(11.20 hodin)
(pokračuje Sehoř)

Dozorčí rada požádala Ředitelství silnic a dálnic, aby byla seznámena s finančními toky, včetně termínování jednotlivých plateb, protože dalším neduhem Fondu dopravní infrastruktury je, že ne vždy platí, a to z důvodu ne vždy dobrých informací Ředitelství silnic a dálnic, dodavatelům včas. V roce 2001 se objevovaly některé nedoplatky až v hodnotě 2 mld. korun, což není zanedbatelná částka.

Souvisí to také tak trochu s tím, jak jsme zde měli novelu zákona o Fondu dopravy a sněmovna ji nepřijala. Jsem přesvědčen ale o tom, že čas si vynutí takovou novelu jednou přijmout, protože není možné, aby stát startoval druhotnou platební neschopnost u soukromých dodavatelů.

Jsem také přesvědčen o tom, že budoucnost si vynutí také to, že Ředitelství silnic a dálnic bude reorganizováno tak, že jeho odborné složky budou částí Fondu dopravy. Znamená to tedy, že činnost inženýrská, kterou je třeba vykonat při přípravě staveb, se časem převede na Fond dopravy, a to nejenom pokud jde o silnice, ale také pokud jde o železnici a o vodní stavby. To je ale zatím spíše pohled do budoucnosti a do příštího volebního období.

Doporučuji tedy tuto zprávu schválit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále ještě někdo do všeobecné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, všeobecnou rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím.

Budeme tedy hlasovat o návrhu tak, jak byl předložen panem zpravodajem Vnoučkem, a to na základě usnesení hospodářského výboru, sněmovní tisk 1283/1, že "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schvaluje výroční zprávu o činnosti a účetní závěrku Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2001".

Já vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

O tomto návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 260, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 260 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 98 vyslovilo 95 a jeden byl proti. Konstatuji tedy, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je číslo

 

100.
Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2001
a výroční zpráva o činnosti Fondu
/sněmovní tisk 1293/

 

Prosím, aby předložený materiál uvedl ministr pro místní rozvoj Petr Lachnit.

Ještě předtím však dávám slovo panu poslanci Bubníkovi.

 

Poslanec Augustin Bubník: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, já bych jen pro stenozáznam upřesnil, že v hlasování pořadové číslo 253, o návrhu na vyznamenání, mám ve sjetině křížek, přičemž jsem hlasoval pro. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, děkuji.

Nyní tedy prosím pana ministra Lachnita, aby uvedl předložený materiál.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych řekl úvodní slovo k roční účetní závěrce a výroční zprávě o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2001.

Příjmy fondu činily v roce 2001 celkem 8,769 mld. Kč. Příjmová stránka rozpočtu byla naplněna převážně převodem prostředků z Fondu národního majetku, a to ve výši 8,56 mld. Kč. Na zbývající Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválený objem příjmů od Fondu národního majetku eviduje fond pohledávku z roku 2000 ve výši 4 mld. Kč a za rok 2001 ve výši 13,44 mld. Kč.

Co se týče výdajové stránky, pak výdaje fondu činily částku 6,56 mld. Kč. Na podporu výstavby nájemních bytů byly rozděleny prostředky v celkovém objemu 2,999 mld. Kč, na podporu výstavby domů s pečovatelskou službou byly rozděleny prostředky ve výši 960 mil. Kč. Na úrokovou dotaci v rámci programu podpory oprav bytových domů postavených panelovou technologií bylo použito prostředků v částce 32 mil. Kč, na poskytování úvěrů obcím na opravu a modernizaci bytů bylo použito prostředků v objemu 8 mil. Kč. Celkově tedy na podporu investic do bydlení směřovaly finanční prostředky ve výši 4,075 mld. Kč. Z toho dotace na výstavbu nájemních bytů z prostředků Fondu umožnily zahájit výstavbu 8409 bytových jednotek a 1415 bytových jednotek v domech s pečovatelskou službou.

V závěru roku fond převzal v souladu s nařízením vlády č. 299/2001 Sb. financování podpor oprav panelových bytových domů a na základě nařízení vlády č. 396/2001 Sb. pak začal fond poskytovat úvěry obcím na opravy a modernizaci bytů. Efektivnost těchto dvou úvěrových nástrojů bytové politiky bude pochopitelně možné hodnotit až v následujícím roce.

Dále musím konstatovat, že plnění výdajové stránky rozpočtu fondu bylo v průběhu roku výrazně zdržováno v důsledku té skutečnosti, že Fond národního majetku převáděl prostředky určené na podporu bydlení prakticky teprve v posledním čtvrtletí roku 2001.

Přesto v rámci daných možností i v těchto omezeních fond svoji úlohu splnil, a já proto navrhuji, aby Poslanecká sněmovna roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti Fondu v roce 2001 schválila i s ohledem na výrok auditora k hospodaření fondu, který zněl "bez výhrad".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Tento materiál projednal výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1293/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jan Bláha.

 

Poslanec Jan Bláha: Paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 62. schůzi dne 23. dubna 2002 projednal roční závěrku Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2001 a výroční zprávu o činnosti fondu, sněmovní tisk 1293, a po odůvodnění panem ministrem Lachnitem, zpravodajské zprávě poslance Jana Bláhy a po rozpravě navrhl doporučit Poslanecké sněmovně tuto zprávu vzít na vědomí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, a ptám se, kdo se do ní hlásí. Prosím, pan poslanec Patočka.

 

Poslanec Jiří Patočka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, jako člen dozorčí rady považuji za nutné říci některé charakteristické údaje k účetní závěrce.

Myslím si, že stojí za zmínku upozornit na velký rozdíl mezi plánovanými rozpočtovými příjmy tohoto fondu, které měly činit 20,7 mld. korun a ve skutečnosti činily 8,8 mld. korun - zaokrouhluji. Tento deficit a toto nenaplnění se projevily i v zůstatcích tohoto fondu. To, co tu pan ministr podotýkal, se odrazilo v tom, že v účetní závěrce fondu je zaúčtována pohledávka vůči Fondu národního majetku ve výši 17,440 mld. Kč. To samozřejmě vyrovnává aktiva a pasiva, nicméně je zřejmé, že tento účetní vztah vůči Fondu národního majetku je velmi závažným faktorem celkové funkce tohoto fondu.

Jen uvádím, že fond v roce 2001 obdržel z Fondu národního majetku 8,560 mld. Kč a od zahájení jeho příjem z Fondu národního majetku činí 9,560 mld. Kč. Celková úroveň je 27 mld. Kč.

Co se týče vlastních výdajů, považuji za účelné zmínit, že smluvní podpora, která byla uzavřena v roce 2001, činí 4,075 mld. Kč, z toho bylo čerpáno 1,472 mld. Kč.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP