(17.00 hodin)
(pokračuje Dundáčková)

Troufám si tvrdit za předkladatele, že to považujeme za řešení možné a řešení dobré, které možná může vést k naplnění společného cíle. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Pavel Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vzhledem k tomu, že se v podstatě ke všemu, k čemu jsem se chtěl vyjádřit, vyslovila předkladatelka kolegyně Dundáčková, pouze její slova potvrzuji.

K důvodu, který zde uvedl pan kolega Urban, pro vrácení do výboru připomenu ještě jeden, a to ryze praktický. Řady Poslanecké sněmovny jsou v tuto chvíli velmi prořídlé, takže snad se k živnostenskému zákonu dostaneme příště v reprezentativnějším složení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se další hlásí? Nikdo další se nehlásí, proto obecnou rozpravu končím.

Pokud se nepletu, v obecné rozpravě zazněl návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Je to návrh, o kterém bychom měli rozhodnout hlasováním.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 69. Kdo souhlasí s návrhem vrátit tento návrh zákona výboru k novému projednání? Kdo je proti?

Z přítomných 143 pro návrh 102, proti 14. Návrh byl schválen. Konstatuji, že tento návrh jsme vrátili hospodářskému výboru k novému projednání.

 

Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem je

 

29.
Návrh poslanců Vladimíra Doležala a Tomáše Kladívka na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony, ve znění zákona č. 61/2001 Sb.
/sněmovní tisk 991/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím zástupce navrhovatelů pana kolegu Vladimíra Doležala. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vážená vládo, dovolte, abych uvedl sněmovní tisk 991 týkající se problematiky, o které zde probíhala do této chvíle diskuse. Dovolte mi jenom konstatovat, že je to pouze jiný způsob řešení téhož problému řekl bych mírnější cestou, ne tak radikální, jak navrhují kolegové v návrhu předcházejícím.

Tento návrh projednával hospodářský výbor a já nemohu než souhlasit s jejich návrhem usnesení. Proto bych vás chtěl požádat o propuštění do třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. I tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 991/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru pan poslanec Eduard Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, hospodářský výbor na své 66. schůzi projednal po výkladu poslance Tomáše Kladívka, zpravodajské zprávě poslance Ing. Eduarda Vávry a po obecné a podrobné rozpravě a přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit tisk 991 s pozměňovacím návrhem, a to k článku 2, kde se slova "platného do" nahrazují slovy "do dne". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan ministr Schling.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych opět v zastoupení místopředsedy vlády Miroslava Grégra zde přečetl jeho pečlivě připravený názor.

Podstatným kladem nařízení vlády, která stanovují seznam oborů živností volných a obsahové náplně jednotlivých živností, je dosažení stejného přístupu živnostenských úřadů při posuzování živnostenských oprávnění, a tedy i významné posílení právní jistoty podnikatele co do rozsahu a obsahu jeho živnostenského oprávnění.

Nařízení vlády č. 140/2000, kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ukládá po projednání s podnikatelem nahradit do tří let živnostenské listy dodané před účinností tohoto nařízení novými živnostenskými listy. Navržená právní úprava poslanci Doležalem a Kladívkem by tuto povinnost zrušila. Výměna živnostenského listu vydaného před účinností nařízení vlády za živnostenský list podle nové právní úpravy by byla ponechána na vůli podnikatele. Úprava tedy není namířena proti existenci vládního nařízení, kterým se stanoví seznam oborů živností volných. Jejím cílem je pouze omezit problémy spojené s výměnou starých živnostenských listů za nové. Tyto problémy byly signalizovány zejména ze strany úředníků některých živnostenských úřadů. K navrhovanému řešení se z těchto důvodů přiklonil i hospodářský výbor Poslanecké sněmovny, který naopak doporučil sněmovně zamítnout konkurenční návrh poslanců Pavla Němce, Miloslava Výborného a dalších, projednávaný jako sněmovní tisk 978.

S předloženým návrhem řešení daného problému tímto tiskem, který nyní projednáváme, rovněž nedoporučuji souhlasit z těchto důvodů. Navržená změna by založila nerovné právní podmínky, neboť by zavedla dvojí režim pro podnikatele. Ti, kteří získali živnostenské oprávnění před 1. 1. 2001, a nebyla u nich provedena transformace, by si mohli vybrat, zda podřídí svá dosavadní živnostenská oprávnění režimu nařízení vlády 140, či nikoli. Pokud by se nerozhodli pro transformaci, bylo by obtížné na jejich předměty podnikání vztáhnout ve všech případech nařízení vlády 469/2000, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností. Obsahová náplň jejich vlastní podnikatelské činnosti by nemohla být posuzována v souladu s tímto nařízením vlády.

Při případném posuzování rozsahu živnostenského oprávnění a neoprávněného podnikání rozhoduje o obsahu živnostenského oprávnění živnostenský úřad. Prostor pro správní uvážení živnostenského úřadu by v těchto případech byl daleko širší než u živností, u nichž je předmět podnikání vymezen nařízením vlády. Jistota podnikatele, že jeho názor na rozsah živnostenského oprávnění se shoduje s názorem živnostenského úřadu, by v těchto případech byla menší.

Připouštím, že aplikace citovaného ustanovení s sebou přináší v praxi některé problémy a vyžaduje určité finanční prostředky a zvýšené úsilí pracovníků živnostenských úřadů. Podotýkám však, že údaje uvedené v odůvodnění návrhu, které mají doložit nákladnost transformace živnostenských oprávnění, jsou značně nadsazené a skutečné náklady budou daleko nižší, jak jsem uvedl již ve vystoupeních k předchozímu tisku.

Náklady na transformace živnostenských oprávnění lze dále výrazně snížit racionálním a promyšleným individuálním přístupem živnostenských úřadů k transformaci. Proto doporučuji, aby i tento návrh byl vrácen do výboru k novému projednání. Současně tím bude umožněno projednávat ve výboru předchozí návrh, tento návrh a vládní návrh, který vláda hodlá nejpozději do půli února předložit Poslanecké sněmovně.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP