(18.10 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Prosím jeho zpravodaje, kolegu Ladislava Skopala, aby nás informoval o průběhu jednání tohoto výboru.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji. Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, zemědělský výbor projednal tento návrh na svém zasedání dne 9. ledna a doporučuje Poslanecké sněmovně schválit tento návrh ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Ani do té nemám žádnou písemnou přihlášku. Také se nikdo nehlásí z pléna, proto i podrobnou rozpravu končím, a tím končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Vzhledem k tomu, že bod 34 může být - alespoň to mám avizováno - projednáván až od 31. ledna, a to od 9 hodin ráno, měli bychom dále pokračovat v projednávání bodů 35, 36, 37, 38 atd. Je mi líto, ale opravdu nemohu ani zpravodajovi, ani panu ministrovi vyhovět, neboť skutečně lhůty, které by nás opravňovaly k projednávání tohoto návrhu zákona ve druhém čtení, bohužel neuplynuly a zjevně platí - zítra v 9 hodin ráno bod č. 34, pokud se takto usneseme, resp. lze jej od tohoto okamžiku projednávat.

Prosil bych nyní předkladatele a zpravodaje bodu 35 a 36, aby přišli do Poslanecké sněmovny, což jsou kolegové Nečas, Koháček, event. Krása a Čevela, neboť dalším bodem je bod č. 35, kterým je

 

35.
Návrh poslanců Petra Nečase, Miloše Titze, Pavla Severy, Františka Ondruše
a Václava Franka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb.,
o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.
/sněmovní tisk 992/ - druhé čtení

 

Úvodní slovo by měl přednést některý z navrhovatelů. Mám zde poznamenáno, že by jím měl být pan kolega Petr Nečas. Hlásí se pan poslanec Frank. Prosím.

 

Poslanec Václav Frank: Pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., projednal výbor pro obranu a bezpečnost, tak jak bylo určeno Poslaneckou sněmovnou, a při projednávání nedošlo k žádným zvláštním změnám, čili doporučuji Poslanecké sněmovně návrh projednávat ve druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 992/2 a o jednání výboru nás bude informovat zpravodaj výboru pan kolega Petr Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, výbor pro obranu a bezpečnost projednal dne 10. ledna 2002 návrh svých kolegů, členů výboru ze všech parlamentních stran, a shodl se na tom, že v současné době řešení problematiky, která se týká úpravy výplaty výsluhového příspěvku, je právě průsečíkem, který kolegové navrhli, a proto vyslovil s návrhem souhlas, aniž přijal jediný pozměňovací návrh.

Já vás prosím o to, abyste toto rozhodnutí respektovali a v dalším projednávání tohoto tisku tento návrh zákona podpořili. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Obecnou rozpravu končím a zahajuji podrobnou rozpravu, do které se písemně přihlásil pan poslanec Václav Frank. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Frank: Pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, nepochybuji o tom, že jde o novelu, kterou jsme se snažili řešit některé nedostatky způsobené přijetím zákona č. 221/1999 Sb. Napravuje křivdy, které se tak staly jisté skupině vojáků z povolání, a je tedy potřebná.

Já bych pouze rád připomněl, že byla opomenuta ještě jedna, takzvaná třetí skupina vojáků z povolání, které započitatelná doba vrácena a přiznána nebyla, i když splňuje naprosto stejné podmínky a požadavky jako skupiny předešlé. Dovolte mi, abych upozornil na to, co se vlastně stalo, a současně na to, že budu trochu v rozpravě delší.

Předně bych rád připomenul, že již zákonem č. 34/1995 Sb. bylo doplněno původní ustanovení § 33 zákona 76/1959 Sb., který upravoval podmínky nároku na výsluhový příspěvek vojáků z povolání propuštěných ze služebního poměru, a to tak, že byly nově taxativně stanoveny doby služby v ozbrojených silách, které se nezapočítávají do doby služby rozhodné pro nárok na výsluhový příspěvek a jeho výši. Tento zákon byl zrušen právě zákonem č. 221/1999 Sb., nicméně jeho právní důsledky omezeně přetrvávají na jednu ze skupin vojáků z povolání, tedy řekněme právě na skupinu třetí.

V první skupině byla tato započitatelná doba služby rozhodná pro nárok na výsluhový příspěvek vrácena a přiznána s odkazem na provedenou reatestaci podle tehdejšího ministra obrany pana Dobrovského č. 15 ze dne 26. 11. 1990 a usnesením branného a bezpečnostního výboru Federálního shromáždění ČSFR z 18. února 1990 č. 47 o vysílání poslanců Federálního shromáždění do prověrkových komisí Ministerstva obrany ČSFR.

Druhé skupině, která splnila naprosto stejné podmínky, byla tato započitatelná doba rozhodná pro nárok na výsluhový příspěvek vrácena a přiznána ke dni 1. 12. 1999 právě již citovaným zákonem č. 221 z téhož roku.

Na poslední, a tedy třetí skupinu, které se tento návrh také týká, při schvalování zákona č. 221/1999 Sb. se mírně řečeno zapomnělo. V této skupině totiž započitatelná doba vrácena a přiznána nebyla, i když splnila naprosto stejné podmínky a požadavky jako skupiny předešlé.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP