(18.00 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se další hlásí do rozpravy? Nikdo, rozpravu tedy končím. Paní kolegyně Orgoníková má prostor vystoupit se závěrečným slovem.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já budu velice stručná. Já bych zde chtěla pouze k procedurálnímu návrhu pana poslance Jičínského sdělit, že návrh, který předkládá vláda, se dotýká zemědělství. Také byl projednáván v zemědělském výboru. Návrh, který byl poslaneckou iniciativou, je projednáván v rozpočtovém výboru a dotýká se i daní. Proto se domnívám, že by nebylo dobré slučovat tyto dva návrhy zákonů, vládního a poslaneckou iniciativu, a sice nikoliv z toho důvodu, že poslanecká iniciativa je průchodnější. Ale ten problém v legislativě nenastane, poněvadž nakonec v důsledku oba tyto návrhy - poslanecký návrh i návrh vládní - budou zapracovány do konečného znění zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Prosím, pan zpravodaj nechce vystoupit. Pokud se nepletu, návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání, ani návrh na zamítnutí zákona nezazněl. Končím proto druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem je

 

32.
Vládní návrh zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)
/sněmovní tisk 1010/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády tento návrh zákona uvede ministr zemědělství pan Jan Fencl. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám představil vládní návrh zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk 1010.

Důvodem pro předložení tohoto návrhu zákona je potřeba samostatně upravit právní postavení a působnost Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako správního úřadu na úseku vydávání povolení registrace kontrolní činnosti a ukládání sankcí v oblasti specializovaných zemědělských činností. Zároveň je nezbytné také upravit působnost Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako instituce, která vedle své funkce správního úřadu vykonává některé další odborné úkony související s touto správní působností a vyplývající z jednotlivých zvláštních právních předpisů a která rovněž vykonává úkoly metodické a zkušební. Předkládaný návrh zákona má charakter zejména kompetenční normy s ohledem na skutečnost, že dosavadní právní postavení a působnost Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského je upravena v sedmi specializovaných zemědělských zákonech.

Návrh zákona rovněž obsahuje drobné novely, jejichž účelem je především sjednocení některých pojmů souvisejících zákonů, a to zákona 115 o vinohradnictví, 91 o krmivech, 156 o hnojivech, zákona 408 o ochraně práv k odrůdám rostlin a 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin.

Návrh tohoto zákona byl projednán v zemědělském výboru Poslanecké sněmovny, který přijal na své 56. schůzi dne 9. ledna 2002 sedm pozměňovacích návrhů. Dovolte, abych konstatoval, že se s těmito pozměňovacími návrhy plně ztotožňuji.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1010/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru pan kolega Ladislav Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, zemědělský výbor se zabýval tímto návrhem 9. ledna a přijal usnesení, které je plně prezentováno v tisku 1010/1 tím, že doporučuje Poslanecké sněmovně schválit tento návrh ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. A nehlásí se ani nikdo z pléna, proto obecnou rozpravu končím. A zahajuji podrobnou rozpravu. Taktéž nemám žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se pan poslanec Skopal, prosím.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Dovolte mi, kolegyně a kolegové, abych přednesl menší pozměňovací návrh, který se týká části čtvrté, kde bych zařadil nový bod č. 5, který by zněl: V § 1 odst. 2 doplnit o písm. d) v tomto znění: d) směsi hnojiv, a v § 2 doplnit o písm. j) v tomto znění: j) směs hnojiv, výrobek vzniklý mechanickým smísením již registrovaných hnojiv.

Jde mi o to, že v současné době někdy dochází k tomu, že některá hnojiva je potřeba v případě smísení registrovat opětně, a jsou to zbytečné náklady a výdaje zemědělské prvovýroby. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo se další hlásí do podrobné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu tedy končím, a tím končím i druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem je

 

33.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin
a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění zákona č. …/2001 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1083/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zemědělství pan Jan Fencl. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážený pane předsedající, ctěná sněmovno, jen mi dovolte rekapitulovat, že důvodem pro předložení tohoto návrhu zákona je upravit v našem právním řádu problematiku zpoplatňování trvání ochranných práv k odrůdám a změny právní úpravy v oblasti správních poplatků vztahujících se k ochraně práv k odrůdám tak, aby odpovídala novému zákonu, tedy zákonu č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám, který nabyl účinnosti od 1. 2. 2001.

Snad ještě tuto informaci. Tento zákon plně nahradil stávající právní úpravu provedenou již nevyhovujícím zákonem č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve kterém byla upravena celá problematika placení za správní úkony v oblasti udělování ochranných práv odrůdám rostlin a plemenům zvířat, a sazby za udržování těchto práv byly uvedeny v zákoně č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích.

Návrh tohoto zákona byl zpracován v souladu s vládním návrhem zákona o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva, pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů, protože řešení problematiky zpoplatňování udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a zpoplatňování trvání ochranných práv k odrůdám je obdobné.

Návrh tohoto zákona byl projednán v zemědělském výboru Poslanecké sněmovny. Já vás informuji, že byly přijaty tři pozměňovací návrhy, se kterými se plně ztotožňuji.

Děkuji za vaši pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP