(15.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Považuji totiž vývoj okolo tohoto zákona, okolo kauzy pozměňovacího návrhu poslance Bendy za tak vážný, že narušuje i poměrně slušně se vyvíjející debatu na konci našeho volebního období.

Dovolte mi na závěr jednu připomínku. Možná, že někdo hraje s kartou úplné liberalizace našich profesních komor. Možná, že je to karta velmi správná. Já jen podotýkám, že jsem neslyšel žádný návrh,, který by dával mladým lékařům, kteří skončili vysokou školu, šanci se uplatnit ve zdravotnickém povolání, když nemůže založit vlastní soukromou praxi, když nemá ani šanci být zaměstnán v nemocnici a získat tak potřebnou atestaci, aby si takovou praxi mohl založit, nemá šanci se bránit proti současnému stavu jinak, než když jako lékař bude přijat na základě principu povinného členství do lékařské komory, a bude tak moci alespoň se podílet na tom, že nebude rozhodování této komory postaveno proti němu. Takový argument tady ještě nezazněl, takový argument stojí zásadně proti tomu, jakým způsobem navrhl změnu zákona pan kolega Benda, a nikdo nebyl schopen říci, jak se celý tento stav bude vyvíjet nadále, jestli bude dobrovolná komora jakýmsi elitním klubem, který bude působit nejen proti těm, kteří tam nebudou, ale také proti těm, kterým má sloužit, tj. proti pacientům.

Na závěr tedy, pane místopředsedo, jediné: před skončením obecné rozpravy k tomuto bodu žádám o 30 minut na poradu klubu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. O slovo se přihlásil předseda Poslanecké sněmovny pan Václav Klaus.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, mě to velmi mrzí, ale budu se muset přihlásit s prosbou o zpochybnění hlasování. Protože nechci přerušit tuto rozpravu, tak pouze avizuji, že před jejím skončením, nebo před touto přestávkou bude zpochybňovat hlasování pořadové číslo 183 o živnostenském zákoně.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan poslanec Dalibor Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, vypadá to, že pozměňovací návrh pana poslance Bendy je natolik kruciální, víc kruciální než samotný transplantační zákon. Je to totiž vážná materie a já jsem se přihlásil jako jeden z dlouhosloužících poslanců, protože chci upozornit na ty méně nebo kratší dobu sloužící poslance, že to, co předložil kolega Benda jako pozměňovací návrh, není žádná novinka v Poslanecké sněmovně. To je léta diskutovaná věc, dokonce je to věci diskutovaná ještě v době, kdy premiérem byl ještě pan Václav Klaus, ministrem zdravotnictví byl pan Rubáš a poslancem za ODS zde byl pan Čermák. Již tehdy se o této otázce diskutovalo, již tehdy se upozorňovalo zde v této sněmovně na to, že není totéž zvolit stavovský princip přístupu k profesi a občanský princip přístupu k profesi. To, co kolega Benda navrhuje, je pro část poslanců - těch kratší dobu sloužících - překvapením, ale pro ty déle sloužící je to stará známá věc, která je teď nabízena k rozhodnutí sněmovny.

Problém tohoto pozměňovacího návrhu je, že je předložen do transplantačního zákona. To je opravdu problém, se kterým má klub KSČM velkou starost, a chápe, že možná po věcné stránce je to záležitost ještě k další diskusi, to, co navrhuje kolega Benda, nicméně forma, ve které je předložen tento pozměňovací návrh, je bohužel tak nešťastná krátce před volbami, že to komplikuje i stanovisko klubu KSČM. Ani předseda klubu zde nepředložil klubové stanovisko, protože skutečně je to věc názoru.

Řeknu svůj osobní názor na věc. Pro mě je natolik nepřípustné, aby stav si určoval, koho na vlastní písek si pustí a koho nepustí, jenom proto, že kdysi kdosi špatně naplánoval nebo přeplánoval počty farmaceutů a ti teď rozhodují, koho si na svůj písek pustí, nebo ne. Pro mě je to natolik nepřijatelné, že já pozměňovací návrh poslance Bendy osobně podpořím, a rád ho podpořím, nicméně nepředkládám jiné stanovisko než stanovisko osobní, svoje osobní, a už vůbec ne stanovisko klubu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Dále je písemně přihlášen pan poslanec Miloslav Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, necítím se být znalcem problematiky, která je pojednána v tomto návrhu zákona. A nechci také zpochybňovat v žádném případě obětavou práci 140 tisíc lidí, kteří pracují v resortu zdravotnictví. Ale dovolte mi, abych řekl pár poznámek k formě, kterou byl proměněn návrh zákona díky předloženému návrhu Marka Bendy.

Myslím si, že je třeba oddělit diskusi o povinném a nepovinném členství v profesních komorách od tohoto návrhu. Chtěl bych kolegům z Občanské demokratické strany připomenout nedávnou minulost v této sněmovně. Tehdy šlo o obchvat Plzně.

Pane předsedající, prosím vás, abyste zjednal důstojné prostředí v této sněmovně!

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní kolegyně, páni kolegové, i pan poslanec Payne, pan poslanec Bartoš, poprosil bych všechny, aby zaujali svá místa, aby se nestavěli k řečníkovi zády.

Poprosil bych ale i všechny, kteří ještě budou vystupovat, aby si uvědomili, že je rozprava ve třetím čtení, kdy bychom ve třetím čtení měli navrhovat pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb. Tyto záležitosti jsme si měli vyříkat v prvním nebo ve druhém čtení. Takže bych apeloval na všechny diskutující, aby si uvědomili, že částečně zneužívají jednací řád.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Děkuji, pane předsedající, já znám jednací řád a své povinnosti. Chtěl bych jenom připomenout toto:

Tady když se projednával obchvat Plzně, ODS tehdy namítala právem námitky proti pozměňovacímu návrhu, který předložil ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr, kdy se vlastně tímto návrhem uskutečnila nepřímá novela stavebního zákona. A tehdy Občanská demokratická strana měla pravdu. Jak je možné, že vlastně uplatňuje tato parlamentní strana úplně stejný postup, který kritizovala ve věci obchvatu Plzně? Jak to, že připouští i to, že vlastně by se měla pozměňovacím návrhem dosáhnout změna úplně jiného zákona?

Domnívám se, že tato praxe nepřímých novel cestou pozměňovacích návrhů k úplně jiným zákonům je něco, co by v této sněmovně nemělo procházet, nemělo se připouštět, a je to vlastně i degradující vůči tak důležité otázce, jako v daném případě je povinné nebo nepovinné členství v profesních komorách. Rozhodně cesta nepřímých novel není věc, kterou bychom pro provoz Poslanecké sněmovny měli akceptovat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Payne, pokud nedá slovo zpravodaji. Není tomu tak. Prosím, pane poslanče.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP