(18.30 hodin)
(pokračuje Janeček)

Další pozměňovací návrh se týká části druhé, která se týká změny zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. V § 27 odst. 1 zákona 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, se za větu první vkládá tato věta: "Registr podle věty první obsahuje tyto údaje o pojištěncích: rodné číslo, případně jiné číslo pojištěnce, jméno, příjmení, popř. rodné příjmení, adresu pobytu, datum vzniku a zániku pojistného vztahu u příslušné zdravotní pojišťovny. U pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát, v časovém období, v němž je plátcem pojistného stát, označení skupiny pojištěnců, datum odhlášení se ze zdravotního pojištění a přihlášení se do zdravotního pojištění v České republice podle zvláštního předpisu. Odkaz 27d): Nestanoví-li tento zákon jinak." Poznámka pod čarou zní: § 8 odst. 4 zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Chci říci, že i tyto návrhy jsou v podstatě technického rázu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo další se hlásí do podrobné rozpravy? Nikdo. Podrobnou rozpravu končím a tím končím i druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem je

 

37.
Návrh poslanců Pavla Němce, Pavla Hojdy, Miroslava Kapouna, Jaromíra Kohlíčka,
Zdeňka Kořistky a Karla Sehoře na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1007/ - druhé čtení

 

Úvodní slovo by měl přednést zástupce navrhovatelů, kterým je pan kolega Pavel Němec, jehož zde nevidím. Proto prosím některého z dalších jmenovaných, kolegy Hojdu, Kapouna, Kohlíčka, Kořistku nebo Sehoře, zda by nemohli svého kolegu zastoupit.

Vidím pana poslance Hojdu, jak směřuje k řečnickému pultu. Máte slovo, pane kolego.

 

Poslanec Pavel Hojda: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já se omlouvám, jsem trochu nepřipraven, nepočítal jsem s tím, že pan kolega Němec jako první předkladatel a obhajovatel i v hospodářském výboru nebude přítomen na jednání.

Chtěl bych uvést, že návrh poslanců Pavla Němce, Pavla Hojdy, Miroslava Kapouna, Jaromíra Kohlíčka, Zdeňka Kořistky a Karla Sehoře byl předložen a projednán v  hospodářském výboru. Vlastní návrh řeší problematiku, která je v osobní dopravě, ve veřejné hromadné dopravě, kde zejména kontroloři mají poměrně značné problémy při identifikaci černých pasažérů. Při jednání hospodářského výboru došlo ke shodě a k přijetí pozměňovacích návrhů, které návrh upravují tak, aby se nemuselo zasahovat do chráněných osobních údajů, mám tím na mysli, aby zástupci dopravců neměli přístup do registru osobních údajů.

Já bych chtěl sněmovně doporučit návrh k dalšímu projednání. Domnívám se, že pozměňovací návrhy, jak byly přijaty v hospodářském výboru, problematiku řeší velmi smírně a solidně tak, aby byla vyrovnaná práva na obou stranách, tzn. jak na straně dopravce, tak na straně cestujícího.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Předložený návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1007/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru kolega Vnouček. Není-li přítomen pan kolega Vnouček, prosím předsedu hospodářského výboru, aby určil jiného zpravodaje, který nás bude informovat o jednání výboru.

Pan poslanec Vnouček už je zde, prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Vnouček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, projednávaný návrh zákona poslanců Pavla Němce, Pavla Hojdy a dalších, sněmovní tisk 1007, kterým se mění zákon 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, je zaměřen na to, aby výše uvedené zákony mohly být využity jako zvláštní právní předpis ve smyslu § 8 odst. 1 zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech.

Tento návrh novely zákona projednal hospodářský výbor Poslanecké sněmovny na své 66. schůzi konané 17. ledna 2002 a přijal usnesení 391, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit tisk 1007 ve smyslu schválených pozměňovacích návrhů. Usnesení vám bylo předloženo jako sněmovní tisk 1007/2.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan ministr Schling. Prosím.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, musím bohužel jménem Ministerstva dopravy a spojů vyjádřit poněkud rozporné stanovisko k tomuto návrhu, který jistě sleduje chvályhodný cíl. Ministerstvo dopravy z důvodů věcných i systémových zaujalo záporné stanovisko, protože považujeme stávající úpravu za dostatečnou, zatímco návrh představuje závažný zásah do základních práv občana.

Z usnesení hospodářského výboru je zřejmé, že se zčásti ztotožnil s námitkou o neodůvodněném zásahu do práv občanů, protože doporučil v návrzích novel obou zákonů zrušit oprávnění dopravce vyžadovat ověření a doplnění osobních údajů z informačních systémů evidence obyvatel. Tuto část usnesení podporujeme.

Hospodářským výborem doporučované doplnění návrhu o povinnost cestujících na výzvu pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti nebo na výzvu pověřené osoby setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího, a to nesplní-li povinnost atd., nelze z věcných ani legislativních důvodů podpořit. Tato povinnost opět představuje závažný zásah do občanských práv, navíc je vyjádřena legislativně neakceptovatelným způsobem. Jde o neurčité a nepřesné výrazy - vhodné pracoviště, na vhodném místě. V případě schválení by toto ustanovení nebylo zřejmě aplikovatelné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP