(17.00 hodin)
(pokračuje Buzková)

Já vás na žádost všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 130 budeme hlasovat o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu o 30 dnů.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 130 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 130 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 109 vyslovilo 69 a 33 bylo proti.

 

Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

64.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 1221/ - prvé čtení

 

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Předložený návrh uvede místopředseda vlády Pavel Rychetský, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, z pověření vlády před vás předstupuji se zdůvodněním vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Předložený návrh novely zákona je završením procesu harmonizace práva v oblasti technických požadavků na výrobky. Prvním stupněm tohoto procesu byla předchozí novela zákona vyhlášená pod č. 71/2000 Sb., jejímž cílem bylo dosáhnout úpravy umožňující sjednání mezinárodní smlouvy formou protokolu k Evropské dohodě. Obsahem tohoto protokolu je oboustranný závazek uznávat výsledky posuzování shody. Skutečnost, že tato mezinárodní smlouva, obecně nazývaná PECA, byla uzavřena a je od 1. 7. 2001 uplatňována, prokazuje vysoký stupeň slučitelnosti našeho práva s právem Evropských společenství v dané oblasti. Tento stupeň však ještě sám nese určitá omezení, neboť stávající úpravu lze využít jen ve vztahu k citované mezinárodní smlouvě, to znamená jen pro určité skupiny výrobků a jen pro ty, které mají původ v České republice nebo v zemích Evropské unie. V předloženém návrhu se jedná zejména o změny spočívající v odstranění omezení, která nemohou být po vstupu České republiky do EU nadále uplatňována.

Vážené paní poslankyně a páni poslanci, jsem si vědom toho, že postup podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny by měl být mimořádný a výjimečný. Na druhé straně v daném případě předložená novela neobsahuje nic jiného než implementaci mezinárodních závazků České republiky do právního řádu. Pokud by přesto nebyl tento návrh zákona schválen v prvém čtení, sám bych prosil o zkrácení lhůty též o 30 dnů jako v předchozím případě, abychom mohli ještě za španělského předsednictví, to je v tomto pololetí, mít tuto položku z hlediska harmonizace splněnou.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Luděk Polášek.

 

Poslanec Luděk Polášek: Vážená paní předsedající, členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, projednáváme novelu vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., tisk 1221, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Cílem návrhu je zajištění podmínek pro dosažení plné slučitelnosti s právem Evropského společenství pro období vstupu České republiky do EU. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o "technickou normu", nemění se principy dosavadní právní úpravy, navrhuji, aby sněmovna vyslovila souhlas již v prvním čtení v souladu s § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Koháček má slovo.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že většina poslanců klubu ODS se domnívá, že by tento návrh zákona měl být projednán standardním způsobem, vznáší veto více než 50 poslanců na projednávání podle § 90 odst. 2 našeho jednacího řádu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Teplík.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, chápu prosby a slova pana místopředsedy vlády, který tady zastupuje předkladatele, že tuto normu je třeba projednat rychle, a právě proto, že někteří poslanci mají potřebu vznést několik pozměňovacích návrhů k této předloze a projednat ji ve výboru, což je samozřejmě logické, proto bylo uplatněno veto na § 90. Nicméně na druhou stranu chápu i slova o rychlosti, jak už jsem se zmínil, ze strany pana místopředsedy vlády, a proto navrhuji zkrátit lhůtu na projednávání o 30 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, končím obecnou rozpravu.

Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli byla vznesena námitka a nemůžeme pokračovat podle § 90 odst. 2, nebyly vzneseny návrhy na vrácení ani návrh na zamítnutí, budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 131 a ptám se, kdo je pro přikázání tohoto návrhu hospodářskému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 131 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 125 vyslovilo 106 a nikdo nebyl proti.

 

Pan poslanec Teplík navrhl zkrátit lhůtu pro projednávání tohoto návrhu ve výboru o 30 dnů a pan místopředseda Rychetský s tím ve svém úvodním slově vyslovil souhlas.

 

O tomto návrhu proto rozhodneme v hlasování pořadové číslo 132, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 132 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 126 vyslovilo 83 a 17 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru a lhůta pro jeho projednání byla zkrácena o 30 dnů.

Nyní jsem zaznamenala procedurální přihlášku paní poslankyně Dundáčkové.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Paní předsedající, vyrozuměla jsem, že jste ukončila projednávání tohoto bodu - mohu to za to považovat? (Ano.) Pak prosím, abyste mi umožnila podat procedurální návrh, a sice zpětvzetí zcela oficiální, které provádím s velkou lítostí, nicméně s plnou vážností jménem poslankyň Kateřiny Dostálové, Evy Dundáčkové, Lucie Talmanové a Jany Volfové. Jedná se o zpětvzetí sněmovního tisku 980, návrhu, kterým se měl změnit zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících předpisů. Jedná se o návrh, který měl umožnit v rámci našeho právního řádu takzvané anonymní porody.

I přes odkládání projednávání tohoto bodu na půdě sněmovny nepodařilo se nám získat bohužel dostatečnou politickou podporu pro tento návrh a vzhledem k tomu, že se jedná i z hlediska právního o složitou materii, která by pravděpodobně vyžadovala složitější projednávání ve výborech, a my již nemáme dostatečně dlouhou legislativní lhůtu do skončení volebního období, bereme tento návrh zpět.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP