(18.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Za druhé, a to myslím, že je procedura, která by k tomu měla dojít, navrhuji, abychom tento bod nekončili a přerušili ho před ukončením podrobné rozpravy, abychom mohli přesně posoudit návrh kolegy Sehoře, protože on ho má jistě připraven, a aby takový návrh prošel jak kontrolou legislativy Poslanecké sněmovny, tak tím, jakým způsobem se dívá na současnou vyhlášku Ministerstva dopravy a spojů, a tak bychom zajistili, že návrh ve třetím čtení bude přijat v tom smyslu, který my sledujeme, který jsme sledovali v původním - aspoň doufám - návrhu, který přijala Poslanecká sněmovna.

Chápu, že lidé jsou chybující, ale prosím, nerad bych tuto chybu opakoval podruhé. Proto jsem požadoval vystoupit hned po panu ministrovi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní má slovo pan kolega Sehoř. Prosím.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, chtěl jsem jen reagovat. Myslím, že návrh, který je připraven a který zřejmě načte pan zpravodaj - řekl jsem to dobře? - tak že se k němu docela shodneme. Přikláním se k tomu názoru, který razí ministerstvo dopravy, že školení by se měli podrobovat řidiči nákladních automobilů ne nad 3,5 tuny, ale nad 7,5 tuny. Jsem přesvědčen, že se na znění dohodneme. Možná by bylo dobře, kdyby se někdo z klubu KSČM s tím také seznámil, a nebylo třeba přerušovat tento bod.

Chtěl jsem jen upozornit na to, že těch 14 dní, kdy média roztáčela polemiky na toto téma, bylo úplně zbytečných. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo se další hlásí do rozpravy? Nikdo. Obecnou rozpravu končím.

Chci se zeptat, jestli zazněl nějaký návrh. Teď se hlásíte, pane kolego? Závěrečné slovo až po podrobné rozpravě. Chci se zeptat pana zpravodaje, zda zazněl návrh na vrácení nebo zamítnutí návrhu zákona. Nezazněl, proto tedy zahajuji podrobnou rozpravu, do které se písemně přihlásil pan kolega Plachý, poté pan zpravodaj Vnouček. Písemná přihláška má rovněž přednost před přímou.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi, abych zvedl a navrhl své pozměňovací návrhy, které vám byly rozdány v písemné podobě, a máte je v této chvíli na svých lavicích. Protože u těchto pozměňovacích návrhů není důvodová zpráva, dovolím si tyto tři pozměňovací návrhy krátce odůvodnit.

K bodu č. 1. Stávající legislativa není v souladu s předpisy EU a rozhodně není v zájmu občanů, protože ve svých důsledcích nesmírně komplikuje a prodražuje přestavby vozidel na LPG. Navržená novela § 28 odst. 2 umožní zajistit systém schvalování přestaveb na LPG v malé sérii zjednodušeným postupem. Byla konzultována se zástupci Ministerstva dopravy a spojů, kteří s ní vyslovili souhlas, a je v zájmu nejen montážních firem, ale především občanů, kteří si chtějí přestavit svá vozidla na LPG, a je v zájmu životního prostředí. Navrhovaná právní úprava je v souladu s úpravou v zemích EU.

K bodům 2 a 3. Tyto související pozměňovací návrhy posouvají nejvyšší možné stáří dovážených vozidel kategorie M1, M2 nebo N1 z pěti na osm let, u motocyklů, dvou kategorií lehkých přívěsů, traktorů a pracovních strojů na deset let. Ostatní kategorie vozidel zůstávají beze změny, tj. na pěti letech. Při minulém projednávání dlouze diskutovaná kategorie M1 musí nově splňovat emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2. Nelze proto dovážet stará vozidla s karburátorem. Návrh je tedy nepochybně ve prospěch životního prostředí, protože umožní rychlejší obnovu přestárlého vozového parku v České republice. Návrh je také v zájmu všech občanů, protože umožní dovoz ojetých vozidel v cenové hladině pod 100 000 Kč. Navrhovaná liberalizace trhu motorových vozidel ve svém důsledku sníží také cenu nově vyráběných a dovážených nových vozidel, což je nepochybně v zájmu všech občanů České republiky.

Mimochodem, po vstupu České republiky do EU v rámci svobodného pohybu zboží, to je zhruba za dva roky, padnou veškeré ochranářské lobbistické iniciativy. Proto bouřlivá diskuse nad tímto problémem při minulém projednávání v mnohém připomínala bouři ve sklenici vody.

Dámy a pánové, děkuji vám za naše občany za podporu mých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Chtěl bych poprosit všechny kolegy, kteří už mentálně dlí mimo tyto prostory, aby posunuli své tělo za svou myslí nebo aby se aspoň zklidnili a nerušili projednávání tohoto návrhu zákona.

Slovo má kolega Vnouček, připraví se ministr Schling.

 

Poslanec František Vnouček:Vážený pane předsedající, dámy a pánové, načetl bych pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 1007. Pozměňovací návrh má dvě varianty.

Varianta 1 - za část druhou se vkládá nová část třetí, která zní:

Část třetí. Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla. Článek III. Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb. se mění takto:

1. V § 48 odst. 1 písm. c) zní: "c) nákladní vozidlo, speciální vozidlo a soupravu, pokud největší povolená hmotnost vozidla nebo soupravy převyšuje 3500 kg".

Dosavadní část třetí se označuje jako část čtvrtá a dosavadní článek III se označuje jako článek IV.

Druhá varianta je úplně totožná, jen ve hmotnosti je místo 3500 uvedeno 7500 kg.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan ministr Schling.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, jak už jsem avizoval v obecné rozpravě, přednesu nyní návrh úpravy § 22 a 23, jak by měly znít podle názoru Ministerstva dopravy a spojů.

Článek I.

1. V § 22 odst. 5 se v první větě zrušují slova "spočívající v zajišťování povinného školení a vydávání osvědčení řidičům vozidel přepravujících nebezpečné věci a v ověřování technické způsobilosti vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí".

2. V § 23 se na konci odst. 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písm. j), které zní: "j) ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí."

3. V § 23 odst. 2 se vkládá nové písm. f), které zní: "f) ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí". Dosavadní písm. f) se označuje jako písm. g).

Článek II.

Článek I bod první nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Článek I body 2 a 3 nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2002.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP