(16.00 hodin)
(pokračuje Ransdorf)

Čili tato otázka je něco, co musí být zodpovězeno. A já v současné době nevidím prostor, jak by se mohly smířit dva naprosto protichůdné modely daňového systému, které fakticky v Evropě existují. Je mezi nimi celá řada různých odstínů, ale nicméně tyto dva póly jsou v Evropě zastoupeny a zatím se nerýsuje cesta, jak dojít k fiskální unii. Nicméně tato otázka bude nastolena.

Třetí velmi podstatný problém je problém institucionální reformy, problém, který měla vyřešit konference v Nice, který nevyřešila. Vznikl jakýsi shnilý kompromis, který možná předešel ještě horším koncům, ale v každém případě bude znovu se vší naléhavostí otázka institucionální reformy nastolena, bude nastolena otázka vyváženosti jednotlivých mocenských struktur v EU, otázka demokratického deficitu a myslím si, že i samotných základů oné Amsterodamské smlouvy, která znamenala nejméně v jedenácti případech přesun kompetencí z úrovně národních států na úroveň evropských výkonných institucí, ale v každém případě tedy otázka Amsterodamské smlouvy bude postavena asi tak, že se v samotném těžišti debat ocitnou samotná kritéria konvergence. Ukázalo se, že kritéria konvergence jsou příliš úzká a že vlastně ten evropský prostor ve skutečnosti tříští, že nedokáží vytvořit jednotný evropský prostor, ale že se nám tady vytváří něco jako pevné jádro a několik druhů periferií.

Myslím si, že musíme přistoupit k evropskému integračnímu procesu jako příležitosti pro nás i EU. Neměla by to být příležitost pro stěžovatele, chcete-li říci. Jsou někteří, kteří říkají: Zaplať pánbůh, že budeme v EU, protože budeme mít na koho si opět stěžovat. Stěžovali jsme si na Vídeň, stěžovali jsme si na Moskvu, nyní si budeme stěžovat na Brusel. Tak by to nemělo v žádném případě dopadnout. Myslím si, že je potřeba tuto věc pochopit jako nový evropský horizont, jako nový otevřený prostor.

Tím bych chtěl svoje krátké představení zakončit. Myslím si, že každý, který bude postaven před volbu osob, zároveň volí i témata, která budou naši zástupci vznášet na evropském fóru. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Ransdorfovi. Táži se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan předseda klubu Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedo, vážení páni ministři, paní a pánové, já respektuji rozhodnutí jednotlivých zástupců parlamentních stran, kteří se sešli, když dohadovali naše zastoupení v Konventu pro EU. Já budu respektovat jakoukoli volbu této sněmovny, ale chtěl bych požádat ty, kteří vážně uvažují o našem postavení jako ČR v EU, aby zvážili podporu našeho kandidáta dr. Miloslava Ransdorfa, alespoň jako náhradníka. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Kdo další se hlásí? Pan poslanec Laštůvka.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, nechtěl bych příliš zneužívat vaší trpělivosti. Zdá se, že toto téma nám příliš vlastní není. Chtěl bych poznamenat, že velmi vítám, že z obou stran této sněmovny zní tak pozitivní slova k evropské integraci. To se na půdě této sněmovny často neděje.

Nicméně nechci vaši trpělivost přepínat a chci učinit dvě poznámky. Nechci ani v nejmenším zpochybnit výsledky a dohody politických sil na české politické scéně. Myslím si, že to koresponduje s tím, co probíhá v jiných zemích, kandidátských zemích i členských zemích EU. Nicméně cítím potřebu poznamenat, že bychom si měli říci, a říci nahlas, že tato politická dohoda by měla být platná, podle mého názoru, i po budoucích volbách, které proběhnou v červnu tohoto roku v ČR, neboť práce v Konventu bude dlouhodobá a kontinuita zástupců české politické reprezentace v Konventu by měla být - podle mého názoru i je - podmínkou úspěšné reprezentace a úspěšného zastoupení ČR v tomto procesu.

Je to proces velmi důležitý a nepochybně poznamená budoucí tvář Evropy, a tudíž nepochybně poznamená další vývoj v ČR. S tím souvisí ještě jedna otázka, která se mi zdá být důležitá, která tady nezazněla a která je, alespoň pro mne, ještě důležitější než jména, i když jména, která tady zazněla, respektuji, a to je otázka zpětné vazby mezi těmi, kteří jménem českého Parlamentu budou v Konventu vystupovat, a českým Parlamentem.

Myslím si, že by součástí alespoň nějaké vnitřní dohody měla být nepochybně povinnost, aby zástupci sněmovny, zástupci Senátu, po každém zasedání Konventu informovali a prodiskutovali výsledky průběhu Konventu v zahraničním výboru nebo v zahraničním výboru a výboru pro evropskou integraci. Zdá se mi být velmi důležité, aby tato vazba mezi politickou reprezentací a jejich představiteli v Konventu byla trvale zachována a byla i nějakým způsobem kodifikována.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo další se hlásí do rozpravy? Nehlásí-li se nikdo, prosím znovu pana poslance Vidíma, aby se ujal slova, abychom mohli hlasovat.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, budeme tedy nejprve hlasovat o navržených kandidátech na delegáta Poslanecké sněmovny do Konventu k budoucnosti Evropy.

Já bych vás možná, pane předsedo, požádal, abyste se pokusil svolat poslance do jednacího sálu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Budeme hlasovat touto formou. Vidím, že je nás tady strašně málo. Já vás pro jistotu odhlásím. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Pan poslanec Exner má námět.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, byl navržen způsob volby...

A tady mě poučuje pan předseda volební komise, že jiný způsob nebyl navržen. V tom případě se nemusí o způsobu hlasovat. Chtěl jsem na to mít dotaz.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, já jsem se dotázal předsedy volební komise stejným způsobem. Jestli dovolíte - už jsem snad dal dostatečně šanci všem, aby se dostavili - budeme hlasovat o návrhu na delegáta.

Pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Přistoupíme tedy k hlasování.

Za delegáta je navržen pan poslanec Miloslav Ransdorf.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já dám hlasovat. Kdo je pro to, aby se delegátem stal pan poslanec Ransdorf, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Promiňte, znovu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby se delegátem stal pan poslanec Ransdorf, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 121 z přítomných 162 pro 31, proti 67. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Za delegáta je navržen poslanec Jan Zahradil.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 122 z přítomných 165 poslanců pro 131 a 16 proti. Návrh byl přijat.

 

Mohu pogratulovat panu poslanci Zahradilovi k této velmi čestné funkci. (Potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP