Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
30. listopadu 2001 v 9.02 hodin

Přítomno: 160 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 43. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá nebo má vydánu náhradní kartu. Paní poslankyně Brynychová - náhradní karta č. 27.

Sděluji, že o omluvení z dnešní schůze požádali tito poslanci: Václav Grulich - rehabilitace po náročné operaci, Havlíček Jiří - hospitalizace, Laštůvka Vladimír - hospitalizace, Mlynář Vladimír - zasedání řídícího výboru pro prodej UMTS na ČTU, Urban Milan - pro nemoc, Výborný Miloslav - od 11.30 mimořádné a neodkladné osobní důvody, Zvěřina Jaroslav - pracovní cesta do Bruselu. Z vlády jsou na dnešní den omluveni: premiér Miloš Zeman - zahraniční cesta do Polska, Březina Karel - zahraniční pracovní cesta, Grégr Miroslav - účast na kontrolním dnu jaderné elektrárny Temelín, Fencl Jan - zahraniční pracovní cesta, Kavan Jan - zahraniční pracovní cesta, Rychetský Pavel - účast na schůzi Senátu a Schling Jaromír - taktéž zahraniční pracovní cesta do Polska.

Budeme pokračovat dalšími body podle schváleného pořadí, a to od bodu 46, jimiž jsou prvá čtení, body 47, 48, 49 atd., až do vyčerpání těchto bodů dnešního jednacího dne. Připomínám, že dnes odpoledne bude respektována každá žádost klubu o vyřazení bodu z tohoto dnešního projednávání.

Dále mi dovolte, abych přednesl jeden procedurální návrh, a to abychom na příští čtvrtek, to znamená na 6. prosince, jako první bod zařadili pevně stanovený bod, a to odpovědi členů vlády na písemné interpelace. O tomto mém návrhu musíme rozhodnout hlasováním. Proto žádám všechny, kdo jsou v blízkosti Poslanecké sněmovny, aby se dostavili, abychom měli potřebné kvorum pro hlasování.

Paní kolegyně Jitka Kupčová má také procedurální návrh, takže poté hlasování spojíme.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, na základě žádosti ministra spravedlnosti navrhuji, aby body 49, 50 a 51 - jedná se o prvá čtení zákona o advokacii, o trestním řízení soudním a o vládním návrhu zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy - byly zařazeny na konec prvních čtení. Pan ministr v této chvíli - a zřejmě celé dopoledne - odůvodňuje soudcovské zákony v Senátu. To je ten důvod pro můj návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Dále se hlásí s procedurálním návrhem pan kolega Vlček.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych měl také jeden procedurální návrh, a to bod 131, sněmovní tisk 1126, zařadit na odpoledne 7. 12. jako první bod, a pak ten bod 30, ten už byl přeřazen, je to tisk 1090, chci ho dát jako druhý bod odpoledne 7. 12. Důvod je ten, že ministr Březina je řádně omluven a je na zahraniční pracovní cestě.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Já bohužel nemohu pokračovat, dokud nebudeme mít potřebné kvorum alespoň 67 poslanců.

Technické sdělení - pan poslanec Skopal má náhradní kartu č. 23.

Potřebný počet poslanců pro hlasování o procedurálních návrzích jsme naplnili.

 

Nejprve budeme hlasovat o pevně zařazeném bodu na čtvrtek 6. prosince - jako první bod dopoledního jednání - a to odpovědi členů vlády na písemné interpelace.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 96 z přítomných 88 poslanců pro 81, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o přeřazení bodu 49, 50 a 51 - jedná se o návrhy zákonů, které předkládá ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš - na konec prvních čtení, to znamená po odsunutých bodech pana ministra Rusnoka, to znamená za bod 40. Za bod 40 už posunutého programu, ne schváleného.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 97 z přítomných 96 poslanců pro 71, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Třetí procedurální návrh je návrh pana kolegy Vlčka, který navrhuje, aby bod 131, což je rozdělení prostředků Nadačního investičního fondu, druhá etapa, kterou předkládá pan ministr Březina, byl zařazen pevně jako první bod dne 7. 12, tj. pátek. A k tomu přiřadit bod 30, což jsou nadační fondy, sněmovní tisk 1090, opět pan poslanec Březina, jako druhý bod 7. 12.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 98 z přítomných 104 poslanců pro 41, proti 40. Tento návrh nebyl přijat.

 

Já si myslím, že máme ještě dostatek času, než se k těmto bodům dostaneme, abychom i tuto situaci vyřešili.

 

Přistoupíme tedy k projednávání bodu

 

46.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1103/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede zastupující ministr ministra Fencla, ministr životního prostředí Miloš Kužvart.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, hlavním cílem předloženého návrhu novely je zapracovat do zákona na ochranu zvířat proti týrání specifické okruhy ochrany zvířat, které patří do obecné problematiky ochrany zvířat proti týrání, avšak stávající zákon č. 246/1992 Sb. je doposud neupravuje buď vůbec, nebo pouze ve velmi obecné rovině, nebo naopak upravuje pouze malou specifickou část dané problematiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP