(17.40 hodin)
(pokračuje Langer)

Přikročíme k projednání dalšího bodu, kterým je

 

31.
Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Miloslava Vlčka a Bohuslava Sobotky na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky,
ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací
a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1026/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím paní kolegyni Hanu Orgoníkovou.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Velice stručně připomenu, proč byla podána novela zákona uvedená ve sněmovním tisku č. 1026.

Zákonem č. 308/2000 Sb. bylo přímo do § 2a zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zapracováno osvobození prodeje nemovitostí ve správě Pozemkového fondu ČR od daně z převodu nemovitostí. Toto osvobození však bylo realizováno nepřímou novelou zákona o Pozemkovém fondu ČR, a nikoliv přímo v daňovém zákoně. Pokud mají být uvedené převody osvobozeny, je nutno úpravu daňového osvobození zapracovat přímo do zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Současně je nezbytné zpřesnit ustanovení daňového zákona, které navazuje na zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Vláda se vyjádřila k novele souhlasně s doporučením legislativně technických připomínek uvedených v tisku č. 1026/1.

Projednána byla v rozpočtovém výboru, kde byly přijaty určité pozměňovací návrhy, a byla doporučena sněmovně ke schválení. Doufám, že právě tak bezproblémově projde druhým a třetím čtením.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1026/2. Prosím nyní zpravodaje výboru pana poslance Jiřího Patočku, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jiří Patočka: Vážený pane předsedající, vážení ministři, vážené kolegyně a kolegové. Pokusím se své vystoupení racionálně zkrátit.

Rozpočtový výbor uvedenou problematiku sněmovního tisku 1026 projednal na své schůzi 9. ledna t. r. a přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s návrhem poslanců Hany Orgoníkové, Miloslava Vlčka a Bohuslava Sobotky na vydání citovaného zákona vyslovila souhlas s následujícími připomínkami, které jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1026/2.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu k tomuto návrhu zákona. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, proto ji končím.

Otevírám podrobnou rozpravu, do které mám nejprve písemnou přihlášku paní poslankyně Olgy Sehnalové, poté se ujme slova pan poslanec Walter Bartoš.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Vážený pane místopředsedo, vážená sněmovno, dovolte mi, abych vám předložila pozměňovací návrhy k novele zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, projednávaný sněmovní tisk 1026.

V části první čl. I. - dosavadní text označit jako bod 1 a doplnit další body, které znějí:

2. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní: "h) schvalovat organizační řád a pracovní řád Pozemkového fondu a způsob podepisování za Pozemkový fond, který není upraven tímto zákonem."

3. V § 8 odst. 1 v první větě se slovo "místopředsedy" nahrazuje slovy "nejvýše dvou místopředsedů".

Odůvodnění je následující. Nezbytnost posílení statutárního orgánu Pozemkového fondu, kterým je výkonný výbor, o jednoho člena ve funkci místopředsedy se projevila již v posledních letech, kdy se výrazně rozšířila působnost Pozemkového fondu, zřízeného původně především pro privatizaci zemědělského majetku a pro jeho správu a zajištění pronájmu do této privatizace. Pozemkový fond byl pro zemědělství obdobou Fondu národního majetku.

4. V § 8 se za odst. 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Výkonný výbor rozhoduje usnesením. Výkonný výbor je schopen se usnášet, jestliže se jeho zasedání účastní nejméně 6 členů, včetně předsedy nebo místopředsedy pověřeného zastupováním předsedy. K přijetí rozhodnutí výkonného výboru se vyžaduje souhlas prosté většiny přítomných členů výkonného výboru; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího."

Dosavadní odst. 2 se označuje jako odst. 3.

A poslední pozměňovací návrh:

1. Dosavadní text se označuje jako bod 1. a vkládá se nový bod, který zní:

(x) V § 14 se doplňuje nový odst. 5, který zní:

"(5) Zaměstnanci a členové orgánu Pozemkového fondu nemohou nabývat pozemky z majetku státu, které Pozemkový fond převádí na jiné osoby podle § 8 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb."

Zdůvodnění je následující: Podle § 8 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění zákona č. 253/2001 Sb., může Pozemkový fond prodávat pozemky v obchodní veřejné soutěži, která probíhá nejméně v jednom a nejvíce ve třech kolech. Pro každé kolo soutěže se stanovuje nejnižší cena nabídky tak, že v prvním kole je touto cenou cena zjištěná podle cenového předpisu, a pro třetí kolo může tato cena klesnout až na 10 % ceny z prvního kola. Proto, aby zaměstnanci Pozemkového fondu nemohli zneužívat informací z průběhu veřejné soutěže ve svůj prospěch a získávat tak zemědělské pozemky za minimální cenu, navrhuje se vyloučit je vůbec z možnosti nabývat majetek cestou veřejné soutěže pořádané Pozemkovým fondem. Totéž se týká členů orgánu Pozemkového fondu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Walter Bartoš.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP