(15.30 hodin)
(pokračuje Klaus)

Dám tedy hlasovat, kdo je pro senátní znění zákona.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 120 z přítomných 170 poslanců 166 pro, dva proti. Návrh byl přijat.

 

Zdá se, že si to nezasloužilo takovou vášnivou diskusi. Děkuji panu senátorovi. Návrh byl přijat.

 

Dostáváme se k bodu 173, což je

 

173.
Návrh na volbu delegáta Poslanecké sněmovny a jeho náhradníka
do Konventu k budoucnosti Evropy

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise poslanec Vidím a seznámil nás s předloženými návrhy.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, na zasedání Evropské rady konané v Bruselu v prosinci loňského roku byla přijata Deklarace o budoucnosti Evropy, na jejímž základě byl pro přípravu příští mezivládní konference Evropské unie utvořen na dobu jednoho roku Konvent budoucnosti Evropy. Tento pak zahájí svoji činnost už 1. března tohoto roku. Bude mít 105 členů a bude složen ze zástupců vlád, parlamentů členských a kandidátských zemí, poslanců Evropského parlamentu a představitelů dalších orgánů Evropské unie.

Za Českou republiku se práce Konventu zúčastní delegát Poslanecké sněmovny, delegát Senátu a představitel vlády. Členové Konventu v době své nepřítomnosti mohou pak být nahrazeni pouze alternujícími členy, kteří budou nominováni stejným způsobem. Proto byl na pořad této schůze zařazen bod, v jehož rámci proběhne jak volba delegáta, tak jeho náhradníka.

Ve stanovené lhůtě obdržela volební komise od poslaneckých klubů následující návrhy kandidátů na volbu delegáta Poslanecké sněmovny: Miloslav Ransdorf - KSČM, Jan Zahradil - ODS a na volbu náhradníka Poslanecké sněmovny do Konventu: pan Petr Nečas - ODS, pan Miloslav Ransdorf - KSČM. Návrhy byly zaslány na vědomí všem poslaneckým klubům 25. ledna.

Volební komise doporučuje volbu veřejnou pomocí hlasovacího zařízení.

Poprosil bych vás, pane předsedo, abyste otevřel rozpravu jak k navrženým kandidátům, tak ke způsobu volby.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám rozpravu k tématům naznačeným panem poslancem Vidímem. Pan poslanec Zahradil.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji vám, pane předsedající. Považuji za slušné vzhledem k tomu, že jsem byl navržen, tady přece jenom objasnit svoji představu o své případné práci v Konventu, pokud bych byl zvolen, i o tom, jaké postoje bych tam považoval za účelné a potřebné prosazovat.

Napřed mi dovolte, aniž bych tady chtěl citovat příliš obsáhle ze svého životopisu, připomenout přece jenom několik funkcí parlamentních i jiných, které podle mého názoru mě svým způsobem kvalifikují do role jednoho ze tří zástupců České republiky v Konventu. Kromě dvou místopředsednických funkcí, tj. místopředsedy ve výboru zahraničním a místopředsedy ve výboru pro evropskou integraci, zastávám také funkci vedoucího stálé delegace této Poslanecké sněmovny, respektive celého Parlamentu do Evropského parlamentu. A tady jsem spolupředsedou Česko-evropského výboru přidružení. Myslím, že kolegové, kteří spolu se mnou jsou členy tohoto výboru, ať už z jakýchkoliv politických stran, by mohli potvrdit, že v této roli jsem se po celé tři roky nebo tři a půl roku snažil vystupovat nekontroverzně, konsensuálně a snažil jsem se vždy, aby na platformě Evropského parlamentu docházelo pokud možno k jednotné prezentaci celé české delegace, aby docházelo k tomu, že nebudou české národní zájmy poškozovány tím, že by vnitrostranické rozmíšky a vnitrostranické půtky, které si můžeme dovolit např. v Poslanecké sněmovně, byly přenášeny směrem ven, byly přenášeny na půdu Evropského parlamentu.

Pokud jde o jiné funkce než funkce parlamentní, které bych mohl zmínit jako další, dodatečnou kvalifikaci pro zastupování České republiky v Konventu, chtěl bych zde jenom zmínit méně známou skutečnost, že zhruba od roku 1992 do 1993 reprezentuji svoji politickou stranu, tj. ODS, v řídícím výboru Evropské demokratické unie, což je nejpočetnější organizace evropských demokratických stran pravice a pravého středu, a že jsem mimo jiné například členem Mezinárodního poradního sboru The European Foundation, což je jeden ze dvou nejznámějších eurorealistických think-tanků, které působí v Evropě vedle Centra pro novou Evropu.

Velmi jsem uvítal dohodu, ke které došlo na půdě parlamentních stran, resp. na české politické scéně, že v rámci tří zástupců České republiky v Konventu mohou být zastupovány nejenom tři ústavní instituce, tj. vláda, Poslanecká sněmovna a Senát, ale mohou být také reprezentovány tři rozhodující síly na české politické scéně, tj. Česká strana sociálně demokratická, ODS a čtyřkoalice. Jsem přesvědčen, že základní strategická východiska, která jsme mnohokrát formulovali při různých diskusích, máme stejná, že je v našem zájmu vstoupit do Evropské unie, resp. chovat se tak, aby Česká republika se stala členem Evropské unie v nejbližším možném termínu. Toto tedy je v našem společném zájmu a mimo jiné je v našem společném zájmu i proto, abychom se na příští mezivládní konferenci v roce 2004 mohli plnoprávným způsobem podílet na spolurozhodování o budoucnosti, o budoucí architektuře, o budoucím institucionálním uspořádání Evropské unie.

Jsem přesvědčen, že Česká republika má čím přispět do této debaty, že může zúročit své zkušenosti země, která žila poměrně dlouho v totalitním nedemokratickém systému, a že také může zúročit své zkušenosti malé, exportně orientované země s nevelkou, ale výkonnou ekonomikou, země, která je geograficky položena v samém středu Evropy. A z toho tedy vyplývají určité geopolitické reality, které nelze opomenout.

Na druhé straně je zcela nezbytné na tomto místě zdůraznit, a já to považuji za korektní vůči vám všem, že názory na budoucnost a budoucí uspořádání Evropské unie, na to, jak by se měla vyvíjet po našem vstupu, jak by se měla vyvíjet po roce 2004, prostě nejsou na české politické scéně jednotné, že tady neexistuje něco, co by se dalo označit jako česká národní pozice vůči budoucnosti Evropské unie, a že tudíž vedeme a povedeme diskusi - doufám, že korektní a věcnou diskusi - o tom, jaké evropské uspořádání z hlediska českých národních zájmů je nejvýhodnější, i na české politické scéně, ale i v Konventu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP