(17.20 hodin)
(pokračuje P. Němec)

Takže si myslím, že nešlo o přímý úmysl stanovit takováto kvalifikační pravidla, že šlo spíše o nedorozumění a nedopatřením byl zahrnut tento prodej spotřebitelského balení plynu do plynárenského podnikání. Předkládám tedy tento pozměňovací návrh k vyřešení vzniklé situace.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Teď jsem měl přihlášku pana poslance Starce.

 

Poslanec Martin Starec: Vážený pane předsedající, budu mít spíše procedurální záležitost. Nechtěl jsem zpochybňovat hlasování o vrácení výboru, tak jak padlo v obecné rozpravě, protože jsem ukazoval, abychom byli odhlášeni. Vnímal jsem to, že se to nepodařilo stihnout před hlasováním, nevnímám to ani jako dramatickou chybu, ale přesto návrh podávám teď, abychom tento návrh zákona vrátili zpátky do projednání výboru, protože je ve hře i první návrh, takže toť můj návrh.

Druhá záležitost kolem tohoto je asi taková, že předpokládám, že v čase, který bude k dispozici, se buď podaří oba návrhy dát do jednoho a předložit sněmovně konzistentní návrh, nebo se to nepodaří, a potom to budeme muset nechat na naši Poslaneckou sněmovnu. Návrh jsem podal v duchu toho, jak ho předložil v obecné rozpravě pan kolega Schling.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan poslanec Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych jen upozornit na tři pozměňovací návrhy pana poslance Švrčka. Všem byly rozdány do lavic, takže předpokládám, že není nutno, abych je četl. Byly podány pod tiskem 978/01, ale lze je uplatnit i u tohoto tisku. Takže bych vás prosil, abyste akceptovali tyto pozměňovací návrhy, a předám je zpravodaji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jsou-li součástí tisku, pak není potřeba je přednášet přímo na mikrofon.

Kdo se další hlásí do rozpravy? Nikdo. Podrobnou rozpravu končím.

Odhlásil jsem vás, prosím, abyste se znovu zaregistrovali identifikačními kartami. Než přikročíme k hlasování, uděluji závěrečné slovo zástupci navrhovatelů.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych se vyjádřil k předloženému návrhu na vrácení výboru k novému projednání.

Já se domnívám, že v dané situaci je třeba najít nějaké řešení, a ne oddalovat snahu o rozhodnutí, protože pokud chceme něco zlepšit, tak to udělejme, pokud nechceme udělat nic, tak to nedělejme vůbec. Snaha o vrácení zpět na projednání výboru je snahou o zaparkování tohoto zákona v legislativním procesu, z čehož vyplyne to, že se návrh nestačí projednat, nic se nezmění a díky blížícím se volbám v podstatě tento návrh padne pod stůl.

Proto se domnívám, že by bylo solidní, když už nic jiného, rozhodnout, jestli jsme pro alespoň nějaké řešení, nebo jestli si tu hrajeme na slepou bábu, to znamená, že oddalováním rozhodnutí získáváme čas na to, aby platilo to, co se nám zásadně nelíbí. Proto bych rád, abychom si přestali hrát tyto hry a zkusili se rozhodovat. Já vás tímto žádám, abyste nepodpořili návrh na vrácení výboru k dalšímu projednání.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 71. Ptám se, kdo souhlasí s tím, aby návrh byl vrácen hospodářskému výboru k novému projednání. Kdo je proti?

Z přítomných 122 pro návrh 56, proti 52. Návrh nebyl přijat.

 

Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem je

 

30.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 979/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zemědělství Jan Fencl. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, ctěná sněmovno, v podstatě s půlročním zpožděním se vracíme k projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

První část změn, která se týkala zajištění finančních prostředků na řešení situace BSE, již ztratila na aktuálnosti. Prostředky na BSE byly vyřešeny v minulém roce, zčásti z Všeobecné pokladní správy v částce 125 milionů korun, v částce 20 milionu korun z kapitoly Ministerstva zemědělství. Na likvidaci specifikovaného rizikového materiálu byl v dohodě se Státním fondem životního prostředí zpracován program, který umožňuje řešit náklady spojené s likvidací až do výše 25 milionů korun. Potud tento návrh již ztratil svůj význam a není co projednávat.

Druhá část vládní novely upravuje legislativní proces zapracování mimorozpočtových prostředků do rozpočtu. Této legislativní úpravě jsem popravdě věnoval opravdu značnou iniciativu. Bohužel, při projednávání v zemědělském výboru vyvstaly určité obavy, i když podle mého názoru neopodstatněné, které ve svém důsledku při hlasování vyústily v neschválení navržených změn.

Nechávám, vážené paní poslankyně a páni poslanci, na vašem zvážení, zda po uplatnění určitých pozměňovacích návrhů nezměníte původní názor a uplatníte kladný přístup k předloženým změnám. Mohu garantovat, že pokud by vláda rozhodla o použití prostředků Pozemkového fondu, vždy by o převodu prostředků dvakrát rozhodovala Poslanecká sněmovna Parlamentu. Jednou by schvalovala účel použití prostředků a podruhé rozpočet Pozemkového fondu. Právě již navrženou změnou by další schvalování bylo usnadněno.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Vládní návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 979/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan kolega Miloslav Kučera mladší.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Pane předsedající, dámy a pánové, zemědělský výbor na své 57. schůzi dne 17. ledna tento bod programu, který se již poněkolikáté objevuje zde ve sněmovně, projednal a po úvodním slově pana ministra Fencla a zpravodajské zprávě přednesené mnou doporučil Poslanecké sněmovně tento návrh zákona neschválit. Dospěl k tomu po diskusi, kde objevil v navrhovaném mechanismu jakýsi bianco šek pro ministra Fencla, aby mohl kdykoliv čerpat finanční prostředky z Pozemkového fondu. Proto dospěl k tomuto názoru a doufám, že návrh zemědělského výboru podpoříte.

Děkuji za pozornost.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP