(9.50 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím pana zpravodaje. Pane zpravodaji!

 

Poslanec Miloš Titz: Pane předsedající, členové vlády, milé kolegyně a vážení kolegové, máte jistě před sebou pozměňovací návrhy, které byly předneseny ve druhém čtení 25. dubna letošního roku. Pod písmenem A jsou pozměňovací návrhy poslance Václava Franka 1 - 8 a pod písmenem B jsou dva pozměňovací návrhy poslance Jiřího Payna. Pokud nebudou kolegové navrhovat něco jiného, myslím, že by se o návrzích poslance Václava Franka dalo hlasovat jako o celku, zvláště po tom, co uvedl své argumenty proti těmto pozměňovacím návrhům kolega Špidla, a myslím, že o těch dvou návrzích poslance Payna by se také dalo hlasovat najednou. Samozřejmě je možné hlasovat také jednotlivě.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže toto byl návrh procedury. Moje otázka zní, zda má někdo v sále námitku. Námitka není. Procedura je relativně jednoduchá.

Prosím, pane zpravodaji, předložte první návrh.

 

Poslanec Miloš Titz: Prosím, aby se hlasovalo o všech osmi pozměňovacích návrzích poslance Václava Franka pod bodem A najednou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pod bodem A. Stanoviska? Navrhovatel záporné, zpravodaj rovněž záporné.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 245. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 154 pro návrh 22, proti 119. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miloš Titz: Pod bodem B jsou dva pozměňovací návrhy poslance Jiřího Payna. Navrhuji také o obou hlasovat najednou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Můžeme hlasovat současně. Pan navrhovatel souhlasí. Stanovisko navrhovatele kladné, zpravodaje také.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 246. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 154 přítomných pro 135, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miloš Titz: Jelikož bylo hlasováno o všech předložených pozměňovacích návrzích, můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Souhlasím a přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraních a o změně živnostenského zákona, podle sněmovního tisku 1230, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 247. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 156 pro návrh 151, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Body 81 a 82 stejně jako body 79 a 74 je možné projednávat až od 14.45 hodin. Bod 70 od 12.30 hodin. Znamená to tedy, že teď se budeme zabývat body 83 a 84 a následovat by poté měl blok zpráv, protože ani další body, které máme k projednání v rámci třetího čtení, není možné projednávat dopoledne. Prosím, abyste se všichni podívali na blok zpráv a další body, protože bezprostředně po bodu 83 a 84 budeme pokračovat těmito body.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

83.
Návrh poslanců Josefa Hojdara a Oldřicha Vojíře na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon )
/sněmovní tisk 1240/ - třetí čtení

 

Prosím pana kolegu Hojdara a pana poslance Břetislava Petra, aby zaujali místo u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrh je uveden v tisku 1240/3. Otevírám rozpravu.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, návrh zákona, tak jak jsem ho tady uvedl a jak ho uvedl kolega Vojíř, je zcela jednoznačně jednoduchý. Myslím, že už k němu nebudu nic dodávat, a myslím, že ani k pozměňovacím návrhům, takže z hlediska předkladatele návrhu svoji úlohu nebudu dál natahovat a předám slovo zpravodaji.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak už v úvodu řekl kolega Hojdar, jedná se o zákon, který řeší jistý nedostatek tzv. energetického zákona, který spočíval v tom, že licence měly být zaplaceny do 30. 10. předcházejícího roku, ale licence mohly být vydávány až do 31. 12. téhož roku. Celá řada těch, kteří žádali o licenci, nezaplatila příslušný licenční poplatek, který slouží regulačnímu úřadu pro vyrovnání případných nedostatků, které vznikají tím, že některý z licencovaných subjektů by musel vyrábět elektřinu nad rozsah smluvního závazku.

Domnívám se, že se jedná o naprosto jednoduchou proceduru a zákon, který podali kolegové Vojíř a Hojdar, by měl být vyřízen jedním hlasováním. Čili nelze tady stanovit nějakou složitou proceduru, protože se jedná pouze o jeden bod.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, zkusíme kolegy vyřídit jedním hlasováním. Končím nejprve rozpravu a přikročíme k hlasování o pozměňovacím návrh. Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Břetislav Petr: Stanovisko zpravodaje je kladné, navrhovatele také kladné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 248. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu? Kdo je proti?

Z přítomných 155 pro návrh 114, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP