(11.40 hodin)
(pokračuje Buzková)

V tuto chvíli budeme pokračovat v projednávání. Upozorňuji všechny, že ve 12.30 hodin uběhnou lhůty a bude možné projednávat sněmovní tisk 947, třetí čtení, což je poslanecký návrh poslance Bartoše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon o státní správě a samosprávě ve školství. Upozorňuji, že tento návrh budeme projednávat ve 12.30 hodin.

 

Dalším bodem je

 

101.
Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k postavení delegáta Poslanecké sněmovny
a jeho náhradníka do Konventu k budoucnosti Evropy

 

K tomuto bodu jste obdrželi usnesení zahraničního výboru č. 281 z 10. dubna a usnesení výboru pro evropskou integraci č. 219 ze dne 11. dubna. Předložený návrh usnesení uvede z pověření obou výborů pan poslanec Zahradil, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, paní předsedající. Cílem navrhovaných usnesení obou výborů, tedy výboru zahraničního a výboru pro evropskou integraci, je formalizovat postavení minidelegace Poslanecké sněmovny do Konventu o budoucnosti Evropské unie. Je to návrh, který vychází z praktických zkušeností s administrativním a technickým zázemím jiných delegací jiných parlamentů v Konventu.

Musím říci, že podle toho, co jsem měl možnost poznat, je Poslanecká sněmovna v podstatě jediným parlamentním tělesem, které vyslalo své zástupce do Konventu, aniž by jim předtím nějakým způsobem v rámci parlamentní administrativy zajistilo alespoň odpovídající zázemí. Tato věc byla doposud vyřešena ad hoc tím, že vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny pověřil jakýmsi výkonem administrativního zázemí sekretariát výboru pro evropskou integraci, nicméně se ukazuje, že agenda Konventu bude natolik rozsáhlá, že by bylo vhodné vyčlenit alespoň jednoho stálého tajemníka nebo osobu v postavení stálého tajemníka pro zázemí práce delegátů Poslanecké sněmovny v Konventu.

Jen připomínám - protože to budeme projednávat za chvíli - že každá stálá parlamentní delegace Poslanecké sněmovny do jakéhokoliv meziparlamentního orgánu má svého stálého tajemníka, a nechci tady teď připomínat, jaká je frekvence zasedání meziparlamentních orgánů, a tudíž účasti českých delegací v těchto orgánech. Například v případě stálé delegace Poslanecké sněmovny do Evropského parlamentu je to zasedání dvakrát ročně a k tomu ještě dvakrát ročně zasedání předsednictva, to znamená, že tato delegace zasedá čtyřikrát ročně, a přitom má svého stálého tajemníka.

V případě Konventu se dá očekávat, že tento bude zasedat zhruba 22krát až 25krát za dobu svého působení, takže frekvence bude mnohonásobně vyšší než frekvence jakékoliv stálé parlamentní delegace. Přitom nemá žádný sekretariát ani nic podobného.

Návrh usnesení je tedy motivován tím, aby bylo možno v rámci administrativy Poslanecké sněmovny vyčlenit nějakou jednu sílu, jednoho stálého tajemníka nebo něco podobného pro zajištění práce delegátů v Konventu, a tudíž jde o to, aby sněmovna svým usnesením povýšila tuto minidelegaci do postavení stálé parlamentní delegace, a to po celou dobu trvání Konventu, která se předpokládá zhruba do března, nejdéle však do června roku 2003.

Tolik k odůvodnění. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní prosím pana poslance Zahradila, aby spolu se mnou sledoval rozpravu. Zahajuji všeobecnou rozpravu k tomuto bodu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. není tomu tak. Všeobecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Ptám se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Pakliže tomu tak není, podrobnou rozpravu končím.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení tak jak jej na základě usnesení zahraničního výboru a výboru pro evropskou integraci předložil pan poslanec Zahradil. Jedná se o sněmovní tisky 281 a 219.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 264, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 264 se z přítomných 104 poslanců pro vyslovilo 75 a jeden byl proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

102.
Zprávy o činnosti stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
ve 3. volebním období

 

Předložené zprávy uvedou jednotliví vedoucí stálých delegací.

Prosím, aby se slova ujala vedoucí stálé delegace parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy paní poslankyně Vlasta Štěpová.

Promiňte, paní poslankyně. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Němec: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jen bych procedurálně chtěl uvést pro stenozáznam, že v hlasování číslo 244 mám uvedeno "ne" a hlasoval jsem proti. Hlasování nezpochybňuji, jen prosím, aby to bylo ve stenozáznamu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ještě pan poslanec Kučera mladší.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: K témuž bodu totéž. I mně se tam objevil špatný záznam proti mému hlasování. Nezpochybňuji hlasování, jen žádám o úpravu ve stenozáznamu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní hovoří paní poslankyně Vlasta Štěpová.

 

Poslankyně Vlasta Štěpová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, vážení členové vlády, není jednoduché v daném prostoru, který není velký, shrnout činnost čtrnáctihlavé delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy za poslední čtyři roky.

Pro ty kolegyně a kolegy, kteří nepracují v meziparlamentních delegacích, bych si dovolila jen upozornit na to, že podobnost s výjezdy částí výborů do zahraničí je snad jen v tom, že vyjetí také schvaluje organizační výbor. Členové stálých delegací jezdí v naprosté většině bez doprovodu, bez jakéhokoliv servisu, samozřejmě bez tlumočníka, a pracují jen na tom, na čem pracovat mají. Je to jeden parlament navíc, je to jedna komplexní parlamentní činnost navíc nejen se všemi právy, ale také se všemi povinnostmi účasti, řádné přípravy na jednání, přípravy pozměňovacích návrhů, event. přípravy tisků, zpráv, pokud je poslanec zmocněn výborem, že bude zpravodajem toho či onoho konkrétního tématu.

Abychom snad trochu přiblížili, o co v Radě Evropy jde, zpracovali jsme přehled činnosti, sice krátký, jen třístránkový, zato doplněný o přílohy, ve kterých je jednak zapojení jednotlivých členů stálé delegace jak Poslanecké sněmovny, tak Senátu, do jednotlivých výborů a podvýborů Parlamentního shromáždění Rady Evropy, a pak aktivity jednotlivých členů, to znamená, které zprávy připravili a obhájili, na kterých dalších zprávách se podíleli a dále přehled témat, která byla projednávána na plenárních zasedáních, to je čtyřikrát do roka, ve Štrasburku a na stálých výborech i v jiných částech Evropy.

Ráda bych snad zdůraznila jen několik drobností. Kromě toho, že jde o další parlament, že práci doma v našich volebních obvodech i tady ve sněmovně za nás nikdo neudělá, je to jisté vypětí, je to jisté soustředění na další věci, a navíc jednání neprobíhají v našem mateřském jazyce a jazykové nuance některých pozměňovacích návrhů jsou takové, že tam je skutečně velice vítána znalost alespoň jednoho z úředních jazyků, angličtiny nebo francouzštiny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP