(16.20 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně. Otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, tudíž rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Pan poslanec Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedo, dávám procedurální návrh, aby sněmovna v dalším jednání o tomto tisku o něm jednala na základě komplexního pozměňovacího návrhu ústavně právního výboru.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, děkuji. Já dám tedy o tomto návrhu neprodleně hlasovat. Zase si nejsem jist, kolik tady je poslanců. Odhlásil jsem vás. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Dám znovu hlasovat o této procedurální věci.

 

Kdo je pro návrh pana poslance Jičínského, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 67 z přítomných 105 poslanců 100 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní, prosím vás, nikam neodcházejte. Pan poslanec Pavel Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v krátkosti přednesu procedurální návrh, stejný, jako jsem přednášel k bodu č. 26, i s podobným odůvodněním. Tedy abychom přerušili projednávání tohoto bodu před ukončením podrobné rozpravy s tím, že tento bod bude opakovaně ve druhém čtení zařazen po projednání bodu č. 26. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně. Nyní se hlásí pan poslanec Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: K předmětnému tisku podávám tyto pozměňovací návrhy:

Za prvé. V části první - změna zákona o soudech a soudcích - bod 14 k § 117 odst. 4 se slovo "vykonávali" mění na slovo "vykonával". Jde o technickou změnu, kdy ve větě hlavní se používá jednotné číslo a ve větě vedlejší množné. Proto změna na jednotné číslo.

Druhý pozměňovací návrh je: v části čtvrté - zákon o státním zastupitelství - se doplňuje nový bod třetí, který zní: V § 34a se vkládá nový odst. 7, který zní: "Ve stejném rozsahu, za stejných podmínek a se stejnými účinky může odborné vzdělávání státních zástupců provádět též Nejvyšší státní zastupitelství." Tato změna byla schválena Senátem do zákona o státním zastupitelství. Sněmovna tuto verzi přehlasovala, a tento bod tedy vypadl z toho návrhu. Přičemž Nejvyšší státní zastupitelství vzdělává své státní zástupce i státní zástupce z jiných vyšších státních zastupitelství v odborných činnostech, například v kursech bankovního institutu jako specialisty pro vyšetřování finančních a bankovních machinací. Přičemž toto vzdělávání, které organizuje samo, není uznáváno jako další vzdělávání státních zástupců, které může podle dosavadního textu zajišťovat jen Justiční akademie. Stejná výjimka je uplatněna u Nejvyššího soudu.

Třetí pozměňovací návrh se týká části 25, a to účinnosti, kdy text za slovem "výjimkou" zní: k bodu 14 v části prvé, k bodu 20 a 21 části deváté a části čtvrté, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení. Využívám zde dělené účinnosti k tomu, aby dnem vyhlášení nabyly účinnosti ty pasáže zákona, které nejsou přímo vázány na zřízení Nejvyššího správního soudu a správního soudnictví, a vyřešily se tak některé problémy v otázkách především soudních poplatků v souvislosti se soudními exekucemi.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Já mám jeden pozměňovací návrh k části čtvrté - změna zákona o státním zastupitelství - věc, kterou jsme na ústavně právním výboru diskutovali a zřejmě nám nějakým omylem vypadla. Doplnit nový bod třetí do té části čtvrté. V čl. 3 v bodě 2 se slova "do 48 měsíců" nahrazují slovy "do 24 měsíců". Jedná se o onen problém, dokdy má proběhnout ono první přezkoušení nebo zhodnocení odborné způsobilosti státních zástupců. Jak víte, tak když jsme tady na podzim schvalovali zákon o soudech a soudcích, tak tam došlo ke zkrácení lhůty na 24 měsíců. A poněkud nelogicky zůstalo u státních zástupců na lhůtě 48 měsíců. Zdá se nám rozumné to sjednotit do jednoho termínu, a proto navrhuji tuto změnu v zákoně o státním zastupitelství.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo se další hlásí do podrobné rozpravy? Nehlásí-li se nikdo, budeme znovu hlasovat.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Němce na přerušení, na podobný osud jako s předcházejícím bodem 26 našeho programu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 68 z přítomných 125 105 pro, 3 proti. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme ukončili pro tuto chvíli projednávání bodu 27. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodajovi.

 

Dostáváme se ke dvěma poslaneckým návrhům 28, 29. S tím, že pak bude několik bodů pana ministra Fencla. Prosím vládní reprezentanty, aby zajistili jeho účast.

 

28.
Návrh poslanců Pavla Němce, Miloslava Výborného, Evy Dundáčkové a dalších
na vydání zákona o změně některých zákonů v oblasti živnostenského podnikání
a o zrušení některých nařízení vlády
/sněmovní tisk 978/ - druhé čtení

 

Prosím pana poslance Němce o úvodní slovo. Pane poslanče už máte relativně velký klid, tak prosím, abyste hovořil.

 

Poslanec Pavel Němec: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych jménem široké skupiny poslanců odůvodnil návrh zákona, kterým se mění zákon o živnostenském podnikání a úpravě některých dalších právních předpisů. Tento sněmovní tisk byl projednán ve dvou výborech, ve výboru hospodářském a ve výboru pro evropskou integraci. Podrobněji vás s výsledkem jistě seznámí zpravodajové těchto výborů. Já bych si dovolil poněkud vám přiblížit obsah tohoto sněmovního tisku. Ten obsah vlastně zůstává totožný, protože ani jeden ze dvou výborů k tomuto sněmovnímu tisku nepřijal nějaké výrazné usnesení, které by měnilo tento obsah. Takže tento sněmovní tisk zůstává vlastně ve znění, ve kterém byl předložen, co se týče obsahové stránky.

Tento sněmovní tisk řeší několik problémů, které nastaly po aplikaci, po vstupu v účinnost velké vládní novely zákona o živnostenském podnikání.

Za prvé. Ta předchozí velká vládní novela zákona o živnostenském podnikání zavedla katalog živností u živností volných, to znamená prolomila ten dosavadní princip, že živností volnou je každá živnost, která splňuje pojmové podmínky živnosti a není živností koncesovanou nebo živností vázanou, nýbrž že živností volnou jsou takové živnosti, které jsou stanoveny v katalogu živností, a tento katalog je vydáván se silou prováděcího právního předpisu na základě zákonného zmocnění.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP