(16.10 hodin)

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že Poslanecká sněmovna zvolila delegátem sněmovny do Konventu k budoucnosti Evropy poslance Jana Zahradila.

Nyní přistoupíme k hlasování o navržených kandidátech na náhradníka delegáta sněmovny do Konventu. Za náhradníka za delegáta je navržen poslanec Petr Nečas.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 123 z přítomných 168 poslanců 123 pro, 21 proti. I tento návrh byl přijat a pan poslanec Nečas se stal…

 

Poslanec Jan Vidím: Ještě je nezbytné, pane předsedo, abychom hlasovali o druhém jménu, neboť zvolen bude ten, který získá větší počet nadpolovičních hlasů. Čili je nezbytné, abychom ještě hlasovali o druhém navrženém kandidátovi panu Miloslavu Ransdorfovi.

Tedy za náhradníka delegáta je navržen poslanec Miloslav Ransdorf.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 124 z přítomných 170 poslanců 51 pro, 60 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Mohu konstatovat, že Poslanecká sněmovna zvolila náhradníkem delegáta sněmovny do Konventu k budoucnosti Evropy poslance Petra Nečase. Tím tato volba končí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Čili i jemu gratulujeme k této volbě. Myslím, že dojde na náhradníky, protože práce Konventu bude velmi intenzivní.

Pan poslanec Vidím jako předseda volební komise se dále hlásí.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych předložil následující procedurální návrh. Dovolím si navrhnout, aby body 175 - volba člena Rady České televize, 174 - návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, a konečně bod 176 - volba členů Rady Českého rozhlasu, aby tyto tři body byly pevně zařazeny na středu 13. února jako poslední jednací body dopolední části jednání sněmovny.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, myslím, že i když jsme si dali nepředbíhání, tak volby jsou jiná věc než to, co jsme měli na mysli. Čili dám hlasovat o návrhu pana poslance Vidíma.

 

Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto procedurálnímu návrhu?

V hlasování pořadové číslo 125 z přítomných 172 poslanců 156 pro, nikdo proti. Procedurální návrh tohoto typu byl přijat.

 

Nyní se dostáváme zpět k druhému čtení. Jedná se o bod

 

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb.,
o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 976/ - druhé čtení

 

Poprosil bych pana ministra kultury, aby se ujal slova.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, domnívám se, že vše podstatné k novelizaci zákona o České rozhlase jsem řekl při předkládání zákona v prvém čtení.

Chci vás v této souvislosti pouze informovat, že jsem si prostudoval pozměňovací návrh kulturního výboru, který se týká tohoto zákona. Jde o komplexní pozměňovací návrh. Já v podstatě s tímto pozměňovacím návrhem nemám žádné problémy. Pokud zákon projde do třetího čtení, až se bude hlasovat, tak v podstatě vyjádřím souhlas s velkou většinou pozměňovacích návrhů. Rozpory budou asi jen ve dvou nebo ve třech částech.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana poslance Petra Plevu jako zpravodaje výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, tento tisk projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, projednal ho podvýbor pro mediální legislativu a taktéž ho projednala komise pro sdělovací prostředky. Všechny tyto orgány dospěly k názoru, že není důvodu, aby legislativní úprava veřejnoprávního rozhlasu byla odlišná od legislativní úpravy veřejnoprávní televize. Na základě této teze vznikl komplexní pozměňovací návrh, který v podstatě sjednocuje tyto dvě normy, samozřejmě s drobnými odlišnostmi, které vycházejí ze samé podstaty toho, že rozhlas je jiné médium než televize.

Chtěl bych upozornit, kromě těch věcí, o kterých jsem mluvil, to znamená, že byla sjednocena úprava s již přijatým zákonem o České televizi, ještě na některé drobné změny, které nevycházejí ze zákona o České televizi. Je to především věc, která se týká tzv. regionálního nebo chcete-li krajského vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Byl konsensus v Poslanecké sněmovně, že Český rozhlas má zajišťovat tuto službu veřejnosti v každém z nově vzniklých krajů. Na základě toho byly také upraveny paragrafy, které se týkají studií Českého rozhlasu, tak aby Český rozhlas, samozřejmě v horizontu, jak mu to umožní technické možnosti, zřídil nová studia tak, aby v každém kraji bylo nové studio.

Na základě této nové povinnosti, která se Českému rozhlasu ukládá, jsme také dospěli k tomu, že jelikož je to povinnost, která jde nad rámec stávajícího stavu a která je finančně náročná, rozhodli jsme se navrhnout změnu zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a navýšit rozhlasový poplatek o předpokládané náklady jak investiční, tak provozní, tak, že částka 37 korun bude nahrazena částkou 40 korun. Je to tedy zvýšení o 3 koruny. Upozorňuji, že nejde o žádné zvýšení o inflaci, není to zvýšení na výrobu nových pořadů, není to zvýšení na žádné 13. a 14. platy zaměstnanců Českého rozhlasu. Stejně jako v případě České televize i v případě Českého rozhlasu jsme se dohodli, že o nějaké zásadnější změně koncesionářského poplatku budeme jednat až v tu chvíli, kdy nám rady jak Českého rozhlasu, tak České televize předloží velmi podrobnou zprávu o hospodaření těchto médií, o finančních tocích, a přesvědčí nás, že peníze koncesionářů jsou vskutku vynakládány efektivně. Toto zvýšení tedy není na běžné potřeby Českého rozhlasu, ale na zvláštní povinnosti, které jsou ukládány právě novelou zákona.

Děkuji za pozornost.

Ještě potom na začátku podrobné rozpravy bych chtěl předložit pozměňovací návrh, který bude znít, abychom tento komplexní pozměňovací návrh, který je schválen jak výborem, tak komisí pro sdělovací prostředky, vzali jako základ dalšího projednávání, tzn. aby pozměňovací návrhy vznášené ve druhém čtení byly vznášeny k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Talíř.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP