(9.40 hodin)
(pokračuje Langer)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 241 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 241 z přítomných 157 pro návrh hlasovalo 104, proti 47. Konstatuji, že se návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji.

 

Dále máme před sebou bod číslo

 

78.
Návrh poslance Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění podmínky
pro použití půjčky poskytované na základě nařízení vlády č. 190/1997 Sb.,
o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi
v roce 1997 nebo v roce 1998, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1203/ - třetí čtení

 

Prosím, aby vedle pana poslance Kvapila zaujala místo u stolku zpravodajů zpravodajka výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí kolegyně Zdeňka Horníková. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 1203/3.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Pan poslanec Kvapil má možnost vystoupit se závěrečným slovem. Této možnosti však nehodlá využít. Stejnou možnost dávám paní zpravodajce. Ani ona nám nemá co říci.

Prosím, aby nás paní zpravodajka alespoň seznámila s procedurou hlasování.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pozměňovací návrhy k návrhu pana poslance Kvapila byly rozdány pod sněmovním tiskem 1203/3. Tento návrh projednal výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí bez pozměňovacích návrhů. Ve druhém čtení byly podány návrhy dva, které jsou uvedeny pod písmeny A a B.

Dovoluji si navrhnout takovou proceduru, abychom o těchto písmenech hlasovali postupně, Nejprve tedy o písmenu A1, 2 současně, protože jsou oba tyto body propojeny, a následně abychom hlasovali o písmenu B, a nakonec o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Namítá někdo něco proti takovémuto postupu při hlasování? (Nebylo námitek.)

Žádné námitky nevidím, proto tedy přikročíme k hlasování. Prosím o první návrh.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Navrhuji, abychom nejprve hlasovali o návrhu pana poslance Plachého, který je uveden pod písmenem A1, 2, a to současně. (Stanoviska předkladatele i zpravodaje byla kladná.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím kolegy, aby věnovali pozornost při hlasování, aby se zklidnili a aby nedocházelo při hlasování k možným chybám.

 

Hlasujeme tedy nyní o pozměňovacím návrhu A1, 2.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 242 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 242 z přítomných 155 pro bylo 142, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Nyní pozměňovací návrh, který je uveden pod písmenem B. (Stanovisko předkladatele bylo záporné, zpravodajky kladné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 243 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 156 pro návrh hlasovalo 46, proti 56. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Tím jsme, vážený pane předsedající, vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Dávám proto návrh, abychom hlasovali o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, předtím se ale znovu všichni zaregistrujte, protože jsem vás na návrh z pléna odhlásil.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s návrhem poslance Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění podmínky pro použití půjčky poskytované na základě nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo 1998, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1203, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 244 a ptám se, kdo je pro přijetí tohoto usnesení. Kdo je proti?

Z přítomných 144 se pro vyslovilo 110, proti 3. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu navrhovateli, děkuji paní zpravodajce.

 

Máme před sebou bod číslo

 

80.
Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem
bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
/sněmovní tisk 1230/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla, jakož i zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost kolega Miloš Titz. Prosím členy klubu sociální demokracie, aby vyhledali svého předsedu - vidím ale, že právě přichází. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1230/2.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu tedy končím.

Ptám se pana místopředsedy vlády, zda chce vystoupit se závěrečným slovem. - Ano. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych se velmi krátce dotkl pozměňovacích návrhů, které přednesl pan poslanec Frank, a abych ukázal na problém, který s těmito návrhy je spojen.

Pan poslanec Frank totiž navrhuje, aby byl vložen do § 1 písm. a) atd. také zákaz výzkumu. To smlouva nevyžaduje, tady bychom šli za hranice toho, co smlouva vyžaduje, a tento návrh, jakkoli je nesen podle mého názoru správným úmyslem, pak ve světě, který není tak správný a ideální, je to návrh, který by postavení České republiky v této oblasti oslabil.

Dovolte mi, abych to krátce odůvodnil a odůvodňování dalších pozměňovacích návrhů považoval za nadbytečné.

Mezinárodní úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických a toxických zbraní nezakazuje činnosti, které jsou vykonávány jako profylaktické, ochranné či pro jiné mírové účely. Použití vysoce rizikových agens a toxinů mimo jiné v průmyslu, zemědělství, veterinární medicíně, výzkumu, v medicíně a ve farmacii je dovoleno ve smyslu tohoto zákona a pod jeho regulací - viz § 6. Navrženým pozměňovacím návrhem by došlo k omezení těchto prováděných a regulovaných činností, což by bylo v rozporu s mezinárodní úmluvou.

Pokud jde o doplnění textu o slovo "zkoušení", považuji to za nadbytečné, neboť zkoušení je součástí výroby.

Dámy a pánové, ten problém je podle mého názoru jasný. Nelze tak komplexní věc, jako jsou nebezpečná biologická agens, tak jednoznačně vyjmout ze světa, a je třeba připustit onu možnost výzkumu, kterou koneckonců i smlouva dovoluje, a tudíž myslím, že v tomto případě bychom šli nepřiměřeně za hranice uznávané mezinárodní regulace.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP