(15.20 hodin)
(pokračuje Rückl)

Legislativně technické problémy řešené pozměňovacími návrhy se týkají:

Za prvé. Návrhem zákona dotčené ustanovení má pouze přechodný charakter, nelze je novelizovat a ukládá likvidátorovi a žadatelům povinnosti, které vzhledem k uvedeným lhůtám nelze splnit, neboť tyto již uběhly.

Za druhé. Zákon posouvá den zániku fondu ze dne 1. 1. 2003 na 1. 1. 2004, avšak v dosud platném zákoně o zrušení fondu v jeho čl. 6 nedošlo k posunutí účinnosti zrušení zákona č. 113/93 Sb. a jeho novel. Tento zákon přitom nahrazuje zakládací listinu fondu a na jeho základě je také zapsán v obchodním rejstříku. Není proto možné, aby zrušení zákona č. 113/93 Sb. předcházelo zániku tohoto fondu.

Zástupce předkladatelů návrhu zákona paní poslankyně Ing. Michaela Šojdrová vyslovila s návrhem Senátu souhlas.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu senátorovi. Táži se, kdo se hlásí do rozpravy. Pan ministr Zeman.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Pane předsedo, dámy a pánové, jen velmi stručně. Z důvodů, které zde již byly řečeny, doporučuji také.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně, prosím.

 

Poslankyně Alena Svobodová: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, vážený pane senátore, dovolte mi, abych se také vyjádřila k předkládanému zákonu. Jen chci připomenout, že Poslanecká sněmovna 19. prosince loňského roku schválila novelu zákona 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže, kterou bylo ustanoveno druhé kolo výběrového řízení pro bezúplatný převod majetku bývalého SSM. Z cca 180 objektů ve správě Fondu dětí a mládeže v likvidaci schválila výběrová komise 83 objektů. Vláda svým usnesením vyřadila 18 z nich a 3 další byly vyřazeny Poslaneckou sněmovnou, která tak schválila k bezplatným převodům 62 nemovitostí. V současné době tedy zůstává více než 100 objektů, které by měly být nabídnuty organizacím pracujícím s mládeží, a to co nejrychleji. Právě proto Poslanecká sněmovna schválila uvedenou novelu ve zkráceném řízení podle § 90 jednacího řádu.

Musím vyslovit politování, že Senát neurychlil projednávání této podle mého názoru velmi jednoduché novely, která navíc vychází ze zájmu organizací zabývajících se tou nejzáslužnější prací, a to je práce s dětmi a mládeží. A naopak, odsunul její projednávání až do poloviny ledna. Ptám se, jestli je tak problematické svolat mimořádně a urychleně příslušný výbor, jde-li o skutečně potřebnou věc. Nebo snad není v tomto případě zájem dětí prioritní? Celý legislativní proces se po přijetí této novely posouvá nejméně o půl roku a samotné převody majetku možná o celý rok. Prodloužení tohoto procesu samozřejmě znamená i jeho zdražování. Vždyť nezanedbatelné finanční prostředky jsou např. vynakládány na činnost likvidačního aparátu a na správcovskou společnost AGM. Pokračuje chátrání objektů, které dosud nemají nájemce, a přitom o řadu z nich Sdružení dětí a mládeže již v prvním kole žádalo. O to méně finančních prostředků pak samozřejmě půjde na zvláštní účet při Ministerstvu financí, který by měl být využit pro oblast práce s dětmi. Posunutí termínu vyhlášení druhého kola výběrového řízení z 15. ledna je samozřejmě v tuto chvíli již nezbytné, neboť - jak tady bylo řečeno - tento termín již nelze splnit.

Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se ještě zmínila o jedné otázce, která vyplývá ze zákona, a to jsou podmínky pro výběrové řízení, které stanoví vláda svým nařízením. Jak už jsem řekla, v současné době zbývá kolem sta objektů, které nebyly převedeny organizacím pracujícím s dětmi a mládeží. Navíc v prvním kole jich byla celá řada vyřazena s odůvodněním, že jsou nevhodné pro práci s dětmi. Bohužel tato vhodnost či nevhodnost nebyla jasně stanovena. Například odůvodnění, že jde o hotel a jako takový nemůže být využíván pro děti a mládež, je pro mě nepřesvědčivé. Tím spíš, že řada tzv. hotelů se podobá spíše malým penzionům nebo rodinným domkům než hotelům. Proto je nezbytné, aby vláda stanovila zcela jasné, nedvojznačné podmínky pro výběrové řízení a zcela jednoznačná kritéria pro převáděné objekty.

Ještě jednou bych chtěla připomenout, že po prvním kole bezúplatných převodů bylo rozděleno pouhých 62 nemovitostí, což znamená 23 % z celkového majetku bývalého SSM. A toho bychom si, kolegyně a kolegové, měli být vědomi a udělat vše pro to, aby maximum nemovitostí sloužilo co nejdříve dětem. Přes mnohé připomínky, které jsem zde vyslovila, přes to, že bohužel dojde k prodloužení všech termínů v procesu realizace tohoto zákona, jsem přesvědčena, že i za této situace je třeba, aby Poslanecká sněmovna přijala novelu zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže, ve znění pozměňovacích návrhů Senátu. Pokud bychom tento zákon nepřijali, mohlo by to znamenat nejen další prodloužení celého legislativního procesu, ale dokonce i zastavení bezúplatných převodů a rozprodej zbývající nemalé části tohoto majetku. A to, kolegyně a kolegové, nesmíme dopustit.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně, paní poslankyně. Táži se, kdo se další hlásí do rozpravy. Pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, já jsem do poslední chvíle čekal, jestli se pan senátor přihlásí do rozpravy, aby vysvětlil, co vedlo Senát k tomu, že je mu jedno, jestli se majetek pro děti bude, nebo nebude předávat, jestli je mu jedno, že bude chátrat dál. On má čas, i když sněmovna si byla vědoma toho, že čas spěchá. Pan senátor se ale nepřihlásil. Proto mi dovolte, abych ho ještě jednou sám znovu vyzval, aby odpověděl na tuto otázku: jak si máme vysvětlit chování Senátu? Senát má čas až pomalu do posledního dne, třicátého dne, kdy mu končí lhůta.

Děkuji za slovo. (Ojedinělý potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Frenetický potlesk doprovází vystoupení pana poslance. Kdo se další hlásí? Pan senátor Rückl.

 

Senátor Jiří Rückl: Dovolím si jen připomenout, že stanovisko vlády k tomuto návrhu zákona, který přišel z Poslanecké sněmovny, bylo z legislativních důvodů rovněž zamítavé. Senát nezdržoval toto jednání o své vůli nebo z jiných důvodů než opravdu legislativně technických, jak jsem také dokumentoval ve svém vystoupení. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Je zde někdo další, kdo se hlásí do rozpravy? Nehlásí-li se nikdo, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4, neboli k přijetí následujícího usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Budeme tedy hlasovat o tom, že sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem, tedy podle sněmovního tisku 1141/3.

Páni poslanci si přejí odhlášení. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP