(15.00 hodin)
(pokračuje Klaus)

Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, já musím reagovat na mimořádně demagogické předvolební vystoupení pana místopředsedy vlády, které pokládám za velmi nekorektní.

Za první jsem překvapen, že s touto razancí nemluvil v okamžiku, kdy byl schvalován zákon o soudech a soudcích, kde jsme zavedli přesně stejný režim, který dnes - protože už tehdy byl odhlasován - máme schvalovat pro poslance a senátory. Zdá se mi to opravdu velmi zvláštní způsob, že u soudců nám tato možnost nevadí, u poslanců a senátorů nám vadí.

Stejně tak mi připadá od počátku diskusí o vynětí řekněme z řádného přestupkového projednávání velmi nefér od vlády, která opakovaně upozorňuje na poslance a senátory a zásadně zapomíná na to, že tisíce státních zaměstnanců, všichni policisté, všichni vojáci jsou také v odlišných režimech projednáváni, a nikomu to zásadním způsobem nevadí.

Třetí věc, kterou bych chtěl říci a kterou pokládám za nejzásadnější - není pravda, že tento návrh rozšiřuje přestupkovou exempci. Myslím si, že to je hrubá nepravda, která zde zazněla. Je to přesně obráceně. V drtivé většině případů poslanci, senátoři, soudci samozřejmě vyřeší problém na místě, policista ho bude moci vyřešit, nebude jim muset říci "já to s vámi nemohu řešit", jako je tomu dnes, "já s tím musím do sněmovny, protože bych já porušil zákon, kdybych to s vámi vyřešil". Možná jen ve zcela omezených případech, kvůli kterým se vždy toto vynětí z přestupkové odpovědnosti zavádí, kdyby se jednalo o šikanu ať moci zákonodárné, nebo soudní výkonnou mocí, má ten který příslušník té které moci možnost odvolat se k příslušnému orgánu sněmovny nebo k soudu. Myslím, že to je správné, a myslím, že tyto argumenty nemají být používány.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci Bendovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan kolega Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, paní a pánové, každý má nějaké vystoupení, a já mohu souhlasit nebo nesouhlasit s panem kolegou Rychetským. Jen bych chtěl říci, že toto téma je sem neustále vnášeno. Je vnášeno právě mnohem demagogičtějším způsobem, než bylo vystoupení kohokoliv z nás v této sněmovně. My jsme si sami vysloužili takový nesmysl, který tady je ve sněmovně předložen, protože nectíme stejně prastarou zásadu dělby moci.

Málokdy souhlasím s panem kolegou Bendou, teď s ním ale musím souhlasit. To je přesně pravda. Buď budeme ústavní zásadu ctít, a pak není o čem diskutovat a je jasné, že pan místopředseda vlády Rychetský má pravdu, protože to je jen změna režimu, že mohu vliv moci jedné do druhé zamíchat, nebo budu tuto zásadu opravdu dodržovat, a potom nemá smysl, abychom se bavili o tom, jestli má nebo nemá poslanec imunitu přestupkovou. Poslanec žádnou přestupkovou imunitu nemá, nikdy ji neměl, protože orgánem, který řeší jeho přestupky, je mandátový a imunitní výbor. On má jedinou šanci, když nesouhlasí s rozhodnutím tohoto výboru - odvolat se ke sněmovně. Jeho nevýhodou je to, že jednání soudu je sice veřejné, jednání okresního úřadu o přestupku obyčejného občana je neveřejné a jednání sněmovny je superveřejné.

Myslím, že toto téma jsme si nechali vnést do našich lavic některými demagogickými názory i některých z nás. Já bych prosil, abyste nedali na ty ani na ony řeči a abyste se rozhodli podle zásad, které vyznáváte, podle toho, jestli vyznáváte zásadu dělby moci, nebo ji nevyznáváte. To nechť je podkladem pro naše rozhodnutí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Moje otázka zní jasně: Kdo se dále hlásí do rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu končím.

Dávám možnost nejprve vystoupit se závěrečným slovem zástupci navrhovatele, panu senátorovi.

 

Senátor Ondřej Feber: Pane předsedající, dámy a pánové, jen stručně. Jako zpravodaj nebudu vyjadřovat svůj osobní názor. Dovolím si reagovat v prvé řadě na vystoupení místopředsedy vlády pana Rychetského. Já si dobře uvědomuji, v jaké souvislosti jsem použil termínu přestupková imunita. Já jsem hodlal oddělit - jak to učinil Senát - v kárném postupu v případě soudců, na které naše ústava nepamatuje, od řízení přestupkového v orgánu komory, na které ústava v příslušném článku týkajícím se imunit pamatuje. Jenom tolik k této věci. Jistě by se mohla vést dlouhá diskuse o imunitě a exempci.

Jinak bych rád zdůraznil, že Senát svým hlasováním vyjádřil podporu tisku 896, jak byl v Poslanecké sněmovně schválen, a většinově vlastně se vyjádřil podobně jak poslanec Benda tady u tohoto řečniště nyní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Chci se zeptat zpravodaje ústavně právního výboru pana kolegy Matulky, jestli chce vystoupit. Je tomu tak. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, v úvodu jsem nevyužil svého práva vystoupit, na závěr jen malou poznámku. Ústavně právní výbor opakovaně svým hlasováním vyjádřil vůli, ať se děje s přestupky poslanců a senátorů meritorně jakkoliv, má se tak dít vždy stejně jako s přestupky soudců. Domnívám se, že tuto otázku nyní řeší senátní návrh, to znamená, že to, co je nyní předloženo Poslanecké sněmovně k hlasování od Senátu, je v souladu s tím, co opakovaně bylo v ústavně právním výboru odhlasováno jako většinová vůle. Toť vše.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Nyní přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím rádu Poslanecké sněmovny. Upozorňuji, že k přijetí následujícího usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Prosím o nastavení kvora. Odhlásil jsem vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, podle sněmovního tisku 896/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 896/4."

 

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro přijetí tohoto usnesení. Kdo je proti?

Z přítomných 166 poslanců 96 pro, 58 proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP