(18.20 hodin)
(pokračuje Frank)

O koho se tedy jedná? Jde především o vojáky z povolání, kteří byli prostřednictvím resortních komisí atestováni v roce 1990, a totiž reatestace byla u této skupiny provedena na základě rozkazu ministra obrany pana Baudyše č. 23 ze dne 11. května 1993 s názvem "mimořádné hodnocení vojáků z povolání Armády ČR". Smyslem tohoto rozkazu totiž mimo jiné bylo nepřipustit, aby v Armádě ČR působili lidé, kteří svým jednáním prokazují neschopnost oprostit se od metod a stylu práce poplatných minulému režimu, a těch, kteří v minulosti z titulu svých funkcí nebo i mimo jejich rámec byli prokazatelně tvůrci protidemokratických opatření vůči ostatním příslušníkům armády nebo jiným osobám, anebo prakticky uplatňováním těchto opatření tyto osoby poškodili.

Chci říci, že u všech těchto vojáků bylo ve výsledcích tohoto mimořádného hodnocení konstatováno, že jsou způsobilí pro další službu vojáka z povolání, neboť u nich nebylo zjištěno výše citované protispolečenské jednání, a dokonce splňovali i další kritéria, jako byla morální, odborná a další. Těmto vojákům bylo dokonce umožněno vykonávat službu v nové Armádě ČR na základě zákona č. 15/1993 Sb., o Armádě ČR a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.

V průběhu pokračující služby od roku 1993 do roku 1999 pak část vojáků z povolání odešla buďto na vlastní žádost mimo činnou službu, a to po splnění svých závazků vůči armádě i státu. Musím říci, že to byli lidé, kteří se spoléhali na princip právní jistoty, na to, že ten, kdo jedná v důvěře v zákon, nemá být v této své důvěře klamán a že stát vůči svým vojákům také splní to, k čemu se zavázal. A právě toto výše uvedené zjištění ve mně zakládá důvod předložit pozměňujícího návrhu tohoto znění.

Navrhuji v § 165 doplnit nový odstavec 10, který zní: "Podle odstavce 8 se postupuje i v případě, že jde o vojáka, který se stal příslušníkem Armády České republiky na základě zákona č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů."

Jsem přesvědčen, že je nespravedlivé, aby skupina vojáků byla sociálně znevýhodněna oproti těm vojákům, kteří odešli, nebo odejdou možná mimo činnou službu po 1. 12. 1999, tj. od účinnosti zákona č. 221/1999 Sb., ač před jeho účinností zákon č. 34 z roku 1995 na ostatní skupiny také rovněž dopadá. Jsem i přesvědčen, vážené kolegyně a kolegové, že uvedená nerovnost je z hlediska ústavního neudržitelná a je nanejvýš vhodné ji napravit i vzhledem k mezinárodněprávním závazkům České republiky.

Rád bych také upozornil i na to, že této skupiny vojáků z povolání se netýká ani uplatňování zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu, ani uplatňování zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a tehdy Slovenské republiky. Musím vás ubezpečit, že pozměňující návrh se ani netýká těch, kteří se nepodřídili atestačnímu řízení a dalšímu mimořádnému hodnocení.

Věřím, vážené kolegyně a kolegové, že Poslanecká sněmovna v rámci třetího čtení posoudí objektivně mnou předkládaný pozměňující návrh a zamezí tak dalšímu případnému nerovnému stavu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Kdo se další hlásí do rozpravy? Nikdo. Podrobnou rozpravu tedy a končím i projednávání tohoto návrhu zákona. Děkuji zástupci navrhovatelů, panu zpravodaji.

Chtěl bych vás informovat, že mým úmyslem je pokusit se do 19. hodiny projednat ještě body 36, 37 a 38.

 

Bod 36 je

 

36.
Návrh poslanců Václava Krásy, Josefa Janečka a Milana Cabrnocha na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 999/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo poprosím zástupce navrhovatelů pana poslance Václava Krásu.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, moje úvodní slovo bude velmi stručné, protože návrh zákona jsem podrobně odůvodnil v prvním čtení při projednávání prvního čtení tohoto zákona.

Smyslem zákona je za prvé zbytečně nepenalizovat ty, kteří pošlou platbu zdravotního pojištění pod nesprávným variabilním symbolem, nepenalizovat ty, kteří opomenou zaplatit pojistné, pokud nemají krátkodobě žádné zdanitelné příjmy, a zároveň umožnit pojišťovnám, aby mohly vyhláškou seznámit dlužníky s tím, že jsou nějakým způsobem dlužni a že mají zaplatit dlužné pojistné. To je asi smysl tohoto zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 999/2. Prosím, aby v zastoupení zpravodaje výboru pana kolegy Rostislava Čevely nás o jednání výboru informoval pan kolega Ivan David.

 

Poslanec Ivan David: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych konstatoval, že výbor pro sociální politiku a zdravotnictví dne 9. ledna 2002 svým 223. usnesením doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců Václava Krásy, Josefa Janečka a Milana Cabrnocha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 999.

Je zřejmé již ze slov pana předkladatele, že se jedná víceméně o technickou normu, která není významným politikem, a nepředpokládám, že by pro poslance mělo být problémem podpořit tento návrh. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otvírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, nikdo se mi ani nehlásí. Proto obecnou rozpravu končím a otvírám podrobnou rozpravu, do které mám písemnou přihlášku pana kolegy Janečka. Prosím.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, budu stručný. Vzhledem k tomu, že neprošla novela vrácená Senátem, dovoluji si použít této novely k tomu, abych přednesl některé pozměňující návrhy.

Navrhuji v § 54 doplnit odstavec 3, který zní: "Při provádění smluvního zdravotního pojištění podle odst. 1 se na zdravotní pojišťovny vztahují ustanovení zvláštního zákona -odkaz 48 - přiměřeně a tam, kde to povaha věci vylučuje, se ustanovení zvláštního zákona - odkaz 48 - nepoužijí." Poznámka pod čarou zní: "Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů."

Druhý pozměňující návrh je, že v § 8 odst. 4 se ve větě první slova "nebo pokud mu v cizině poskytuje zdravotní péči bez přímé úhrady na základě mezinárodních smluv" zrušují a ve větě čtvrté se část věty za středníkem zrušuje a středník nahrazuje čárkou.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP