(16.50 hodin)
(pokračuje Buzková)

V této chvíli budeme projednávat návrhy zákonů v prvním čtení, jak jsou ve schváleném pořadu schůze.

 

Nyní budeme projednávat bod

 

63.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu
a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům
/sněmovní tisk 1220/ - prvé čtení

 

Předložený návrh uvede místopředseda vlády Pavel Rychetský, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně a páni poslanci, dovolte mi, abych několika slovy uvedl vládní návrh novely zákona, kterým se mění zákon 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům. Tento návrh vychází z platných právních předpisů Evropských společenství a z dosavadní právní úpravy. Je jedním z návrhů, kterými Česká republika v návaznosti na nová opatření schválená mezinárodními kontrolními režimy a vyhlášená v závazných předpisech Evropských společenstvích aktuálně reaguje na současné trendy světového vývoje, zejména na prudký rozvoj nových technologií a globalizaci světového obchodu. Zdokonalují se jimi nástroje kontroly vývozu položek dvojího použití v České republice. Jedná se o takové položky, které mohou být použity jak pro civilní, tak i vojenské účely.

Kontrola vývozu položek dvojího použití v legislativě Evropských společenství je upravena nařízením Rady upravujícím jednotně režim kontroly ve všech členských zemích. V souladu s tímto nařízením se dosavadním systém doplňuje ve dvou základních směrech. Jedním z nich je v zájmu vyšší účinnosti systému rozšíření dosavadní kontroly hmotného vývozu na nehmotné přenosy technologií, což v podstatě znamená zavedení kontroly obchodu prováděného prostřednictvím elektronických prostředků, např. internetem nebo faxem.

Dále navrhovaná úprava rozšiřuje rozsah tzv. zvláštních případů, kdy lze uplatnit licenční řízení na položky, které nejsou na seznamu kontrolovaného zboží. Dosavadním důvodem opravňujícím k uplatnění licenčních procedur na jiné než specializované položky bylo riziko šíření zbraní hromadného ničení. Nově je zapracována možnost uplatnit licenční řízení na tyto položky i z důvodu jejich možného vojenského použití v oblastech či zemích, na něž se vztahují mezinárodně dohodnutá zbraňová embarga.

Kromě těchto dvou nejpodstatnějších nových prvků kontrolního systému je navrhována novelizace některých dalších ustanovení, která umožní dosáhnout plnou slučitelnost normy s právem Evropských společenství.

Při přípravě návrhu jsme vycházeli z našich dosavadních zkušenosti z provádění kontrolního systému. Předkládaný návrh tudíž obsahuje doplnění nebo zpřesnění některých dalších ustanovení, která přispějí k jednoznačnosti právní úpravy.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučuji vám, abyste uvedený návrh postoupili do druhého čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi Rychetskému a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, novela zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, jak ji předložila vláda, jak již zde bylo řečeno, váže na nové mezinárodní dohody a smlouvy jak na úrovni OSN, tak Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a speciální mezinárodní smlouvy o různých oblastech zbraní a zbraňových embarg a v neposlední řadě samozřejmě na nařízení Rady, jak zde hovořil pan místopředseda vlády.

Po jednání se zástupci klubů politických stran se domnívám, že to není norma konfliktní. Přece jen mi dovolte jednu připomínku říci, problém, který vidím v této novele. Vláda do tohoto zákona podle mého názoru trochu neharmonicky vložila v novém § 19 odstavec 2 písmeno d) o licenčním řízení ve zvláštních případech, že o zvláštní případy se jedná také, jestliže vláda nařízením stanoví, že s vývozem zboží neuvedeného na seznamu kontrolovaného zboží je nebo by mohlo být spojeno - a teď jde o princip - závažné ohrožení veřejného pořádku nebo bezpečnosti.

Domnívám se - jak jsem si prověřoval tyto otázky - že to je problém, který je třeba přenést do jednání výborů, které budou pověřeny Poslaneckou sněmovnou, aby novelu projednávaly. Problém vidím v tom, že v odstavci 1 článku 5 nařízení Rady Evropských společenství se říká, že členský stát může - nemusí, může - zakázat nebo uložit požadavek oprávnění k vývozu předmětů dvojího použití, které nejsou uvedeny v příloze z důvodu veřejné bezpečnosti nebo úvah o lidských právech. Pokud by takto směrnice, která doporučuje, že stát může nebo nemusí, chtěla být koncipována nebo vložena do tohoto zákona, měla by být přesnější - že jde o veřejnou bezpečnost a úvahy o lidských právech, nikoli o ohrožení veřejného pořádku anebo bezpečnosti. Ale myslím si, že to je debata zcela legitimní, kterou je třeba vést ve výboru.

Organizační výbor doporučuje, aby tento materiál byl přikázán k projednání hospodářskému výboru. Vzhledem k tomu, že nevidím velkou konfliktnost této normy, navrhnu v podrobné rozpravě také ještě zkrácení lhůty o 30 dnů, což není u této normy problém.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu.

Vzhledem k tomu, že nepadl návrh na vrácení ani návrh na zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh neregistruji.

 

V hlasování pořadové číslo 129, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s návrhem na přikázání hospodářskému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 129 tento návrh byl přijat, když se pro něj ze 168 přítomných vyslovilo 95 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru.

 

Zkrácení lhůty nebylo navrženo. (Poslanec Karel Vymětal mimo mikrofon upozorňuje, že ho navrhoval.) Pane zpravodaji, ale to se navrhuje v rozpravě. Vy, takový znalec jednacího řádu, to přece víte.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Dobrý den, chtěl bych vám sdělit, že podporuji návrh, který bude přednesen - na zkrácení lhůty pro projednání.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pánové, pánové. Vy jste sice otevřel, pane místopředsedo, rozpravu až poté, co bylo odhlasováno přikázání výboru a v podstatě bylo ukončeno projednávání zákona. Samozřejmě vím, že v takovýchto případech se občas dají přimhouřit oči, ale od pana poslance Karla Vymětala, který je takovým významným znalcem jednacího řádu, bych takovýto úskok neočekávala.

Pane poslanče, je otevřena rozprava. Navrhněte to. Slovo má pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Jak jsem řekl ve zpravodajské zprávě, navrhuji, aby byla lhůta zkrácena o 30 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu. Prosím všechny další zpravodaje, aby si uvědomili, že jsme již u prvních čtení.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty o 30 dní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP