(14.10 hodin)
(pokračuje Schling)

Dává podnikateli, který získal živnostenský list před vydáním seznamu volných živností, možnost využít výhod nové právní úpravy, a to v době, kterou si sám zvolí. Pokládám proto sněmovnou již schválený návrh za podstatně lepší řešení problému než řešení nabízené nyní projednávaným návrhem. Podotýkám, že hospodářský výbor rovněž vyslovil záporné stanovisko k tomuto návrhu.

Doufám, že sněmovna se přikloní k tomuto názoru a projednávaný návrh zamítne. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Dále se hlásí pan poslanec Pavel Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, už jsem myslel, že v rozpravě ve třetím čtení nebudu muset vystupovat meritorně k tomuto návrhu zákona, proto jsem vystoupil pouze ke stavu pozměňovacích návrhů a k rekapitulaci těchto pozměňovacích návrhů. Bohužel musím reagovat na slova pana ministra Schlinga, který zde vystupuje v zastoupení pana ministra Grégra a přednesl vlastně už poněkolikáté stanovisko pana ministra Grégra k tomu, že tento návrh zákona je špatný.

Začnu tím, kde pan ministr skončil. Skončil tím, že doufá, že tento návrh zákona bude zamítnut. Musím říci, že doufám v pravý opak, a to zejména z těchto důvodů:

Prostě není pravda, že seznam živností volných přinese nějaké zpřehlednění, anebo dokonce větší právní jistotu. Prostě to tak není. V podrobné rozpravě ve druhém čtení jsem zde říkal příklad, že např. živnost, která byla doposud nazývána podle skutečné náplně, tedy rámování obrazu, dnes prostě v seznamu neexistuje a takovouto živnost musí podnikatel provozovat pod živností dokončovací stavební práce. Jestli tomu říká pan ministr Grégr nebo pan ministr Schling zpřehlednění náplně živností a větší právní jistotu pro podnikatele a pro spotřebitele, tak já si myslím, že to je pravý opak.

Názvy živností jsou samozřejmě matoucí, protože žádný taxativní výčet nemůže, ať by ho dělala jakákoli vláda, pojmout všechny druhy lidských činností. Vždy bude existovat nějaká činnost, na kterou nebude tímto taxativním výčtem pamatováno. Potom samozřejmě podnikatel, pokud přijde na živnostenský úřad, tak dospěje k tomu, že si musí zvolit nějakou živnost ze seznamu živností, byť název ze seznamu živností vůbec nemusí odpovídat tomu, co podnikatel skutečně dělá. Naopak, a hovořil jsem o tom ve druhém čtení, takový podnikatel se dostává do právní nejistoty, zda náhodou nevybočuje, byť podniká v dobré víře a se všemi náležitostmi, tak se musí obávat toho, zda náhodou nevybočuje z meze živnostenského oprávnění a zda se nevystavuje nebezpečí stíhání pro nedovolené podnikání.

Spotřebitelé rovněž nemohou mít jasno podle katalogu živností, protože v současné době tyto živnostenské listy byly vydávány podle toho, že podnikatel přišel na živnostenský úřad, uvedl, jakou činnost hodlá provozovat, tak aby to bylo jasné a srozumitelné, živnostenský úřad posoudil, zda se nejedná o živnost vázanou nebo koncesovanou a zda ohlašovaná živnost splňuje základní pojmové znaky živnostenského podnikání, a v takovém případě vydal živnostenský list na podnikatelem ohlášenou živnost. Dnes musí podnikatel vymýšlet, jakým způsobem svou činnost vlastně napasovat na nějaký seznam, který je vydán úřady.

Právě z těchto důvodů, že současný stav, tak jak jej prosadila vláda, přispěl k velkému znepřehlednění a znejistění jak podnikatelů, tak spotřebitelů, tak proto doufám, že tento pokus o nápravu, který je předložen ve sněmovním tisku 978, bude Poslaneckou sněmovnou schválen. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy?

Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Nyní prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s postupem při hlasování, pokud ještě nechce pan poslanec Němec využít své možnosti závěrečného slova. Není tomu tak, takže, pane zpravodaji.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já jsem zaznamenal to, co říkal pan zpravodaj již dříve, tzn. změnu v komplexním pozměňovacím návrhu rozdělenou na dvě části, a proto navrhuji tuto proceduru:

Za prvé: V částce komplexního pozměňovacího návrhu poslance Němce až po část čtvrtou, tzn. účinnost včetně, tj. strana 5, pokud tento návrh bude přijat, je část A výboru pro evropskou integraci nehlasovatelná.

Za druhé: Část B poslankyně Dundáčková jako celek.

Za třetí: V částce na str. 5 bod 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 společně.

Za čtvrté: V částce na str. 6 bod 3.

Za páté: V částce na str. 6 bod 4.

Za šesté: Část D jako celek.

To je vše.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Má někdo k předložené proceduře něco? Pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Požaduji, aby část třetí - přechodná ustanovení - čl. 3 na str. 5 byl hlasován zvlášť.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane zpravodaj zaznamenal. Já jsem ale přesvědčen, že se jedná o komplexní pozměňovací návrh, který byl takto předložen, a že nelze tuto část z tohoto návrhu vytrhnout. Pan poslanec Němec se hlásí.

 

Poslanec Pavel Němec: Dámy a pánové, já jsem téhož názoru jako pan místopředseda, v tuto chvíli předsedající. Domnívám se, že pokud by pan poslanec Hojda chtěl dospět k tomu, k čemu chce dospět odlišným hlasováním, nezbývalo mu nic jiného, než ve druhém čtení přednést pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu na vyřazení příslušné částky. Já se domnívám, že nelze hlasovat zvlášť o jednotlivých částech komplexního pozměňovacího návrhu, protože ten jako takový, tedy jako komplexní pozměňovací návrh, byl označen a přednesen.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já jsem o tom také přesvědčen. Jsou další připomínky? Pokud tomu tak není, budeme hlasovat o předložené proceduře.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP