(14.20 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Filipovi. Pan ministr odpoví, čímž nám otevřel znovu rozpravu k tomuto tématu.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Pane předsedo, dámy a pánové, já budu respektovat rozhodnutí Poslanecké sněmovny o tom, že rozprava měla proběhnout v pátek a dneska pouze hlasování.

Já jsem zevrubně v pátek odpověděl. Nyní bych jenom opakoval to, co jsem říkal. Proto jenom říkám svoje doporučení. Návrh výboru pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuji schválit. Návrh paní poslankyně Jirousové doporučuji neschválit.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Tím jste nicméně stejně otevřel rozpravu z formálních důvodů, pane ministře.

Táži se, kdo se do této otevřené rozpravy nyní z poslanců hlásí. Nehlásí-li se nikdo, já zde nemám žádného zpravodaje. Zpravodajem byla paní poslankyně Emmerová.

Paní poslankyně, pojďte se prosím chopit své standardní role, když je to více než formální vzetí na vědomí. Zde jsou dva návrhy. Takže já prosím, abyste je standardním způsobem pojala a dala návrh, o kterém z nich hlasovat dřív a tak dále.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážený pane předsedo, ve svém pátečním vystoupení ve funkci zpravodaje jsem seznámila sněmovnu s usnesením zdravotně sociálního výboru ze dne 27. února, které zní tak, že doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala tedy následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

1. schvaluje zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 2002 a

2. bere na vědomí Hodnocení jednotlivých zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2002, sněmovní tisk 1249."

Následovalo potom usnesení, které navrhla paní poslankyně Jirousová, které bohužel nemám k dispozici. A pokud jsem se informovala, měl byste jej mít snad k dispozici vy. Proto bych vás prosila, abyste sněmovnu s ním seznámil.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Takže by bylo úkolem předsedy sněmovny mít návrh paní poslankyně Jirousové? Návrh - musím říci - nemám. Já mám pouze stenozáznam, kde paní poslankyně Jirousová říká: "Dávám návrh usnesení: Poslanecká sněmovna žádá VZP, aby doplnila pojistný plán o takzvaný krizový plán pro případ, že se nepodaří naplnit plán na straně příjmů, a předložila ho na květnovém zasedání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví."

Čili, paní zpravodajko, takto to zní.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Ano. Já děkuji. Já jsem přehlédla, že paní poslankyně Jirousová je přítomna, takže jsem vás zbytečně tím obtěžovala.

Já jsem se k tomu vyjádřila odmítavě. A chci tedy říci, že z pozice zpravodaje usnesení číslo 1, které jsem přečetla, doporučuji, zatímco druhý návrh nedoporučuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Takže budeme hlasovat v tomto pořadí: nejdříve návrh výboru, který doporučuje jak zpravodajka, tak ministr, pak návrh paní poslankyně Jirousové.

 

Zahájil jsem hlasování o prvním návrhu v souladu s výborem. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 398 z přítomných 162 poslanců 131 pro, 17 proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Jirousové. Stanoviska zpravodajky a ministra jste slyšeli.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 399 z přítomných 164 poslanců 22 pro, 103 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme ukončili všechna tato z pátku přenesená hlasování.

 

Dostáváme se k bodu 106 schváleného pořadu, kterým je

 

106.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1156/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr vnitra Stanislav Gross a zpravodaj výboru Tom Zajíček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1156/2.

Otevírám rozpravu ke třetímu čtení. Hlásí se někdo do víceméně legislativně technické rozpravy? Pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedo, já mám celkem čtyři legislativně technické poznámky, a sice za prvé k bodu I6.

V pozměňovacím návrhu uvedeném pod bodem I6 se ruší i § 40. Vztahuje se nejen na bod 59 tisku 1156, ale i ke stávajícímu platnému znění zákona o obcích, což při čtení bylo zdůrazněno. Tato úprava logicky vyplývá z tisku 1151, která obsahuje pravidla pro nakládání s majetkem převedeným na obce. Z výše uvedených důvodů žádám sněmovnu o provedení této logické úpravy, tj. vypuštění vládního i platného znění § 40 o obcích. To je k prvnímu návrhu.

Dále v I19 bodu c) druhý řádek - "Úkol stanovený jí zákonem a upozornění". Správně je "a po upozornění". Vypadlo slovíčko "po".

Dále v I 23. Tam to je v prvním odstavci druhá věta. "Dozorce jej provádí..." Správně je: "Dozor se provádí..."

A potom v pozměňovacím návrhu I31 v odstavci 3 ve třetím řádku na konci je "na obec". Vypadlo tam "s pověřeným". Takže - doplnit "s". A potom v odstavci 4 druhý řádek v textu je "a v úředních deskách". Má tam být "a na úředních deskách".

To je vše.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Je někdo další, kdo se hlásí s podobnými připomínkami? Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Yvona Jungová: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěla bych provést opravu v pozměňovacím návrhu pod označením K, kde se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "s výjimkou ustanovení § 4 odst 1." Nikoliv tedy bodu 4. Text pokračuje: "které nabývá účinnosti vyhlášením tohoto zákona."

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Jungové. Prosím o soustředění a pozornost.

Dále se hlásil pan poslanec Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Když už se tady dělají legislativně technické úpravy, dovolím si upozornit ještě na jeden nedostatek tisku 1156/2.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP