(9.20 hodin)
(pokračuje Pešán)

Je to především veterinární zákon, zákon na ochrany přírody a krajiny, zákon o CITES a některé další právní normy.

Vládní návrh novely byl oproti původnímu plánu značně urychlen právě usnesením vlády č. 763 a výsledkem tohoto urychlení bylo to, že na vlastní přípravu zákona zbyl zhruba měsíc, a tato skutečnost velice negativně ovlivnila především vnější připomínkové řízení. Letošní zpráva Evropské komise vytkla České republice malou provázanost veterinárních předpisů a wellfare zvířat a požaduje větší zdůraznění v našich platných právních předpisech. Jak již jsem řekl, toto právě u předložené novely zákona na ochranu zvířat proti týrání nebylo splněno. Jen bych v obecné rovině chtěl uvést, že vládní návrh obsahuje 111 změn a úplné znění bude pro občana nepřehledné. Tento počet změn vyžaduje jednoznačně nový zákon.

V návrhu nejsou upravena odpočinková místa, která společně s uloženou kvalifikací dopravců zvířat budou mít nemalé dopady na státní rozpočet.

Zákon na ochranu zvířat proti týrání nelze, jak už jsem řekl, oddělit od veterinárního zákona, proto by měly být předkládány v souladu a společně. Jak už jsem rovněž řekl, za úvahu stojí i provázanost s připravovaným zákonem na ochranu přírody a krajiny. Některé formulace vládní novely je třeba upřesnit i pro jejich vymáhatelnost. V návrhu novely není domyšlena celková provázanost jednotlivých paragrafů, odstavců a písmen, na které právě nebyl dostatečný čas.

Z tohoto důvodu, kolegyně a kolegové, bych si dovolil vznést návrh na vrácení této novely vládě k přepracování. Je nutno ještě zdůraznit, že při případném projednávání této novely v zemědělském výboru při předpokládaném množství pozměňovacích návrhů nebude v silách tohoto výboru, aby již z takto v tuto chvíli nepřehledné normy udělal smysluplnou záležitost, která by byla proveditelná v praxi.

Na závěr bych si ještě dovolil zdůraznit, že s touto novelou nesouhlasí významné instituce, jako je Komora veterinárních lékařů a především Farmaceutická a veterinární univerzita v Brně, kde mají přímo oddělení zabývající se ochranou zvířat. Byl jsem upozorněn, že norma v tomto stavu nebude v praxi upotřebitelná.

Kolegyně a kolegové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan kolega František Pejřil. Jiné písemné přihlášky nemám.

 

Poslanec František Pejřil: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi reagovat a upozornit na některé nedostatky vládního návrhu na ochranu zvířat proti týrání. Návrh zákona nepamatuje na taková zvířata, o která majitel nemůže pečovat z důvodu, kterým může být např. nemoc či vzetí do vazby atp. V těchto případech se často stává, že zvířata jsou v uzavřených objektech a je velice obtížné procedurálně zabezpečit náhradní provizorní péči. Přitom jednání chovatele nelze kvalifikovat jako úmysl zvířete se zbavit nebo ho vyhnat.

Dále v návrhu zákona by mělo být ustanovení, které by právnickým i fyzickým osobám stanovovalo, aby při provádění pokusů na zvířatech měly v povinnosti ověřit, zda není nějaká alternativní možnost, neexistuje-li alternativní metoda, kdy nemusí být zvíře použito k pokusu.

Dále jako nedostatek vidím, že členy ústřední komise na ochranu zvířat jmenuje ze zákona ministr zemědělství po dohodě s ministrem životního prostředí. Tento postup podle mého názoru nezaručuje, že jde o nezávislý orgán na úseku ochrany zvířat. Myslím, že by bylo vhodné, kdyby komisi jmenovala a odvolávala vláda ČR.

Na návrhu zákona se mi dále nelíbí, že výkonem dozoru může být pověřen pouze odborný pracovník s vysokoškolským vzděláním veterinárního, zootechnického nebo biologického směru. Omezuje to okruh osob, které mohou výkon dozoru provádět, ač by na to měly schopnosti a předpoklady.

Proto podporuji návrh pana poslance Pešána vrátit tento návrh vládě k přepracování. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zda hodlá vystoupit. Je tomu tak. Poté samozřejmě dostane prostor i paní zpravodajka.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych stručně reagoval na výhrady, které zazněly nyní v rámci obecné rozpravy. Chtěl bych zaprvé zdůraznit, že tento vládní návrh byl podroben standardním procesům, které provázejí každou vládní předlohu, a jak tomu bylo i v letech minulých. Chci tedy zdůraznit, že tento materiál není rozporový, je to věc, která je předkládána v konsensu. K tomu bych chtěl ještě dodat a zdůraznit jeden zásadní moment. Výhrady, které byly věcného charakteru podle dikce, která je obsažena ve sněmovním tisku 1103, jsou evidentně odstranitelné v rámci druhého čtení, v rámci pozměňovacích návrhů.

Chtěl bych tady zdůraznit kromě těchto věcných záležitostí ještě jednu formální. Jde o to, že vrácením vládě k přepracování, tak jak zaznělo v obecné rozpravě, již zcela jistě ztratí tato sněmovna možnost, aby tento zákon byl přijat tak, aby jeho platnost byla před 1. lednem 2003. Chtěl bych tady zdůraznit, že důvod, který vedl vládu k předložení zákona na ochranu zvířat proti týrání, byla nejen úprava několikrát novelizované materie, ale především vyhovění těm předpisům Evropského společenství a těm dohodám v rámci Rady Evropy, které nejsou doposud v českém právním řádu implementovány.

Takže kromě věcných důvodů je všechny možné zmíněné nedostatky možné odstranit v rámci druhého čtení. Jedním ze zásadních důvodů, pro který si dovoluji požádat sněmovnu, aby zákon propustila do druhého čtení, je časová dimenze. Pevně věřím, že tato předloha bude propuštěna do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Nyní uděluji slovo paní zpravodajce.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, zrekapituluji tedy krátkou rozpravu k novele zákona 246/1992 Sb., sněmovní tisk 1103. Vystoupili dva poslanci, pan poslanec Pešán a pan poslanec Pejřil. Oba navrhovali vrácení novely navrhovateli k přepracování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji.

 

Budeme tedy hlasovat o návrzích obou pánů poslanců na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k přepracování.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 99 z přítomných 149 poslanců pro 95, proti 47. Návrh byl přijat.

 

Nezbývá mi, než ukončit prvé čtení návrhu tohoto zákona, kterým sněmovna přijala usnesení na vrácení navrhovateli k přepracování. Končím projednávání bodu č. 46.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP