(15.10 hodin)
(pokračuje Langer)

Děkuji panu senátorovi i panu zpravodajovi.

 

Dalším bodem je

 

54.
Návrh zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování
a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
/sněmovní tisk 960/4/ - vrácený Senátem

 

Usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 960/5. Rád bych mezi námi přivítal senátora Petra Smutného.

Prosím, aby se za navrhovatele k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřil ministr životního prostředí pan Miloš Kužvart.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vzhledem k tomu, že návrh zákona o integrované prevenci znečištění byl touto sněmovnou v závěru loňského roku poměrně podrobně projednáván a diskutován, a také vzhledem k tomu, že k vrácení tohoto předpisu Senátem došlo pouze z legislativně technického důvodu, nebudu podrobně popisovat důvody, které jsou pro přijetí tohoto zákona jako celku.

Velmi stručně chci charakterizovat onu změnu, která má charakter legislativně technický, ale je z mého pohledu dosti důležitá. Totiž při předání dvou předloh tohoto zákona a zákona o ochraně ovzduší do horní komory Parlamentu došlo k tomu, že byl výrazně zpožděn zákon o ochraně ovzduší, takže bylo nutné v zákoně o integrované prevenci a snižování znečištění provést určitou novelu, totiž odkaz v tomto zákoně na stávající právní úpravu ovzduší, to znamená na zákon o ochraně ovzduší 309/1991. Toto a nic jiného je předmětem oné novely.

Závěrem dovolte, vážená sněmovno, dovolte, abych vás požádal o podporu senátní verze. Jedná se o důležitou legislativně technickou úpravu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Táži se zpravodaje výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pana kolegy Ambrozka, zda se chce vyjádřit. Nechce. Moje otázka směřuje na zpravodajku výboru pro evropskou integraci paní kolegyni Olgu Sehnalovou. Ta není přítomna, je omluvena.

Nyní tedy otevírám rozpravu. Úvodem připomínám, že při novém projednávání návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy. V rozpravě jako první vystoupí pan senátor Smutný.

 

Senátor Petr Smutný: Pane předsedající, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci. Senát na své plenární schůzi 16. ledna 2002 projednal zákon o integrované prevenci a omezování znečišťování, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů. Zákon prošel podrobnou rozpravou, ve které padla řada pozměňovacích návrhů. Z nich byl přijat jediný, a to návrh garančního výboru na změnu páté části projednávaného zákona. Vlastní návrh zákona o integrované prevenci totiž sněmovna projednávala po novém zákonu o ovzduší a tomu odpovídala i pátá část zákona o integrované prevenci, která tento nový zákon o ovzduší novelizovala.

V průběhu projednávání však došlo ke zdržení zákona o ovzduší a zákon o integrované prevenci se dostal do Senátu jako první. Senát tedy nemohl nový integrační zákon schválit v postoupeném znění, neboť tento zákon novelizoval neexistující zákon o ovzduší. Vrací proto zákon o integrované prevenci Poslanecké sněmovně s jedinou změnou, a to, že v páté části je nový zákon o ovzduší nahrazen původním zákonem o ovzduší č. 218/1992 Sb. Tímto pozměňovacím návrhem je přerušena vazba mezi novým zákonem o ovzduší a zákonem o integrované prevenci a předkládaný zákon lze v této podobě přijmout nezávisle na osudu nového zákona o ovzduší.

Vzhledem k tomu, že Senát až na jedinou výše uvedenou výjimku zákon o integrované prevenci přijal ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, dovoluji si vám doporučit jeho přijetí v podobě, jak jej schválil Senát. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu senátorovi. Táži se, kdo se hlásí do rozpravy. Vidím, že do rozpravy se nehlásí nikdo, rozpravu končím a dám hlasovat. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odstavec 4 zákona o jednacím řádu sněmovny - čili k přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Návrh usnesení: "Sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 960/5."

Na žádost z pléna vás odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili znovu. Budeme hlasovat ohledně verze schválené Senátem.

 

Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 119 z přítomných 172 poslanců bylo 115 pro, 52 proti. Návrh ve znění schváleném Senátem jsme touto cestou přijali.

 

Vítězoslavný pan ministr Kužvart - to signalizuje, že to je tím pádem úplně špatně.

 

Máme bod

 

55.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb.,
o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů
/sněmovní tisk 1141/2/ - vrácený Senátem

 

Vítám mezi námi pana senátora Jiřího Rückla.

Pan poslanec Brousek z naléhavých rodinných důvodů se omluvil. Je zde někdo jiný, kdo se za navrhovatele vyjádří? Paní poslankyně Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, dovolte, abych za předkladatele podpořila pozměňovací návrhy, které přijal Senát na svém zasedání. Tyto pozměňovací návrhy jednak rozšiřují okruh osob, na které mohou být bezúplatně převáděny majetky, o občanská sdružení, která se zabývají tělovýchovou a sportem, a především mění termíny pro vypsání druhého kola výběrového řízení. Změna těchto termínů byla nezbytně nutná z důvodu prodloužení projednávací lhůty Senátu.

Děkuji Senátu za to, že přijal tento pozměňovací návrh, a doporučuji Poslanecké sněmovně, aby přijala návrh zákona ve znění pozměňovacích návrhů přijatých Senátem. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Šojdrové. Táži se zpravodajky výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu paní poslankyně Dostálové, kterou zde nevidím, ač se projednává jí se týkající návrh, zda se chce vyjádřit k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu. Není zde, neboli dedukuji, že nechce.

Otevírám rozpravu. Poprosím nejdříve pana senátora Rückla, aby se ujal slova.

 

Senátor Jiří Rückl: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, zákon, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, byl projednán v plénu Senátu v průběhu 13. schůze dne 16. ledna 2002. Senát na doporučení garančního výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu rozhodl ze 70 přítomných 67 hlasy o vrácení zákona s pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení Senátu č. 259 řeší dva legislativně technické problémy a rozšiřuje možnost bezúplatného převodu také na občanská sdružení zabývající se tělovýchovou a sportem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP