(14.10 hodin)
(pokračuje Klaus)

Konstatuji, že pan poslanec Plánička má náhradní kartu č. 2.

 

137.
Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2002
/sněmovní tisk 1212/

 

Též bylo přerušeno. Před hlasováním byl předložen návrh na vyjádření souhlasu s návrhem usnesení zemědělského výboru, který máte všichni před sebou k dispozici jako sněmovní tisk 1212.

Pan poslanec Patočka má náhradní kartu č. 3.

 

Dám hlasovat o souhlasu s návrhem usnesení, které je identické s usnesením zemědělského výboru.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 394 z přítomných 150 poslanců 129 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Bod

 

138.
Vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních
mírových operacích JOINT FORCE (SFOR) na území Bosny a Hercegoviny
a JOINT GUARDIAN (KFOR) na území Svazové republiky Jugoslávie,
provincie Kosovo, za období leden až červen 2001
/sněmovní tisk 1176/

 

Byl přednesen návrh usnesení, že sněmovna bere na vědomí toto vyhodnocení.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 395 z přítomných 151 poslanců 128 pro, 18 proti. Návrh byl přijat.

 

Bod

 

139.
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj
za období duben až červen 2001 a přehled o realizovaných průjezdech
a přeletech přes území České republiky za uvedené období
/sněmovní tisk 1237/

 

Návrh vzít informaci na vědomí. To bylo předneseno v pátek odpoledne.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 396 z přítomných 153 poslanců 126 pro, 19 proti. Návrh byl přijat.

 

Přerušený bod

 

140.
Informace o rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států
Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu
Partnerství pro mír (PfP) přes území České republiky v době od 1. ledna do 31. prosince
2002, na které se vztahuje rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu čl. 43. odst. 5 písm. a)
ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění zákona č. 300/2000 Sb.
/sněmovní tisk 1238/

 

Opět byl návrh vzít informaci na vědomí.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 397 z přítomných 153 poslanců 126 pro, 17 proti.

 

Poslední z těchto bodů,

 

141.
Vyjádření vlády ke zdravotně pojistnému plánu Všeobecné zdravotní pojišťovny
České republiky na rok 2002 a Hodnocení jednotlivých zdravotně pojistných plánů
zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2002
/sněmovní tisk 1249/

 

Pan poslanec Filip se k tomu hlásí?

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, nerad komplikuji tento jistě téměř bezkonfliktní průběh pořadu schůze a jednání o jednotlivých zprávách, ale chci zcela jednoznačně vyjádřit názor klubu KSČM, který nebude hlasovat ve prospěch toho, co bylo předneseno jako pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Všeobecná zdravotní pojišťovna totiž použila při tvorbě pojistného plánu mnohem optimističtější ukazatele, než předpokládá sama vláda. Proto hrozí, že se nepodaří naplnit plán na straně příjmů. Všeobecná zdravotní pojišťovna totiž v roce 2001 zahrnula do příjmů i odkup pohledávek tehdejší Konsolidační bankou. Počítala rovněž s vyšším nárůstem nominálních mezd o 8,5 %, zatímco Ministerstvo financí předpokládalo růst jenom o 7,5 %. Rozpor je i u příjmů od zaměstnavatelů. Předpokládaný je u VZP 6,4 % - a podle Ministerstva financí 4,7 %. Tedy příjmy podle našeho názoru budou nižší o jednu miliardu korun. Přitom pohledávky odkoupené Konsolidační bankou činily 3,5 miliardy korun. Z těchto důvodů máme oprávněné obavy, že Všeobecná zdravotní pojišťovna nedokáže naplnit svůj pojistný plán na straně příjmů. Navrhli jsme v rozpravě doplnění pojistného plánu o tzv. krizový plán.

Podle našeho názoru není možné, a nikdo podle mne ani nechce, aby se špatná finanční situace řešila na úkor jednotlivých zdravotnických zařízení. Jsou to privátní ambulantní zařízení nebo nemocnice. A není možné neustále na úkor těchto subjektů řešit finanční problémy Všeobecné zdravotní pojišťovny, a prodlužování lhůt splatnosti ohrožuje nejen tato zdravotnická zařízení, ale i navazující obchodní subjekty.

Mrzí nás, že ministr financí s naším názorem nesouhlasil. Předpokládáme, že chce být nadále ministrem zdravotnictví České republiky, a tedy hájit práva pacientů a zdravotnických zařízení, nikoli Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Děkuji vám. (Potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP