(9.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahajuji hlasování číslo 233. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Ze 152 přítomných 132 pro, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Marek Benda: A4. Zpravodaj doporučuje. (Navrhovatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 234. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 152 pro 133, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Marek Benda: A5. Zpravodaj doporučuje. (Stanovisko navrhovatele neutrální.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 235. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 152 pro 136, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Marek Benda: A6. Zpravodaj doporučuje. (Navrhovatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 236. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 152 pro 131, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Marek Benda: Nyní bychom hlasovali o bodu I.1 a 2. Bod 3 je nehlasovatelný. (Reakce na otázku ze sálu: ) Dohromady. BI.1 a 2. Bod 3 je nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Exner namítá.

 

Poslanec Václav Exner: Já se domnívám, že je možné hlasovat o celém bodu i s bodem 3. Protože modifikuje jenom projednávání a nevidím tam žádnou překážku.

 

Poslanec Marek Benda: Ano, lze s tím souhlasit. Budeme hlasovat o celém bodu I.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže hlasujeme o bodě I. jako o celku. Prosím stanoviska. (Stanovisko poslance Bendy záporné, stanovisko navrhovatele neutrální.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 237. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 152 pro návrh 22, proti 108. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Marek Benda: Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, protože návrh BII. pana poslance Exnera byl podmíněn tím, že neprojdou návrhy ústavně právního výboru, a můžeme přistoupit k závěrečnému hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, podle sněmovního tisku 1189, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 238 a ptám se, kdo je pro přijetí tohoto usnesení. Kdo je proti?

Z přítomných 152 pro návrh 115, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu senátorovi, panu zpravodajovi.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

77.
Návrh poslanců Jana Bláhy a Evžena Snítilého na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., a některé další zákony
/sněmovní tisk 1200/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan kolega Bláha, zpravodaj rozpočtového výboru kolega Vladimír Doležal. (Reakce na nepřítomnost poslance Doležala, který vchází do sálu:) Zpravodaj zkoušel trpělivost řídícího schůze.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Do rozpravy se nikdo nehlásí, proto rozpravu končím.

Dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem panu navrhovateli. Ten nehodlá vystoupit. Závěrečné slovo zpravodaje? Nikoliv. Takže prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážený pane předsedající, dovolím si navrhnout tuto proceduru: Nejdříve hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. A, což je pozměňovací návrh hospodářského výboru. Pokud bude schválen, tak pozměňovací návrh pod písm. B je podle mého názoru nehlasovatelný, protože je zcela totožný. Domnívám se, že totéž platí v případě, že nebude schválen, protože mi připadá divné, kdybychom jednou totéž znění schválili a podruhé neschválili. Pak budeme hlasovat o zákonu jako celku. (Námitky.) Pardon, je tam bod C, legislativně technické změny, pak teprve budeme hlasovat o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Myslím, že to je velmi jednoduchá procedura.

Přikročíme k hlasování. Nejprve rozhodneme o pozměňovacím návrhu pod písm. A. Prosím stanoviska. Obě stanoviska jsou souhlasná.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 239. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 154 přítomných pro 140, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Tím se pozměňovací návrh pod písmenem B stává nehlasovatelným a hlasovali bychom o legislativně technickém upřesnění pod písm. C.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanoviska? (Obě stanoviska souhlasná.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 240. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 155 pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a přikročíme k hlasování.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jana Bláhy a Evžena Snítilého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., a některé další zákony, podle sněmovního tisku 1200, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP