(Jednání opět zahájeno ve 14.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně a poslanci, polední přestávka vypršela, budeme pokračovat v jednání Poslanecké sněmovny.

Jak bylo dopoledne rozhodnuto, budeme pokračovat projednáváním třetích čtení zákonů, a to pod body č. 62, 65, 67, 68, 71, 72 až do 17.00 hodin, protože nejsou interpelace na premiéra, ale pouze na členy vlády ČR.

 

Přistoupíme k bodu číslo

 

62.
Návrh poslanců Pavla Němce, Miloslava Výborného, Evy Dundáčkové a dalších
na vydání zákona o změně některých zákonů v oblasti živnostenského podnikání
a o zrušení některých nařízení vlády
/sněmovní tisk 978/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Pavel Němec a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Eduard Vávra. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v sněmovním tisku 978/6.

Otevírám rozpravu. Táži se, kdo se do ní hlásí. Jako první navrhovatel Pavel Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte, abych rekapituloval předložený návrh zákona, který se týká živnostenského zákona, a pozměňovací návrhy, které byly předneseny ve druhém čtení nebo podány ve výboru.

Tento návrh zákona pod tiskem 978 je projednáván Poslaneckou sněmovnou už velmi dlouho. Vzhledem k tomu, že mezitím došlo ke schválení jiného sněmovního tisku v Poslanecké sněmovně, následně v Senátu a tato změna zákona již vyšla ve Sbírce zákonů, bylo třeba ve druhém čtení reagovat na stávající stav právních předpisů v oblasti živnostenského podnikání. Proto jsem přednesl komplexní pozměňovací návrh v podrobné rozpravě ve druhém čtení a současně jsem přednesl další pozměňovací návrhy.

Pro upřesnění prosím, aby při hlasování bylo vzato v úvahu, že můj komplexní pozměňovací návrh, který byl přednesen písemně a ke kterému jsem se v podrobné rozpravě přihlásil, končí účinností, to znamená, že celý pozměňovací návrh uvedený pod písmenem C, který končí článkem 4 - Účinnost. Další text, který je označen body 2, 3, 4, jsou další pozměňovací návrhy, které ovšem s komplexním pozměňovacím návrhem nesouvisí. Chtěl jsem na to pouze upozornit všechny poslankyně a poslance a zejména pana zpravodaje, protože z grafického vyjádření sepsaných pozměňovacích návrhů není příliš patrné, že jde o komplexní pozměňovací návrh a potom o další pozměňovací návrhy, které nejsou na komplexním nikterak závislé.

V souvislosti s přednesením komplexního pozměňovacího návrhu, který reaguje na stávající současný právní stav, chtěl bych se vyjádřit k pozměňovacím návrhům z usnesení výboru pro evropskou integraci, které jsou uvedeny pod písmenem A. Tyto pozměňovací návrhy mají spíše legislativně technický charakter, nicméně musím konstatovat, že vzhledem k přijetí předchozí novely živnostenského zákona, která je již uveřejněna ve Sbírce zákonů, a je tedy součástí právního řádu, podle mého názoru tyto pozměňovací návrhy nereagují na současný stav právního řádu a jsou podle mého názoru z tohoto důvodu nehlasovatelné. Proto navrhuji, aby Poslanecké sněmovna přijala komplexní pozměňovací návrh, který jsem přednesl a který současně nikterak nerozšiřuje původní záměr předkladatelů, pouze reaguje na současný právní stav.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Dále se hlásí ministr dopravy a spojů Jaromír Schling.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych zde tlumočit názor nepřítomného kolegy místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu Grégra k tomuto projednávanému bodu.

Vzhledem k tomu, že se Poslanecká sněmovna problémem změny živnostenského zákona a zrušením vládních nařízení vydaných na jeho základě zabývala v poslední době již poněkolikáté, chtěl bych stručně připomenout důvody, které vedly vládu k vydání nařízení vlády, kterými se stanoví seznam oborů živností volných a obsahové náplně jednotlivých živností. Před účinností seznamu oborů živností volných záviselo pojmenování volných živností na podnikateli. To umožnilo obcházení podmínek, které by jinak bylo nutné splnit pro získání řemeslné vázané nebo koncesované činnosti, k provozování těchto činností nekvalifikovanými osobami a k poškozování dobrého jména poctivých českých podnikatelů a odborníků i oprávněných zájmů spotřebitelů. Seznam volných živností zabezpečuje používání stejné terminologie pro názvy jednotlivých živností na celém území republiky. Stanovení obsahových náplní vymezuje obsahové náplně pro všechny živnosti, zamezuje pochybnostem o tom, jaké činnosti může podnikatel v rámci svého živnostenského oprávnění vykonávat a zda nepodniká neoprávněně, posiluje právní jistotu podnikatele.

Poslanecká sněmovna schválila 9. dubna letošního roku návrh novely živnostenského zákona poslanců Doležala a Kladívka ve znění schváleném Senátem. Přijatá právní úprava zachovává pozitivní efekty citovaných vládních nařízení a odstraňuje problémy spojené s výměnou starých živnostenských listů. Je jedním z možných řešení, jak omezit administrativní náročnost výměny živnostenských listů vydaných před účinností nařízení vlády, kterým se stanoví seznam oborů živností volných. Ponechává na vůli podnikatele, kdy si staré živnostenské listy vymění za nové a zda tak hodlá učinit.

Nespornou výhodou navrhovaného řešení je skutečnost, že minimalizuje finanční náklady na výměnu živnostenských listů jak na straně veřejných rozpočtů, tak na straně podnikatelů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP