(17.50 hodin)

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych i já přednesl jeden pozměňovací návrh, který se skládá ze dvou bodů.

Bod č. 1. V § 2 odst. 2 písm. h) se na konci věty doplňují slova "a veřejné vysoké školy".

Bod 2. V § 2 za odst. 6 se vkládá nový odstavec 7, který zní: "Pozemkový fond nemovitosti, které má ve správě podle zvláštního předpisu, bezúplatně převede na veřejnou vysokou školu, jde-li o majetek, který veřejná vysoká škola nebo její vysokoškolský zemědělský nebo lesní statek potřebuje k zajištění vzdělávací a vědecké výzkumné a vývojové činnosti při uskutečňování akreditovaných studijních programů."

Ostatní odstavce se přečíslují.

Krátké zdůvodnění. Zákon 111/1998 Sb., o vysokých školách, transformoval státní vysoké školy na školy veřejné mj. i tím, že jim převedl do vlastnictví majetek, který potřebovaly k uskutečňování akreditovaných studijních programů. Tento převod byl také v drtivé většině bez větších problémů proveden. Jediným sporným bodem je majetek, který potřebují k naplňování akreditovaných studijních programů vysokoškolské zemědělské a lesní statky, protože zde autoři zákona opomenuli provést přímou novelizaci zákona 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu, a nepřímá novelizace tohoto zákona provedená § 101 zákona 111 z roku 1998 se ukázala jako výkladově těžko uchopitelná. Tento pozměňovací návrh zmíněný problém odstraňuje.

Ještě bych chtěl poprosit, aby o tomto pozměňovacím návrhu - o bodu 1 i o bodu 2 - bylo hlasováno jako o celku. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan kolega Zajíček. Ještě se hlásí pan poslanec Jičínský.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych využil otevření zákona 357 k uplatnění dvou velmi drobných pozměňovacích návrhů, které ovšem mají mimořádný význam. Zdůvodním to potom.

Navrhuji, aby zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, se změnil následujícím způsobem:

Za prvé. V § 20 odst. 6 písm. g) se na začátku před slovo "bezúplatně" vkládají slova "převody bytů, nebytových prostorů a domů s byty a nebytovými prostory z vlastnictví obcí do vlastnictví fyzických a právnických osob".

Druhý návrh upravuje znění § 21. Navrhuji, aby v § 21 odst. 1 se na konci doplnila věta, která zní: "Znalecký posudek se nevyžaduje v případě převodu nemovitosti z vlastnictví obce."

Dovolte mi stručné zdůvodnění těchto dvou pozměňovacích návrhů.

1. července 2000 nabyl účinností zákon č. 103/2000 Sb., kterým se změnil zákon č. 72/1994 a některé další zákony, mj. také zákon 357/1992, o dani dědické. Změna zákona 357 reagovala na nálezy Ústavního soudu č. 2, ÚS 485/98 a č. 1 ÚS 22/1999, jímž byla pro rozpor se zákonem zrušena rozhodnutí finančních úřadů ve Stříbře, resp. v Třebíči, a na jejichž základě byla od zmíněných měst vybrána daň z převodu nemovitostí, ačkoliv podle názoru Ústavního soudu tyto převody měly být od daně osvobozeny. Jednalo se o text zákona č. 357/1992 obsažený v § 20 odst. 6 písm. d), kdy se toliko v poznámce pod čarou k tomuto ustanovení, a nikoliv v zákonu samém odkazovalo na § 24 odst. 1 a ž 4 zákona č. 72/1994 Sb., z čehož finanční úřady nezákonně dovozovaly, že od daně jsou osvobozeny právě jen tyto převody. Vybírání daně z těchto převodů se pochopitelně netýkalo jen oněch dvou výše zmíněných měst, resp. finančních úřadů.

Na základě uvedených nálezů Ústavního soudu, v nichž se uvádělo, že ke zdanění převodu nedošlo na základě zákona, neboť zákon tento převod od zdanění osvobozuje, jak to plyne z jeho adekvátního a doslovného výkladu, byl zákon změněn tak, aby bylo možné od obcí tuto daň vybírat legálně.

Text obsažený dosud v poznámce pod čarou byl vložen přímo do ustanovení § 20 odst. 6 písm. g) zákona 357/1992 Sb., čímž došlo k tomu, že jsou od daně z převodu nemovitostí osvobozeny jen bezúplatné převody bytů a nebytových prostorů z vlastnictví bytových družstev do vlastnictví členů těchto družstev, tedy fyzických osob, a jde-li o bezúplatné převody uvedené v ustanovení § 24 odst. 1 až 4 zákona č. 72/1994.

Dalším, druhým aktuálním problémem tohoto zákona, tedy zákona 357, je to, že zákonem 103/2000 Sb. bylo do jeho § 10 doplněno ustanovení písmene f), podle něhož je základem daně převodu nemovitosti cena sjednaná, jde-li o převod nemovitosti z vlastnictví obce. Účelem tohoto doplnění bylo zbavit obce povinnosti nechat zpracovávat ke každému převodu nemovitosti ze svého vlastnictví znalecký posudek. Zmíněnou novelou ale zůstalo nedotčeno ustanovení § 21 zákona upravující podávání daňového přiznání, jehož součástí má stále být znalecký posudek o ceně nemovitosti, jde-li u úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitosti.

Podle mého soudu je velmi nespravedlivé, aby stát vybíral od obcí daň z převodu bytů, nebytových prostorů a domů s byty a nebytovými prostory z vlastnictví obcí do vlastnictví fyzických a právnických osob, a na druhé straně od této daně v obdobném případě osvobozoval převod družstevních bytů.

Na základě těchto skutečností se navrhuje převody bytů a nebytových prostor a domů s byty a nebytovými prostory do vlastnictví fyzických a právnických osob od daně z převodu nemovitostí osvobodit. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo se další hlásí do rozpravy po již přihlášených? Slovo má pan poslanec Jičínský, připraví se pan kolega Vlček.

Další se již nehlásí.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, chci v této své poznámce navázat na to, co jsem říkal ke dvěma předchozím návrhům na změnu živnostenského zákona. Nemyslím si, že je úplně normální, byť nejsem legislativním puristou v negativním slova smyslu, abychom na jedné schůzi měnili jeden zákon dvěma dalšími zákonnými úpravami.

Chci dát navrhovatelům tohoto návrhu podnět k přemýšlení, jakkoliv jsem si vědom, že možná tato poslanecká iniciativa je méně sporná než předchozí vládní návrh. Přesto si myslím, že by bylo možno postupovat tak, že tento poslanecký návrh by se mohl stát pozměňovacím návrhem k vládní předloze. Za předpokladu, že nebude v rámci projednávání vládní předlohy schválen, zůstává ve hře jako samostatný poslanecký návrh. Mělo by to tu výhodu, že by byl schválen jeden návrh zákona, kterým se mění zákon o Pozemkovém fondu. Neměnili bychom na jedné schůzi jeden zákon dvěma dalšími zákony. Je to něco, co sice jednací řád zcela nevylučuje, ale odvolávám se na svou předchozí argumentaci. Za normální to nepovažuji. Lidé, kteří jsou nuceni s právním řádem zacházet jako normální občané, si samozřejmě na tuto nepřehlednost právního řádu právem stěžují.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má kolega Vlček.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl dvě legislativně technické úpravy k tisku 1026.

První je v čl. 1, slova "a zákona č. 308/2000 Sb." nahradit slovy "zákon č. 308/2000 Sb. a zákona č. 313/2001 Sb.".

Druhá je: v druhé části na konci poznámky pod čarou č. 12d) se doplňují slova "zákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)".

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP