, že návrh pana poslance Langera, který jsme přeřadili na úterý, není v tuto chvíli jasno, zda se jedná o bod 108… Tak jedná se o bod 108 schváleného pořadu schůze, každopádně se jedná o platy státních zástupců, sněmovní tisk 1252/1, druhé čtení. Myslím, že zde nebylo možné, aby došlo k záměně, protože bod byl specifikován dostatečně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP