(16.10 hodin)

Poslankyně Eva Dundáčková: Pane předsedo, omlouvám se, že vám vstupuji do řízení. Rozuměla jsem návrhu kolegy Němce, že podává návrh na přerušení projednávání tohoto bodu před dokončením podrobné rozpravy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Asi jsem to přeslechl. Je tomu tak, věc nezpochybňuji. Prosím pana ministra.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, cítím povinnost reagovat na výsledek podrobné rozpravy a na procedurální návrh pana poslance Němce až na konec. Debata se soustřeďuje z mého pohledu ke dvěma otázkám. Na obě se reaguje snadno.

Když v polovině třicátých let v souvislosti s obsahově totožným ustanovením se debatovalo o tom, zda v řízení před Nejvyšším soudem podle civilního soudního řádu má být dovolatel zastoupen povinně advokátem, profesor Hora, věhlasný procesualista, řekl asi toto: "Mnozí nesprávně spojují otázku nuceného zastoupení s tzv. ekonomickým postavením dovolatele. Tuto otázka jest důsledně řešiti pouze v závislosti na povaze opravného řízení." Proč to říkám? Není pravda, co říká pan poslanec Benda, že tady sleduje předkladatel jakýsi filtr. Platí-li i v řízení o žalobě, že soud je vázán žalobními důvody, pak platí to, co také říkal profesor Hora, že omyl žalobců v poukazu na příčiny nesprávnosti napadeného rozhodnutí je osudový. Co tím chci říci? Řekne-li například žalobce, že příčinou nesprávnosti správního rozhodnutí je skutečnost A, ačkoliv je to ve skutečnosti B, má smůlu a soud mu nesmí vyhovět. Proto k ochraně účastníků řízení bez jakéhokoliv ekonomického podtextu tzv. povinné zastoupení advokátem. To za prvé.

Za druhé. Pozměňovací návrh pana poslance Bendy je korektní potud, že je výsledkem kontinuálního postoje. Upozorňuji jen, že dopadá i do řízení o kasační stížnosti, kde pan poslanec Benda žádné výhrady k povinnému zastoupení nemá.

Poznámka druhá. Velice se mýlí pan poslanec Filip, jestliže dovozuje, že občanský soudní řád a správní řád opustil zásadu materiální pravdy. Opustil ji v deformovaném pojetí, které vycházelo z představy, že světský soud je boží soud a že může zjistit skutečný stav věci. Materiální pravda záleží v požadavku, aby základem soudního rozhodnutí byl zjištěný skutkový stav věci na základě dokazování. Takto je materiální pravda i nadále pevnou součástí našeho řízení jak civilního, tak správního. Opakem materiální pravdy je pravda formální podle josefínského procesu, která stála na tom, že tři svědci první kategorie, vypoví-li pravdu, musí tuto skutečnost soud vzít za pravdivou, i kdyby to byla lež. To je opak pravdy materiální a tu máme i v návrhu o soudním řízení správním.

Třetí poznámka. Na procedurální návrh pana poslance Němce se mi reaguje hůře než na první, protože je korektní - to musím přiznat. I já nemohu popřít, že může vzniknout nutnost reagovat na výsledek projednávání správního řádu. Jen chci připomenout, jakou významnou roli v této souvislosti hraje faktor času. 1. ledna 2003. Nemáme správní soudnictví vzhledem k tomu, že Ústavní soud zrušil pátou část občanského soudního řádu.

Mám-li chápat slova poslance Němce jako čestné ujištění, že tento procedurální návrh nikterak nezpochybní dosavadní věcný a korektní charakter jednání, pak ho nemohu odmítnout.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nezbývá mi nic jiného, než dát hlasovat o návrhu na přerušení před ukončením podrobné rozpravy. Přerušení dokdy?

 

Poslanec Pavel Němec: Přerušení tak, aby byl projednáván tento sněmovní tisk bezprostředně po projednávání návrhu správního řádu, bod 45.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Je to podobně jako paní poslankyně Dundáčková.

Odhlašuji vás a prosím, abyste se zaregistrovali.

 

Dávám hlasovat o návrhu pana poslance Němce na přerušení tohoto bodu před ukončením podrobné rozpravy a vrátit se k němu po projednávání bodu 45 našeho pořadu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 66 z přítomných 142 poslanců 119 pro, 10 proti. Návrh byl přijat. Tím jsme přerušili bod 26.

 

Dostáváme se k bodu

 

27.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
ve spojitosti s přijetím soudního řádu správního
/sněmovní tisk 1081/ - druhé čtení

 

Rozumím tomu, že by bylo logické, abychom to projednávali po bodu 26. Chce pan ministr jinak?

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Myslím, pane předsedo, že můžeme respektovat stejnou proceduru - před ukončením podrobné rozpravy projednávání tohoto bodu přerušit.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím pana ministra, aby uvedl tento návrh, sněmovní tisk 1081.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, slibuji, že dnes obtěžuji naposled.

Vládní návrh zákona o soudním řízení správním, jehož podrobná rozprava byla právě přerušena, je také základem komplexu návrhů, jimiž má být upraveno správní soudnictví. Tyto zákony, které máte před sebou v podobě navazujícího sněmovního tisku, jsou důsledně vyvolány potřebou promítnout institucionální i procedurální změny do různých právních předpisů, počínaje občanský soudním řádem a konče zákonem o soudech a soudcích, ať z důvodů institucionálních, tak z důvodů procedurálních. Vše, co s touto problematikou souvisí, jsem podrobně uvedl v prvním čtení. Proto nepovažuji za nezbytné znovu tuto argumentaci opakovat.

Znovu zdůrazňuji, že komplexní text je výsledkem projednání v ústavně právním výboru. Reaguje především na potřebu již schválený a platný zákon o soudech a soudcích přizpůsobit v institucionální části zákona o soudním řízení správním. Přísluší říci, že i ve vztahu k tomuto zákonu respektuji výsledky projednávání ústavně právního výboru a usnesení, které je vám předkládáno, může být vzato za základ projednávání tohoto vládního návrhu zákona ve druhém a třetím čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu minstrovi. Prosím pana zpravodaje Jičínského.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedo, vážené shromáždění, potvrzuji to, co zde řekl pan ministr ve svém úvodním slově. Předložený návrh zákona doporučuji projednávat ve znění komplexního pozměňovacího návrhu ústavně právního výboru. Příslušný procedurální návrh podám v rámci podrobné rozpravy.

Chci jen říci, že tento návrh je důsledkem té předlohy, kterou jsme projednávali v předchozím bodě. Za předpokladu, že bude přijata, promítá do právního řádu její důsledky, promítá tam i důsledky již přijatého zákona o soudech a soudcích včetně podrobnější úpravy občanského soudního řádu, pokud jde o doručování, a důsledky, které má zákon o správním řízení soudním v celém právním řádu. Tolik mé úvodní slovo zpravodaje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP