(9.10 hodin)
(pokračuje Kužvart)

Jde zejména o oblasti ochrany zvířat, které velmi podrobně upravují předpisy Evropského společenství. Tyto předpisy jsou analyzovány ve srovnávací tabulce, která je součástí předloženého materiálu. Cílem návrhu novely je proto transformovat tyto předpisy Evropského společenství do zákona na ochranu zvířat proti týrání a do právních předpisů vydaných k jeho provedení a harmonizovat tak právní úpravu ochrany zvířat obsaženou v předpisech Společenství.

Významné je rovněž zohlednění podepsaných dohod v rámci Rady Evropy. Jde o pět dohod a tři dodatkové protokoly. Návrhem novely se proto zapracovávají do zákona na ochranu zvířat proti týrání tyto specifické oblasti ochrany zvířat:

1. Jde o ochranu zvířat při omračování a jejich usmrcování, včetně usmrcování porážkou nebo utracením. Tento okruh zahrnuje i ochranu zvířat při jejich přemisťování na jatka.

2. Jde o ochranu zvířat při přepravě, včetně nakládky a vykládky zvířat.

3. Jde o ochranu hospodářských zvířat.

4. Jde o ochranu zvířat používaných pro pokusné, vědecké a jiné účely, tzn. pokusná zvířata, včetně ochrany laboratorních zvířat.

5. Jde o ochranu zvířat v zájmových chovech a ochranu volně žijících zvířat.

Kromě tohoto hlavního cíle obsahuje navrhovaná novela formulační úpravy, zejména zpřesnění stávajících ustanovení zákona a doplnění některých nových. Navrhují se tedy úpravy a doplnění související s aplikací zákona na ochranu zvířat proti týrání v praxi, které mají odstranit některé výkladové nedostatky tohoto zákona, které se při jeho téměř desetileté aplikaci objevily.

Vážená sněmovno, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já vám také děkuji, pane ministře. Pozornost je skutečně nevýrazná. Chtěl bych všechny požádat o elementární slušnost a klid v Poslanecké sněmovně.

Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro první čtení paní poslankyně Olga Sehnalová. Doufám, že alespoň k této drobné a křehké dámě budete mít více pozornosti.

Ještě technická poznámka. Pan kolega Kováčik má náhradní kartu č. 22 a paní poslankyně Orgoníková náhradní kartu č. 21.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, ochrana zvířat je v současnosti zakotvena v řadě našich právních předpisů a můžeme ji rozdělit do dvou oblastí, a to na přímou ochranu zvířat proti týrání, která zahrnuje ochranu zvířat vymezenou předpisy, které zakazují a postihují vlastní týrání, a nepřímou ochranu zvířat proti týrání, která zahrnuje jejich ochranu vymezenou předpisy, které upravují zacházení se zvířaty a postihují jejich porušování.

Nepřímá ochrana zvířat proti týrání zahrnuje i oblast zdraví zvířat, jejich výživu, šlechtění a plemenitbu, přepravu, myslivost, rybářství a předpisy související s ochranou přírody a krajiny. Základním cílem novely zákona č. 242/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, je dosažení provázanosti a zapracování příslušných předpisů Evropských společenství a mezinárodních smluv z oblasti ochrany zvířat. Navrhovaná úprava reaguje na změny, ke kterým došlo od roku 1992, kdy byl právě zákon na ochranu zvířat proti týrání Poslaneckou sněmovnou přijat.

Definování pojmů, např. opuštěného zvířete, ochrana zvířat při poranění a usmrcování, ochrana při hromadné přepravě, podmínky pro pořádání svodů, veřejných vystoupení apod., je pro tuto oblast velmi důležité. Úprava odchytu toulavých zvířat, zvýšení pokut a doplnění zákazu chovu za přestupek spáchaný porušením tohoto zákona i v návaznosti na vládní návrh zákona o zoologických zahradách zlepší naše právní prostředí v této oblasti.

Vážené dámy a pánové, na závěr mi dovolte, abych vás požádala o podporu návrhu této novely, sněmovní tisk 1103, a její propuštění po provedené rozpravě do druhého čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám dvě písemné přihlášky. Jako první bude hovořit Jaroslav Pešán, připraví se František Pejřil.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ochrana zvířat je problematika, která nabývá v současné době stále většího významu. To se projevuje zejména na území západní a střední Evropy tlakem veřejnosti organizované do řady organizací na posílení ochrany zvířat, projevuje se to také v oblasti získávání odborných a vědeckých poznatků z oblasti ochrany zvířat odbornými a vědeckými institucemi. A pod tlakem veřejnosti a vlivem nových odborných poznatků bývá hranice ochrany zvířat nebo je hranice ochrany zvířat neustále posouvána a tyto posuny se následně projevují změnami právních předpisů směřujících k podpoře ochrany zvířat.

Česká republika usiluje o členství v Evropské unii a z toho důvodu uskutečňuje nyní sbližování svých právních předpisů a významnou částí těchto právních předpisů jsou také právní předpisy upravující ochranu zvířat.

O jak složitou problematiku jde, dovolte mi jen například uvést, že Rada Evropy zachází v současné době s 19 dohodami a doporučeními a protokoly a k tomu je ještě 25 směrnic a rozhodnutí Evropské unie. V České republice, jak již zde uvedla paní kolegyně Sehnalová, byl v roce 1992 schválen zákon č. 246 na ochranu zvířat proti týrání, který byl několikrát novelizován, naposledy v roce 1994 zákonem č. 193/1994 Sb. V roce 1996 byla vydána vyhláška Ministerstva zemědělství č. 75, kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat, dále byla v tomto roce vydána vyhláška č. 245, ve které se stanovují opatření a podmínky při přemisťování zvířat na jatka, při jejich porážení apod.

Základním cílem této navrhované novely, a jak je také uvedeno v důvodové zprávě, je dosáhnout provázanosti a zapracování příslušných předpisů Evropských společenství a mezinárodních dohod v oblasti ochrany zvířat. Významné rovněž bylo zohlednit pokročilý proces privatizace, např. farmaceutického průmyslu, a zkušenosti z provádění stávajícího zákona na ochranu zvířat proti týrání. Dále také upřesnit některé pojmy a rozšířit ochranu zvířat při usmrcování nebo porážení, při jejich přepravě apod.

Vytčeného cíle se bohužel nepodařilo dosáhnout i s ohledem na skutečnost, že nejsou dosud hotovy novely našich dalších významných zákonů, které nelze oddělit od zákona na ochranu zvířat proti týrání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP