(17.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otvírám obecnou rozpravu, do které se v tuto chvíli nikdo nehlásí. Obecnou rozpravu končím.

Vzhledem k tomu, že zde máme návrh na zamítnutí, který přijal příslušný výbor, rozhodneme o tomto návrhu hlasováním. Já vás nejprve všechny přivolám. Prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami.

Hlásí se pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, pokud jsem dobře slyšel, tak výbor přijal usnesení, že doporučuje Poslanecké sněmovně tento tisk neschválit. Návrh na zamítnutí nepadl. Neschválení může proběhnout ve třetím čtení. Návrh na zamítnutí nepadl a není ani v písemném podkladě.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nechtěl bych se dostat do interpretačního sporu o tom, co se míní pod pojmem neschválit. Prosím zpravodaje, aby jako přítomný rozpravě v příslušném výboru vyhodnotil, co to znamená přesně. Zda je to doporučení, jak se má sněmovna zachovat v rámci třetího čtení, nebo zda je to stanovisko pro čtení druhé. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Jestli jsem toho nedostatku příčinou já, tak se hluboce omlouvám. Myslím si, že jsem formuloval jasně, že vás žádám o podporu stanoviska neschválit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: V tomto případě, jakkoliv jste byl přesvědčen, že chcete návrh zamítnout, tak v tuto chvíli o takovémto návrhu formálně nemohu nechat hlasovat, protože jednací řád v rámci druhého čtení jasně hovoří o tom, co můžeme a co nemůžeme učinit. Můžeme hlasovat o vrácení návrhu k novému projednání výboru nebo o  zamítnutí. Vzhledem k tomu, že rozprava byla již uzavřena, můžete pouze požádat o znovuotevření rozpravy. Nebo v rámci podrobné rozpravy předložit návrh na zamítnutí.

Shodli jsme se na tom, že návrh je nehlasovatelný. Ti, kteří jste přišli do sněmovny, zde můžete klidně zůstat a vyslechnout pozměňovací návrhy, které vám předloží pan poslanec Palas, který je přihlášen do podrobné rozpravy. Poté registruji přihlášku pana poslance Kučery ml. Slovo má pan poslanec Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Děkuji. Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl pozměňovací návrh k vládnímu návrhu novely zákona, kterým se mění zákon 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR ve znění pozdějších předpisů, tisk 979.

V čl. I body 1 - 3 znějí:

1. V § 15 odst. 6 písmeno b) zní: Na úhradu nákladů spojených s řešením opatření souvisejících s nebezpečnou nákazou transmisivní spongiformní encefalopatie.

2. V § 15 odst. 6 se písmena c) až e) zrušují.

3. V § 15 odst. 7 se slova "písmena c) až e)" nahrazují slovy "písmeno b)".

Za bod 3 se doplňuje bod 4, který zní:

V § 15 se doplňují odst. 8 a 9, které znějí:

(8) O prostředky získané z příjmu Pozemkového fondu pro účely uvedené v odst. 6 písmena a) a b) se zvýší rozpočtová kapitola Ministerstva zemědělství a lze o tyto prostředky překročit celkové výdaje státního rozpočtu na příslušný rozpočtový rok, ve kterém budou takto získané prostředky použity. O toto překročení se v příslušném rozpočtovém roce mění saldo státního rozpočtu a financují položky.

(9) Nevyčerpané prostředky pro účely uvedené v odst. 6 písm a) a b) se na konci roku převedou do státních finančních aktiv a lze je ke stejným účelům použít v následujících letech.

Dovolte, abych krátce odůvodnil svůj návrh, který koliduje s názorem pana zpravodaje. V daném okamžiku navržená legislativní úprava nemá již aktuální podklad na potřebu přesunu finančních prostředků na monitorování výskytu BSE, laboratorní vyšetřování vzorků a likvidaci velmi nebezpečných konfiskátů živočišného původu. Je již v určitém stupni projednávání a nebylo by účelné od navržené legislativní úpravy ustoupit, neboť zcela určitě bude pro budoucnost snazší v naléhavých případech řešit pouze výši a účelovost finančních prostředků než se vracet k celému legislativnímu procesu.

Navrhované pozměňovací návrhy řeší především případy výskytu dosud výjimečně se projevujících onemocnění hospodářských zvířat nákazami ze skupiny transmisivních spongiformních encefalopatií, BSE, onemocnění centrální nervové soustavy. Umožní operativní zásah státní správy, případně i Poslanecké sněmovny. Jde o ochranu území a obyvatel před zavlečením nebezpečných onemocnění uvedené skupiny až po řešení náhrad a odškodnění v případech, kdy to neumožňuje zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči.

Zrušují se také použití příjmů Pozemkového fondu, která byla aktuální pro předchozí roky, nikoli pro rok letošní a následující. Dále pak pravidla použití příjmů Pozemkového fondu na účely uvedené v bodu 1. stanoví vláda nařízením. Za další - vzhledem k tomu, že platný zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu, umožňuje použití příjmů na stanovený účel, chybí legislativní úprava, podle které by bylo možné zapojit mimorozpočtové zdroje do rozpočtového hospodaření v souladu se zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok. Tento akt upravují nově navrhovaná ustanovení § 15 odst. 8 a 9.

Chtěl bych upozornit sněmovnu, že použití těchto prostředků je možné pouze po následné úpravě rozpočtu Pozemkového fondu. O úpravě rozpočtu Pozemkového fondu rozhoduje rovněž sněmovna. Nejedná se tedy o žádný bianco šek ministrovi zemědělství nebo Ministerstvu zemědělství.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji poslanci Palasovi. Slovo má poslanec Kučera ml.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Dámy a pánové, v souladu s usnesením zemědělského výboru dávám návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo se dále hlásí do rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, podrobnou rozpravu končím.

 

Nyní budeme rozhodovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 72. Kdo je pro předložený návrh, nechť zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 141 pro návrh 68, proti 71. Návrh nebyl přijat. Tím končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP