(17.10 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pan kolega Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chápu, že v období, kdy už termín voleb zřejmě brzy bude skutečností, otázky jisté dělby nebo racionalizace práce sněmovny příliš poslance nezajímají. Ale přesto bychom se měli zamyslet nad tím, je-li zcela normální, že v jedné a téže věci, byť ne úplně téže věci, ale přece jen téže věci, týkající se jednoho a téhož zákona, podávají poslanci jedné politické orientace dva různé návrhy změny zákona. Samozřejmě z hlediska ústavy i jednacího řádu proti tomu žádné právní námitky vznést nelze, ale proto je parlament organizován na bázi politických stran, proto je v jednacím řádu ustanovení o poslaneckých klubech, protože to má zabezpečit nezbytné fungování parlamentu jako racionálně strukturované instituce, tak aby bylo možné, že tato instituce své úkoly včas a řádně zvládne. Jestliže dostáváme v jedné a téže věci - opakuji, byť s jistými rozdíly - dva různé návrhy od poslanců - opakuji - jedné a téže politické orientace, dokonce od jedné a téže politické strany, potom se mi to nezdá normální.

Svého času - v minulém volebním období - jsem podával určitý návrh na změnu jednacího řádu, a to tak, aby návrhy zákonů nemohli podávat jednotliví poslanci, ale skupiny poslanců, aby se omezily takové poslanecké iniciativy na změny zákonů, které nejsou věcně odůvodněny a nemají zřejmě ani šanci na přijetí. Nebyla tehdy vůle do jednacího řádu vnést nějaké podrobnější změny. V průběhu jednání sněmovny to vcelku fungovalo normálně. Mám za to, že poslanecké iniciativy, které kromě toho, že poslanci přijdou s návrhy na změnu jednotlivého ustanovení, aniž se ve vlastním klubu o tom dohodnou, podají hned pozměňovací návrh, že to není něco, co slouží parlamentní kultuře.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo se další hlásí do obecné rozpravy? Nikdo, obecnou rozpravu končím.

Návrh na vrácení do hospodářského výboru zazněl. Je to procedurální návrh, o kterém máme rozhodnout, a rozhodneme také následným hlasováním.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 70. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 145 pro návrh 46, proti 53. Návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které mám přihlášku pana kolegy Vávry, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane předsedající, mám tady trochu rozsáhlý pozměňovací návrh.

Parlament se usnesl na tomto zákonu České republiky:

Část první. Změna zákona o živnostenském podnikání.

Článek I. Zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění doplňujících zákonů

1. V § 7 se odst. 3 včetně poznámky pod čarou zrušuje.

2. V § 19 písm. b) se na konci doplňují slova "není-li dále stanoveno jinak".

3. V § 24 se dosavadní text označuje jako odst. 1 a doplňuje se nový odst. 2, který zní: "(2) Odborná způsobilost spočívající v délce praxe se nevyžaduje u fyzické osoby, která příslušnou živnost již provozovala nebo pro ni byla ustanovena jako odpovědný zástupce; to platí i v případě změny živnosti volné na živnost vázanou. V takovém případě mohou fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání na základě živnostenského oprávnění vydaného na živnost volnou v provozování živnosti pokračovat."

4. § 25 zní: "Živnosti volné jsou živnosti, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnosti volné musí být splněny všeobecné podmínky (§ 6 odst. 1)."

5. § 73a se zrušuje.

Část druhá. Změna zákona č. 356/99 Sb.

Článek II. V zákoně č. 356/99 Sb., kterým se mění zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 61/2001 Sb., se čl. VI bod 25 zrušuje.

Část třetí. Závěrečná ustanovení. Článek III. Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných.

2. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných.

3. Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.

4. Nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto zařízením.

Článek IV.

1. Správní řízení zahájené přede dnem účinnosti tohoto zákona na základě čl. VI bod 3, 4 a 25 zákona č. 356/99 Sb., kterým se mění zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony se zastavují.

2. Živnostenská oprávnění, která vznikla přede dnem účinnosti tohoto zákona na základě čl. VI bod 25 zákona č. 356/99 Sb., kterým se mění zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony a na základě nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, zůstávají zachována.

Část čtvrtá. Účinnost. Článek V. Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní uděluji slovo panu kolegovi Němcovi.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl pozměňovací návrh k projednávanému tisku. Pozměňovací návrh se týká přílohy č. 2 živnostenského zákona. V příloze č. 2 "Vázané živnosti" skupině č. 207 - chemická výroba se za oborem živnosti, nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách včetně jejich dopravy vkládá znění: "s výjimkou nákupu, prodeje a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách ve spotřebitelském balení do 40 kg na jeden kus balení".

Odůvodnění je takové, že podle stávajícího znění živnostenského zákona jsou kvalifikační předpoklady kladené na prodej plynu, těch zkapalněných uhlovodíkových plynů, tzn. propan-butanu, vlastně v tom malém spotřebitelském balení do 40 kg kladeny stejné kvalifikační nároky, jako by ten živnostník provozoval plynárnu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP