(Jednání opět zahájeno v 16.40 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Kolegyně a kolegové, přestávka uplynula, můžeme pokračovat. Před přestávkou byla uzavřena obecná rozprava. Nyní prosím pana zpravodaje Plevu, aby zrekapituloval návrhy, o kterých se bude hlasovat.

 

Poslanec Petr Pleva: V obecné rozpravě zazněly dva návrhy, oba od poslance Talíře. Jeden byl na zamítnutí návrhu zákona, druhý byl podmíněný - pokud neprojde zamítnutí, vrácení výboru k novému projednání.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O těchto návrzích rozhodneme v hlasování.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 126 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 126 tento návrh nebyl přijat, když ze 171 přítomných se 46 vyslovilo pro, 103 proti.

 

Dále rozhodneme o návrhu na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání, a to v hlasování pořadové číslo 127, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 127 tento návrh nebyl přijat, když ze 172 přítomných se 50 vyslovilo pro, 108 proti.

 

Vzhledem k tomu, že žádný z předložených návrhů nebyl přijat, zahajuji podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Měli bychom ještě hlasovat o mém pozměňovacím návrhu, abychom za základ projednávání v podrobné rozpravě vzali komplexní pozměňovací návrh výboru. Paní předsedající, já se omlouvám, že jsem to neřekl dříve.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, já myslím, že po otevření podrobné rozpravy je zcela na místě hlasovat o tomto návrhu právě v této chvíli.

 

Pan poslanec Pleva navrhuje, abychom jako základ pro projednávání tohoto bodu vzali sněmovní tisk 976/1.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 128, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 128 tento návrh byl přijat, když ze 169 přítomných se 143 vyslovilo pro, 4 proti.

 

Je otevřena podrobná rozprava, do které uděluji slovo přihlášenému panu poslanci Ivanu Langerovi.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já mám návrh spíše procedurálního charakteru - poté co budeme hlasovat v rámci třetího čtení, aby se o bodu 4 v části III navrhovaného zákona, tedy komplexního pozměňovacího návrhu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, hlasovalo samostatně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Dále se do podrobné rozpravy hlásí pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Já si dovolím přečíst dvě legislativně technické úpravy k tisku 971.

1. V bodě 2 § 3 odst. 3 se za slova "v pásmu dlouhých" vkládají slova "a středních". Jedná se o úpravu, která vznikla při přepisu. Tato úprava vyplývá z textu navrhované novely.

2. V bodě 2 § 3 odst. 2 se poslední věta zrušuje a zároveň se za bod 27 vkládá nový bod 28, který zní "28. V § 10 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní: Náklady spojené s vysíláním Českého rozhlasu podle § 3 odst. 2 hradí Česká republika ze státního rozpočtu." Ostatní body se přečíslují. Jedná se o přesunutí původní věty z § 3 odst. 2 do § 10, kam svým obsahem věcně spadá. Nejedná se o věcnou změnu, pouze o legislativně technické upřesnění.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Dále se hlásí do podrobné rozpravy pan poslanec Ježek.

 

Poslanec Josef Ježek: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolím si přednést jeden pozměňovací návrh na doplnění § 11 o nový odstavec 3, který má znít: Český rozhlas je povinen vést ve svém účetnictví odděleně výnosy a náklady spojené s rozhlasovou službou, a to zejména náklady na výrobu a nákup jednotlivých pořadů podle jejich typového členění, dále výnosy a náklady spojené s podnikatelskou činnosti a výnosy a náklady spojené se správou a administrací Českého rozhlasu. Roční účetní uzávěrka je součástí výroční zprávy o hospodaření Českého rozhlasu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Svobodová: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já si dovolím přednést dva pozměňovací návrhy k předloženému zákonu.

První pozměňovací návrh se týká § 8, působnosti Rady pro rozhlasové vysílání. Navrhuji doplnit nový odstavec číslo 3, který zní: Rada dále předkládá Poslanecké sněmovně dvakrát ročně, a to za první pololetí do 15. 7. a za druhé pololetí k 15. lednu následujícího roku, informaci o plnění ustanovení § 2 odst. 2.

Odůvodnění: Vycházím z ustanovení § 8 odst. 1 písm. f), které ukládá Radě Českého rozhlasu jako povinnost dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání podle § 2 a 3. Zde se mimo jiné stanoví, že hlavními úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání jsou zejména poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací. Tuto povinnost Český rozhlas jakožto veřejnoprávní médium neplní. Klub KSČM již mnohokrát na tento nedostatek upozorňoval, a to na základě zcela konkrétních údajů. Toto zaznělo i v rozpravě k návrhu zákona o Českém rozhlase v prvním čtení.

Druhý pozměňovací návrh se týká části 3. Je to změna zákona č. 252/94 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, článek 4. Navrhuji vypustit bod 4, který se týká zvýšení koncesionářských poplatků ze 37 na 40 Kč.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy k tomuto bodu? Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím.

Vzhledem k tomu, že nepadly žádné návrhy, končím druhé čtení tohoto návrhu.

Tím jsme projednali všechny body, které byly pevně zařazeny na dnešní den.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP