(15.10 hodin)
(pokračuje Bureš)

Až dosud jsem požíval této výhody v tom směru, že jako předkladatel jsem zformuloval odpovídající změny jako vyjádření většinové diskuse.

Ti poslanci, kteří dnes předložili odpovídající pozměňovací návrhy, vědí, že o těchto otázkách jsme diskutovali. Já jen připomínám, že tento vládní návrh byl předmětem velké pozornosti různých seskupení, svazu průmyslu, svazů různých skupin, které se v té či oné podobě na té či oné straně zúčastňují světa nákupu a prodeje. Většinový názor byl, že ti výrobci, kteří sledují uplatnit na trhu kvalitní výrobky, kteří sledují poctivý vztah k zákazníkovi, nevyrábějí takové výrobky, jejichž užitná hodnota by se rozplynula po uplynutí zákonné záruční lhůty, která je dosud šestiměsíční. Osud zboží, které je svým charakterem určeno k rychlé spotřebě nebo které z povahy věci doslouží dříve než v zákonné záruční lhůtě, je dobře právně upraven jak ve stávajícím textu občanského zákoníku, tak v návrhu této tzv. euronovely.

Jsem přesvědčen, že odložením účinnosti na 1. leden 2003 je vytvořen přiměřený prostor pro to, aby se obě strany přizpůsobily novým nárokům. Odklad navrhovaný paní poslankyní Dundáčkovou na 1. leden 2004 už výrazně koliduje s předpokládaným vstupem České republiky do EU a obávám se, že odpovídajícího právního prostředí bychom dosáhli s odstupem a že k tomuto datu odkládat tuto zcela zásadní změnu by nebylo dobré ani z hlediska poměrů výrobců, ani z hlediska poměrů spotřebitelů.

Proto se nic nemění na mém úvodním stanovisku, že respektuji text, který byl přijat jako výsledek diskuse v ústavně právním výboru, a ten i nadále podporuji. Jsem proto povinen - a považuji to i za korektní - odmítnout přednesené pozměňovací návrhy.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně panu ministrovi. Pan zpravodaj vystoupí se závěrečným slovem.

 

Poslanec Václav Exner: Dámy a pánové, v diskusi vystoupili čtyři poslanci. Nebyly předneseny žádné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat, a tudíž bude možné skončit druhé čtení bez hlasování.

K průběhu diskuse a k vyjádření pana ministra bych si jen dovolil podotknout, že pokud jde o otázku lhůt, je to záležitost přece jen poněkud složitější z hlediska výroby. Opravdu někdy záležitost výrobků, a to někdy i těch, které se prodávají v obchodě jako spotřební zboží, změna výrobních postupů apod., je dlouhodobější než záležitost taková, aby se na ni dalo reagovat, když řekněme zákon vstoupí v platnost ke konci března letošního roku a reakce by měla být do konce roku, a do té doby vlastně také vyprodány všechny výrobky, které jsou dosud na skladě nebo které budou do změny výrobních postupů na skladě, tak aby se mohla na výrobky prodávané od 1. ledna příštího roku uplatnit nová záruční lhůta.

Musím říci, že dosud musíme pokládat za výrobce kvalitních výrobků ty výrobce, kteří splnili dosavadní zákony. Dosavadní zákony mluvily o tom, že výrobek je dostatečně kvalitní, jestliže splňuje záruční lhůtu 6 měsíců, a výrobce se chová zodpovědně, jestliže v této lhůtě poskytuje všechny služby, které se záruční dobou souvisejí.

Máme samozřejmě na trhu různé výrobce a různé spotřebitele. Pro mnohé spotřebitele např. z cenových důvodů bylo naprosto namístě, že si koupí výrobek levnější, včetně toho, že počítají s jinou záruční dobou, než třeba i v současné době poskytují ti nejlepší výrobci.

Nepřimlouvám se za nic. Chci jen, abychom uvážili návrhy, které jsou předloženy. Sám se také přikláním k tomu, že by nebylo úplně šťastné, abychom dále prodlužovali lhůtu, od které by zákon nabyl účinnosti. Tento zákon totiž poskytuje rozsáhlou novou ochranu spotřebitelům a tady není důvod tuto ochranu odkládat. Jde jen o to, aby uplatnění tvrdších limitů na výrobky se uplatnilo v takové lhůtě, aby byl prostor k tomu, aby se tomu výrobci a prodejci mohli přizpůsobit.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Po těchto závěrečných slovech uzavírám druhé čtení bodu 24. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodajovi.

 

Dostáváme se k bodu

25.
Vládní návrh zákona o řešení některých kompetenčních sporů
/sněmovní tisk 1077/ - druhé čtení

 

Prosím pány kolegy ze sociální demokracie, aby si uvědomili, že sedí na zasedání Poslanecké sněmovny.

Prosím pana ministra Bureše o úvodní slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Děkuji, pane předsedo. Paní poslankyně, páni poslanci, druhé čtení vládního návrhu zákona o řešení některých kompetenčních sporů otevírá blok tří zákonů, kterým je uváděna v život reforma správního soudnictví. Možná není nejšťastnější, že začínám rozsahem nejútlejším a z hlediska významu nikoli na prvním místě stojícím vládním návrhem, ale myslím, že nic nebrání tomu, aby druhé čtení takto regulérně proběhlo.

Těch několik ustanovení, která máte před sebou, je legislativní reakcí na okolnost, že aktivace Nejvyššího správního soudu a naplnění jeho poslání, tak jak to předpokládá ústava, tedy vrcholného soudního orgánu ve věcech správního soudnictví, vede i k tomu, že v případných kompetenčních sporech, které jistě mohou vznikat už z povahy věci mezi soudy na straně jedné a orgány moci výkonné či územní nebo profesní samosprávy na straně druhé, popřípadě ve sporech mezi soudy o to, zda jde o věc svou povahou soukromoprávní, či veřejnoprávní, musí mít v soudním orgánu, který bude tyto spory rozhodovat, zastoupení oba vrcholné články soudní soustavy, jinak řečeno jak Nejvyšší soud, tak předpokládaný Nejvyšší správní soud.

Vládní návrh zákona o řešení některých kompetenčních sporů směřuje k obnovení institutu zvláštního senátu s paritním zastoupením Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, který by tak mohl navázat na v tomto směru osvědčenou praxi z období takzvané první republiky.

Návrh zákona byl podle usnesení Poslanecké sněmovny projednán ústavně právním výborem a ve znění jím přijatých pozměňovacích návrhů je předkládán k dalšímu legislativnímu projednání. S navrženým zněním, které směřuje převážně k upřesnění některých formulací, souhlasím, jak je to již tradiční vzhledem k výsledkům práce ústavně právního výboru, a mám za to, že i ve vztahu k tomuto vládnímu návrhu nic nebrání tomu, aby byl propuštěn do dalšího čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi a prosím pana poslance Jičínského jako zpravodaje ústavně právního výboru, aby se ujal slova.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, ve své zpravodajské zprávě mohu potvrdit jen to, co už řekl ve svém úvodním slově ministr spravedlnosti Bureš. Ústavně právní výbor projednal tento návrh a ve znění pozměňovacích návrhů jej předkládá sněmovně k projednání s doporučením k přijetí. Pro usnadnění jednání připravil komplexní pozměňovací návrh. Procedurální návrh v tomto smyslu podám v rámci podrobné rozpravy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám nyní dala ke zvážení návrh na odročení projednávání bodu č. 25. Avizuji rovnou, že stejný návrh podám před zahájením bodu 26. Navrhuji odročit projednávání bodu 25, a to tisku 1077, s následujícím odůvodněním.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP