(15.10 hodin)

Poslanec Jiří Payne: Dovolte krátkou poznámku k tomu diskutovanému návrhu zavést nepovinné členství v profesní komoře.

Z hlediska fungování státu vykonáváme určité kompetence státní správy a ty vykonává buď stát sám o sobě svými úředníky a svými úřady, nebo přenáší tyto kompetence na samosprávné organizace. Samosprávná korporace může být založena buď na územním principu, pak jsou to obce a vyšší územní samosprávné celky, nebo může být založena na profesním principu. U všech korporací platí, že mohou vydávat předpisy pouze pro své vlastní členy, tzn. zavedeme-li nepovinné členství v profesních samosprávných korporacích, pak se jejich rozhodnutí smí vztahovat pouze na členy této korporace. Bylo by velmi zvláštní, kdyby Jihočeský kraj vydával formou usnesení zastupitelstva rozhodnutí, které zavazuje kraj jiný. To je prostě věc, která je vyloučena.

Z tohoto hlediska je nutno říci, že náš stávající zákon o lékařské komoře je velmi špatný. Tehdy jsem přednesl tuším nejdelší svůj parlamentní projev, kdy jsem rozebíral, proč ten zákon je zásadně úplně špatně napsán. Ano, ten zákon byl především navrhován jedním z mých bývalých kolegů panem poslancem Lomem. Zákon byl schválen v té špatné podobě, ale problém je, že když vypustíme klauzuli o povinném členství, ten zákon bude ještě horší. Tím se ten zákon nezlepší. Hrstka lékařů bude vydávat rozhodnutí s pravomocí státní správy závazná pro všechny lékaře, i pro ty, kteří nejsou členy komory. To je potom situace, která hraničí s tím, že přestáváme být právním státem, přestáváme být demokratickým státem, protože vlastně autokratická skupina může autoritativně zavazovat všechny ostatní, co smějí nebo nesmějí dělat. To mi připadá, že je situace - omlouvám se panu kolegovi Bendovi - kterou nedomyslel, protože prostě chceme-li zavést nepovinné členství v lékařské komoře, musíme přepsat celý zákon a musíme lékařské komoře odebrat veškerou státní správu. Jestliže to ovšem učiníme, pak je vůbec zbytečné, abychom jakýkoli zákon o lékařské komoře měli, protože stačí v podstatě Purkyňova společnost, která už je zaregistrována jako občanské sdružení, sdružuje všechny lékaře, kteří o to mají zájem, má daleko větší autoritu než lékařská komora, a žádné další sdružení lékařů není potřeba zakládat.

Z tohoto hlediska je potřeba, aby nastartovala odborná lékařská debata o tom, jak si představujeme výkon státní správy ve zdravotnictví.

Stávající návrh je po mém soudu velmi špatný, velmi nedomyšlený. Bylo by potřebné předělat zákon o lékařské komoře, bylo by potřebné předělat naše zdravotnictví. Ale tato cesta vede k nastolení ještě většího zmatku.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Dále bude hovořit pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: V rámci jednacího řádu pouze dávám pozměňovací návrh. Na straně 20 C slovíčko "potvrzují" změnit na "potvrzující". Je to legislativně technická oprava.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu nekončím, protože jsem byl požádán předsedou poslaneckého klubu před uzavřením rozpravy o půlhodinovou přestávku. Přesto ještě než se rozejdeme, poprosím pana předsedu Klause, aby zopakoval zpochybnění hlasování číslo 183, a já se pokusím vás všechny sem zajistit k hlasování.

Prosím, pane předsedo.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení, asi poprvé se hlásím s prosbou o opravu hlasování. (Velký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Poprosil bych všechny ostatní o klid!

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já jsem v hlasování 183 prokazatelně seděl na svém místě a prokazatelně jsem hlasoval. Mohu dodat ještě to, že když můj kolega vedle mě sedící Langer nestačil přijít a doběhl pozdě a nehlasoval, velmi jsem ho seřval za to, že nehlasoval, s jistotou, že já jsem hlasoval. Dodatečně jsem teprve dostal sjetinu z počítače, kde je uvedeno, že jsem nehlasoval. Žádám o možnost revokace tohoto hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Takže nejprve budeme hlasovat o námitce pana předsedy k hlasování 183. (Stále velký hluk.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 184 z přítomných 179 poslanců pro 142, proti 8.

 

Námitka byla přijata, budeme tedy opakovat hlasování o konečné podobě zákona (bod 62), tak jak bylo předneseno v usnesení.

Pan poslanec Výborný žádá odhlášení, takže vás odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 185 z přítomných 180 poslanců pro 93, proti 86. Návrh byl přijat.

 

Počkáme chvilku na kontrolu výsledků. Pokud nebude námitek vyhovuji klubu KSČM a přerušuji jednání na 30 minut. Přestávka do 15.47 hodin.

Ještě prosím, abyste neodcházeli!

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dovolte mi, abych zpochybnil tímto hlasování. Hlasoval jsem proti a měl jsem na hlasovací listině ano. Chci to zpochybnit.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Takže tady máme námitku pana poslance Gongola. Přiznám se, že jsem mezitím vyhlásil přestávku, takže o tomto zpochybnění budeme hlasovat až po přestávce v 15.48 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.18 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP