(15.20 hodin)
(pokračuje Dundáčková)

Oba tyto dva návrhy úzce souvisí s projednáváním návrhu správního řádu, který je zařazen jako bod 45, tisk 1070. Jedná se o tisk, který dosud nebyl doprojednán ani v ústavně právním výboru, ani ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zdá se mi, že není v tuto chvíli možné doprojednat body tak úzce navazující, aniž bychom projednali správní řád. Navrhuji proto, abychom jej odročili a zařadili jej za projednávání správního řádu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: To je na které schůzi, paní poslankyně? To je na této schůzi?

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Pane předsedo, správní řád je zařazen jako bod 45 této schůze. Pokud ústavně právní výbor a výbor pro veřejnou správu do té doby, než dojdeme v programu k bodu 45, tento vládní návrh projednají, není problém na tomto plénu projednat i tyto dva body, čili bod 25 a následně bod 26. Může to být na tomto plénu, v tuto chvíli to nedokážu odhadnout.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře, ale ten bod 45 je zařazen na toto plénum. Ano? (Ano.) Tak to je správná odpověď. Dobře.

Paní poslankyně, dám hlasovat o tomto vašem návrhu. Pan ministr se chce vyjádřit?

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, jsem vždy připraven v rámci vytvoření optimálních podmínek pro projednání vládních návrhů souhlasit s návrhy, které k tomu přispívají. Ale já zde nevidím nějakou významnou organickou vazbu. Osud projednávání v pověřených výborech je prozatím nejistý. Nedovoluji si tvrdit to, co paní poslankyně Dundáčková, že skutečně bude návrh zákona o správním řádu projednán ve výborech tak, aby mohl být projednán ve druhém čtení na této schůzi sněmovny, zatímco tři zákony, které uvádějí v život reformu správního soudnictví, mohou být - a tím jsem si jist, myslím si, že to nezpochybňuje ani paní poslankyně Dundáčková - projednány bez zřetele na to, kdy bude projednán zákon o správním řízení.

Koncepce je relativně odvislá od toho, jaká bude podoba správního řádu, ale nezávisí na podobě konkrétních ustanovení. Čili jsem přesvědčen, že by nebylo ani vhodné, ani dobré, ani moudré odročovat projednávání tohoto návrhu, už se zřetelem k tomu, že zákon o soudním řízení správním byl projednán ústavně právním výborem podrobně na výjezdním zasedání. Předložený komplexní pozměňovací návrh je výsledkem podrobného projednávání, většinového souhlasu a respektu předkladatele.

Obávám se i toho, že takto dosažené stanovisko by se zřetelem na další přísnou vazbu na správní řád bylo svým způsobem ohroženo, což pro předkladatele není situace jednoduchá. Neuplatňuji žádné silové postoje, jenom chci i nadále požívat výhody, která je spojena s velmi korektním projednáváním tohoto návrhu. Myslím, že i Poslanecká sněmovna by se neměla těchto výhod zbavovat.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Dám hlasovat o tomto návrhu na odročení. Já vás, kolegové, odhlásím a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

 

Kdo je pro návrh paní poslankyně Dundáčkové na odročení tohoto bodu za bod 45? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 63 z přítomných 125 poslanců pro 51, proti 62. Návrh nebyl přijat.

 

Hlásí se ještě někdo další do obecné rozpravy? Ne-li rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se jako první hlásí pan poslanec Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážení kolegové, v rámci podrobné rozpravy dávám návrh procedurálního rázu, aby základem dalšího projednávání tohoto tisku byl komplexní pozměňovací návrh, který jste dostali jako stanovisko ústavně právního výboru.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, dám hlasovat o vašem návrhu, aby základem projednávání byl komplexní pozměňovací návrh ústavně právního výboru. Doufám, že poslanci nejsou daleko a že vědí, o čem budeme hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování o vašem návrhu. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 64 z přítomných 128 poslanců bylo 108, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Nehlásí-li se nikdo, podrobnou rozpravu končím. Tím končím celé projednávání bodu 25. Děkuji panu ministrovi i zpravodajovi.

 

Dostáváme se k bodu

 

26.
Vládní návrh soudního řádu správního
/sněmovní tisk 1080/ - druhé čtení

 

Znovu pan ministr Bureš.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Děkuji. Pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, s ohledem na to, že vládní návrh zákona o soudním řádu správním se ocitá ve druhém čtení, myslím, že mohu zmínit pouze hlavní principy ve smyslu připomenout navrhované úpravy.

Tento návrh je základem komplexu návrhů, jak jsem řekl u předcházejícího vládního návrhu, jimiž má být upraveno nově správní soudnictví. Obsah soudního řádu správního lze rozdělit v zásadě do dvou okruhů problematiky. Jednak je to úprava institucionální správního soudnictví, a tedy i nutných odchylek v postavení soudců, kteří budou v tomto odvětví justice jednat a rozhodovat, a dále je to z povahy věci úprava procesních postupů, jimiž se projednávání a rozhodování ve věcech správního soudnictví bude řídit.

V institucionální oblasti je základem vytvoření legislativních předpokladů pro aktivaci Nejvyššího správního soudu, tedy naplnění Ústavy České republiky. Tato aktivace především umožní obecné založení opravných prostředků ve správním soudnictví, a tím tolik potřebné a žádoucí sjednocování judikatury krajských správních soudů.

Při úpravě procesního postupu vládní návrh zřetelně dává přednost autonomii tohoto řízení. Potřebnost takové procesní úpravy vyplývá z veřejnoprávní podstaty věcí, o nichž budou správní soudy rozhodovat. Návrh vychází z respektování principu dělby moci ve státě, když soud má poskytovat ochranu veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob, nemá však moc výkonnou či rozhodování samosprávy nahrazovat.

Vedle obecné části, která vymezuje obecné instituty procesní povahy společné pro všechna řízení podle tohoto zákona, vládní návrh v rámci zvláštních ustanovení upravuje zvláštnosti potřebné pro jednotlivé okruhy věcí, v nichž budou soudy ve správním soudnictví poskytovat ochranu.

Podle usnesení Poslanecké sněmovny, které je součástí tohoto tisku, návrh soudního řádu správního projednal ústavně právní výbor.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP