(18.40 hodin)
(pokračuje Schling)

Z důvodů výše uvedených trváme nadále na záporném stanovisku k celému návrhu novel obou zákonů týkajících se prokazování totožnosti cestujících, přičemž zdůrazňujeme, že při vypuštění výše uvedeného oprávnění do praxe již novela zcela ztrácí svůj původní smysl.

Hospodářský výbor dále zcela nad rámec původní novely doporučuje zrušení části první věty v § 22 odstavec 5 zákona o silniční dopravě, která se týká přepravy nebezpečných věcí. Tento návrh souvisí s tím, že podle poslední novely vyhlášky 64/1987 o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, která je známa pod zkratkou ADR, která bude publikována ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 6/2000, byl vytvořen institut bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí, jehož úkolem je zajišťovat řádné a bezpečné plnění všech povinností souvisejících s touto přepravou. Platný zákon se výslovně na bezpečnostní poradce nevztahuje. Hospodářským výborem navrhovaná novela by proto umožňovala zajistit všechny činnosti podle dohody ADR.

Tuto novelu již Ministerstvo dopravy a spojů připravuje. Poslanecká iniciativa by zabezpečila její dřívější schválení a ustanovení bezpečnostních poradců do 31. 12. 2002, jak vyžaduje dohoda ADR. Současně by tím bylo v silniční dopravě dosaženo slučitelnosti se směrnicí Rady 1996/35/ES o jmenování a kvalifikaci k výkonu bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečného zboží po silnici, železnici a vnitrozemské vodní cestě a směrnicí 2000/18/ES o minimálních požadavcích na zkoušky bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí silniční, železniční nebo vnitrozemskou vodní dopravou. Protože však návrh zrušovaného textu v usnesení neodpovídá zcela přesně platnému znění § 25 odstavec 5 zákona o silniční dopravě a protože podle našeho názoru je třeba doplnit i do § 23 příslušné povinnosti a rozlišit účinnost jednotlivých bodů novel, navrhnu v podrobné rozpravě poněkud odlišné znění, než je obsažené v usnesení hospodářského výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Kdo se další hlásí do obecné rozpravy? Pan poslanec Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych v obecné rozpravě řekl několik slov k tomu, co bych chtěl potom upravit konkrétními návrhy v podrobné rozpravě. Týká se to také jednoho z dopravních zákonů, a to zákona 247/2000, který bych chtěl při této příležitosti uplatnit.

Je to problém, který se dnes objevil v médiích. Týká se to školení řidičů malých dodávkových automobilů, pickupů atd. Nechci o tom příliš dlouho mluvit. Chtěl bych snad jen informovat, že výklad § 48 zákona 247/2000 může mít dvě podoby. Jedna verze je respektování úmyslu zákonodárce a i zdravého rozumu, druhá verze je verze Ministerstva dopravy a spojů.

Pokud by mělo Ministerstvo dopravy pochybnosti, který výklad by mělo uplatnit, mělo dvě možnosti. Jedna možnost byla vzít si výklad, který by nerozrušil veřejnost. Uplatnění pochybností by šlo upravit návrhem v podrobné rozpravě, jak bude za chvíli učiněno. Ministerstvo dopravy však šlo jinou cestou. Respektuje návrh, který by mohl sjednotit výklad, ale předtím provedlo jakési volební tanečky a přidrželo se výkladu, který veřejnost velmi rozrušil. Myslím si, že v tomto ohledu ministerstvo nemá čisté svědomí.

Ministr, který fandí nějakému vyřešení problému v konkrétním zákonu, pak mu zákonodárce řekněme tento postup neumožní, má v podstatě jenom dvě možnosti: buď musí zákon řádně respektovat a naplnit jej, nebo může odstoupit. Jinou možnost nemá. Nyní i sněmovna má dvě možnosti: buď se přikloní k tomu, aby zjednodušila výklad tak, aby utišila veřejnost, nebo bude dál sociální demokracie pokračovat v předvolebních tanečcích.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci Sehořovi. Mám zde dvě přihlášky. Nejprve pan ministr Schling, poté pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, musím reagovat na předřečníka a zdůraznit, že předvolební tanečky zde předvádí pan kolega Sehoř. Ministerstvo dopravy a spojů je úřad, který musí striktně respektovat zákony bez ohledu na to, zda v jeho čele stojí sociální demokrat, nebo příslušník jiné politické strany. Právě proto Ministerstvo dopravy a spojů přijalo výklad, který je jediný správný a který odpovídá legislativním pravidlům, která jasně říkají, jak se v textech zákonů vykládá spojka nebo. Je k tomu řada kvalifikovaných výkladů, jsou k tomu příklady z minulosti. Je zbytečné mást veřejnost tím, že je možný nějaký jiný výklad. Jiný výklad je možný v románech, povídkách. Tam je možné na základě jazykovědy vykládat význam spojky "nebo" tak či onak. Ale v legislativě je třeba se držet ustálených legislativních pravidel, která jsou naprosto jasná. Proto postoj Ministerstva dopravy a spojů nemohl být jiný.

Nejde o žádné předvolební tanečky. Od samého začátku zdůrazňujeme, že máme zájem na tom, aby okruh řidičů, kteří se musejí podrobovat povinnému přezkušování, nebyl rozšiřován. Zdůrazňovali jsme to i při projednávání novely zákona - tak jak to bylo navrženo v novele, je to špatně, že se tím dostáváme do rozporu s právem Evropské unie. Budu velmi rád, pokud se podaří přijmout takové řešení, které - doufám - bude v podrobné rozpravě předneseno a které by se vracelo k původnímu znění zákona, tj. že povinnému přezkušování se musejí podrobovat pouze řidiči nákladních vozidel, speciálních vozidel o nejvyšší povolené hmotnosti nad 7,5 tuny, tedy řidiči, kteří řídí velká rozměrná vozidla a u kterých je to zcela na místě.Rozšíření okruhu řidičů pod 7,5 tuny dokonce na všechna vozidla, jako jsou avie, fordy, tranzity a podobné kategorie, považujeme za zcela chybné.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chci si vyjasnit s panem poslancem Sehořem, jestli chce reagovat faktickou poznámku. Pane poslanče, co byste řekl tomu, kdybyste počkal s faktickou poznámkou a ušetřil si ji třeba na pana poslance Filipa?

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, paní a pánové, budu poměrně stručný. Mám vlastně jenom dvě poznámky. Já bych tady nepolemizoval o tom, jestli je takový, nebo onaký výklad legislativních pravidel. Do toho nebudu zasahovat. Řekněme si upřímně, že je zde příležitost, jak spravit situaci, která zde nastala. Rád bych, abychom ji využili a pokusili se opravdu to tentokrát udělat tak, aby byl jednotný výklad, nezmanipulovatelný a zcela jednoznačný. To za prvé.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP