(16.00 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Hlásí se ještě někdo další do obecné rozpravy? (Nikdo.) Ne-li, obecnou rozpravu končím.

Dostaneme se k rozpravě podrobné. Teď dám znovu slovo panu poslanci Jičínskému.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedo, dávám procedurální návrh, aby základem dalšího jednání o tomto tisku byl komplexní pozměňovací návrh ústavně právního výboru.

Po hlasování o této věci se sám hlásím do podrobné rozpravy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Odhlásím vás a prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Budeme hlasovat o tomto procedurálním návrhu, vzít za základ projednávání komplexní pozměňovací návrh ústavně právního výboru.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 65 z přítomných 137 poslanců bylo 132 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní se hlásí pan poslanec Jičínský do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedo, jak už jsem hlásil, navrhuji pozměňující návrh k § 11 odst. 2 komplexního pozměňovacího návrhu, který se týká sídla Nejvyššího správního soudu, a to tak, abychom ve shodě s původním vládním návrhem rozhodli, že sídlem Nejvyššího správního soudu je Praha. To je první pozměňující návrh.

Druhý pozměňující návrh se týká § 48 odst. 2. V § 48 odst. 2 se zrušuje písm. d). Je to důsledek toho, že se vypouští z návrhu rozhodování Nejvyššího správního soudu o  podzákonných právních předpisech. Při redakci komplexního pozměňovacího návrhu nám tato změna "utekla". Považujeme za správné, abychom ji vypustili.

To jsou dva pozměňovací návrhy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu ústavně právního výboru.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Jičínskému. Nyní se hlásí pan poslanec Pavel Němec.

(Velký hluk v sále, pohyb poslanců po jednací síni.)

Prosím ale o vyšší stupeň klidu v tomto sále. Prosím, pane poslanče, nezačínejte hovořit, nedávám vám možnost mluvit do doby, než tady nastane určitý klid.

Pane poslanče, už se vám chce hovořit v této chvíli, nebo ještě ne? Prosím o klid místopředsedu vlády pana Špidlu, pana poslance Zaorálka.

(Atmosféra v sále se postupně zklidňovala.)

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové. Nejprve bych chtěl poděkovat panu předsedovi sněmovny za vyvolání tak významného klidu v Poslanecké sněmovně, který jsem už tak dlouho neslyšel.

A nyní k věci. Chtěl bych přednést procedurální návrh, který směřuje stejným směrem, jaký už přednesla paní kolegyně Dundáčková k předchozímu sněmovnímu tisku. Nicméně se pokusím přesvědčit i pana ministra jako zástupce předkladatele, aby se proti tomuto procedurálnímu návrhu nestavěl negativně.

Přednesu procedurální návrh na přerušení podrobné rozpravy před jejím uzavřením, a to z toho důvodu, že se domnívám, že možná nikoliv u kompetenčního sněmovního tisku, ale u tohoto sněmovního tisku je skutečně souvislost s projednáváním návrhu nového správního řádu.

V ústavně právním výboru jsme dospěli takřka k závěru, zbývají nám dva problematické okruhy k diskusi. Jedním z nich je okruh tzv. přezkumného řízení. A zde se otevírá několik možností, jakým způsobem řešit přezkumné řízení: zda přezkumné řízení redukovat na naprosté minimum ve správním řádu a navázat na soudní přezkum, anebo naopak nechat ve správním řádu širší možnosti přezkumného řízení. Potom by implikace do soudního řádu správního byla minimální.

Nicméně je to jedna ze dvou otázek, která je otevřena v ústavně právním výboru, a ústavně právní výbor v této věci má jednat příští úterý. Domnívám se tedy, že tento procedurální návrh na to, aby byla ponechána otevřená podrobná rozprava, je pouze ku prospěchu věci, tak abychom mohli reagovat v případě potřeby přednesením nějakého pozměňovacího návrhu k tomuto sněmovnímu tisku. Pokud by se tak nestalo a výsledek projednávání správního řádu vyvolal potřebu nějakého pozměňovacího návrhu do soudního řádu správního, pak by nám nezbývalo, než ve třetím čtení vracet tento sněmovní tisk zpět do druhého čtení, tam v otevřené rozpravě přednést pozměňovací návrh a znovu tento sněmovní tisk nechat putovat do čtení třetího. Domnívám se, že to je cesta méně efektivní, a pokud již teď víme, že tato možnost zde existuje, bylo by myslím správné ponechat otevřenou rozpravu a k tomu vede cesta přes podporu tohoto mého procedurálního návrhu.

Chtěl bych ještě osobně panu ministru Burešovi říci, že chápu určitou problematickou situaci, na jednu stranu ocenit jeho práci a vstřícnost ústavně právnímu výboru a na druhou stranu říci, že je v poněkud složitější situaci, protože jsou zde dva sněmovní tisky, které mají společný můstek. U jednoho je zástupcem předkladatele pan ministr Bureš a u druhého sněmovního tisku, u správního řádu, je to pan ministr Gross. Rozumím tomu, že koordinace časového sledu není úplně jednoduchá, nicméně tyto sněmovní tisky měly společný osud od počátku legislativního procesu, byly projednávány vlastně bezprostředně po sobě i v ústavně právním výboru se stejnou vážností a podrobností na výjezdním zasedání v Lipnici, a domnívám se tedy, že by je měl společný časový osud provázet i ve druhém a třetím čtení při jednání Poslanecké sněmovny.

Děkuji vám za pozornost a prosím o podporu tomuto návrhu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako další se hlásí pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové. V souladu s tím, jak jsem vystoupil v obecné rozpravě, podávám jeden návrh, a to návrh na vypuštění celého § 35, který se zabývá zastoupením zákonným zástupcem. A abych vyvrátil onu pochybnost, kterou tady vznesl pan kolega Filip, že mou snahou je zabránit těm nejchudším, aby měli šanci na zastoupení dosáhnout, což opravdu v žádném případě nebylo mou snahou, tak navrhuji vložit nový § 35, který by měl text jako dosavadní odst. 7 stávajícího § 35.

Berte to prosím jako dva návrhy. Myslím, že je rozumné o tom hlasovat odděleně. Ale pokládám samozřejmě za rozumné ponechat onu možnost osvobození od soudního poplatků a řekněme přidělení advokáta, kterého platí stát. Na druhou stranu pokládám za nerozumné ono povinné advokátní zastoupení.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Bendovi. Táži se, kdo se další hlásí do podrobné rozpravy. Nehlásí-li se nikdo, podrobnou rozpravu končím. Ještě paní poslankyně Dundáčková.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP