(10.00 hodin)
(pokračuje Langer)

Nyní můžeme hlasovat o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Josefa Hojdara a Oldřicha Vojíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), podle sněmovního tisku 1240, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 249. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 155 přítomných 122 pro, nikdo proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji i panu navrhovateli.

 

Máme zde bod číslo

 

84.
Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 1116/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal náměstek primátora hlavního města Prahy pan Švec. Prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pana kolegu Bláhu. Pozměňovací návrhy nebyly předneseny.

Otevírám rozpravu v rámci třetího čtení. Pan poslanec Bláha se hlásí.

 

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, jsem povinen upozornit na jeden zásadní nedostatek, který jsem obdržel od legislativy, to je, že nebyl přednesen stran navrhovatelů žádný pozměňovací návrh týkající se data účinnosti zákona, a pokud by sněmovna schválila zákon s datem účinnosti zpětně od 1. ledna letošního roku, tak takový zákon v podstatě nemůže být ve Sbírce zákonů a je neplatný. Je to nepřípustná přímá retroaktivita.

Čili tady jediná možnost je navrhnout vrácení tohoto zákona do druhého čtení a načtení této změny, neboť legislativně technická změna to rozhodně není.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Rád bych si vyjasnil tento problém. Zákon byl již vrácen do druhého čtení? Byl. To znamená, že v opakovaném druhém čtení pozměňovací návrhy, které zde zazněly od pana poslance Bláhy a pana poslance Výborného, nebyly zopakovány, tudíž jsme skutečně v tomto problému.

Chci se zeptat pana zpravodaje, zda navrhuje procedurálně vrácení.

 

Poslanec Jan Bláha: Vzhledem k situaci, která nastala, je možné udělat jediné - vrátit výboru k novému projednání.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To je jedna varianta. Druhá varianta je v rámci legislativně technické úpravy.

 

Poslanec Jan Bláha: To nejde.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Toto je třetí čtení návrhu zákona.

 

Poslanec Jan Bláha: Musíme otevřít rozpravu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pořád vedeme rozpravu. Hlásí se pan kolega Benda a poté pan kolega Výborný.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že existuje několik variant. Za prvé - kdyby ta účinnost zůstala, nic se neděje. Zákon o Sbírce zákonů řeší problém, kdy sněmovna nebo Senát přijmou špatnou účinnost. V tomto případě zákon nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy vyjde ve Sbírce zákonů. Fakticky se nic neděje, zákon o Sbírce zákonů to řeší. Pokud bychom ovšem nechtěli vypadat trochu přitrouble, abych použil slovo, které se možná ve sněmovně používat nemá, tak asi smysluplné v tuto chvíli by bylo navrhnout vrácení do druhého čtení - nevidím žádný důvod navrhovat vrácení do výboru -a druhé čtení zařadit hned teď, v 10.07 hodin.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To jsem chtěl navrhnout a ušetřit nám dlouhou proceduru. Ukončit rozpravu ve třetím čtení, nechat hlasovat o návrhu poslance Bláhy, kterým vracíme tento návrh do druhého čtení a zařazujeme druhé čtení bezprostředně po tomto bodu.

Pane poslanče, sedněte si na své místo a nemluvte s předsedajícím. Prostudujte si jednací řád. Když to bude pozměňovací návrh, tak to může být hned. (Velký hluk v sále.)

Rozpravu jsem ukončil. Nejprve nechám hlasovat o pozměňovacím návrhu, nicméně s procedurální poznámkou se ještě hlásí pan kolega Výborný. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, dlouhodobě zastávám názor, že všechny jednací a procedurální řády, ať už jsou přijaty formou zákona, nebo jinou právní formou, jsou přijímány proto, aby se jednat mohlo, a nikoliv proto, aby se jednat nemuselo nebo nemohlo. Také jednací řád Poslanecké sněmovny má sloužit k tomu, abychom jednat mohli.

Proto se domnívám, že si můžeme dovolit prohlásit návrh na stanovení účinnosti zákona za legislativně technickou úpravu přípustnou i ve třetím čtení. Já to navrhuji včetně toho návrhu, který jsem už přednesl v prvním a druhém čtení, a pokud někdo má námitku proti tomuto postupu, nechť ji vznese a o námitce rozhodne sněmovna hlasováním. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To byl jeden z možných postupů, nicméně teď bych potřeboval, aby mi někdo pomohl otevřít rozpravu, protože tu jsem ukončil. Děkuji panu místopředsedovi vlády.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych otevřel rozpravu a vyjádřil názor, že postup, který navrhuje pan poslanec Výborný, odpovídá liteře i duchu jednacího řádu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Byla otevřena rozprava. Prosím pana kolegu Výborného, aby přistoupil k řečništi a v rámci rozpravy ve třetím čtení a podávání legislativně technických úprav tuto úpravu navrhl.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Opakuji svůj návrh, který jsem v předchozím druhém čtení přednesl: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo se hlásí ještě do rozpravy ve třetím čtení? Pan kolega Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, já s vyjádřením, které tady přednesl pan místopředseda vlády, nesouhlasím, protože to nemůže být legislativně technická úprava. Několikrát jsme tady prohlasovávali, možná, že účelově můžete změnit názor, ale všimněte si, při novele zákona o jednacím řádu co jedině jsme připustili ve zkráceném projednávání podle § 90 odst. 2. Ano, to je věcný návrh, čili nezbývá mi nic jiného, než vznést námitku, o které sněmovna rozhodne hlasováním.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Toto je správný postup. Ještě pan poslanec Bláha.

 

Poslanec Jan Bláha: Jen upřesnění. Až bude otevřena diskuse a bude se moci načíst návrh, tak navrhuji 1. 1. 2003, protože tak to vyplynulo i minule z diskuse, která zde zazněla. Tak to bylo i se souhlasem navrhovatele.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Rozprava pořád je ještě otevřena. Pánové, dostáváte mě do velmi komplikované situace, kdy k datu účinnosti dva kolegové přednesli dva návrhy, které označují za legislativně technickou úpravu, což mi připadá jako zvláštní. Prosím, abyste se buď dohodli mezi sebou, nebo mi opravdu nezbude nic jiného, než to prohlásit za nehlasovatelné. Nedokážu si představit dvě rozdílné legislativně technické úpravy v jedné věci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP