(17.50 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které jsou písemně přihlášeni paní poslankyně Zdeňka Horníková a pan poslanec Pavel Hrnčíř. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se obávám, že budu muset hned na začátku pana předkladatele i pana zpravodaje velmi zklamat, protože já jejich stanovisko a názor na bytovou politiku vidím poněkud jinak a genialitu v tomto zákoně v žádném případě nespatřuji. Chci jen říci, že už byl vypracován podobný zákon, byl to zákon o neziskových bytových společnostech. Mohu říci, že k tomuto zákonu se vyjádřili jak odborníci, tak zákonodárci, a tento zákon nebyl dobrý a zákon o obecně prospěšných bytových společnostech vychází z tohoto zákona jako ze základu. Je sice o něco lepší, ale musím říci, že to není zákon, na který bychom čekali.

Zákon, na který bych já čekala, by byl zákon, který by motivoval soukromé investory k výstavbě nájemních bytů, a nikoli zákon, ve kterém stát subvencuje byty takovou částkou, že může vyčerpat veškeré své rezervy např. ze Státního fondu bydlení a nemůže použít prostředky na žádný jiný program.

Pan ministr i pan zpravodaj zde zmínili, že v tuto chvíli v naší republice probíhá výstavba nájemního bydlení. Správně zde bylo zmíněno, že to není výstavba nájemního bydlení, že to je jednoznačně výstavba vlastnického bydlení, že toto vlastnické bydlení stavějí obce. Všem je známo, že tento program je dlouhodobě nereálný, že je potřeba ho zastavit, protože tento program skutečně nevytváří reálné a právní prostředí pro investory.

Jednoznačně cílem této vlády touto předlohou je, aby se tímto zákonem vrátila jakousi cestou znovu k výstavbě bytů přes stavební bytová družstva. Nic proti stavebním bytovým družstvům, to je úplně v pořádku, ale v zákoně chybí řada pasáží, které např. řeší vztah mezi stávajícími bytovými družstvy a obecně prospěšnými bytovými společnostmi. Neziskovost, to je slovo, o kterém bychom mohli zřejmě také chvíli diskutovat. Musela bych se ptát, proč budeme zavádět novou právnickou osobu, když zde bytová družstva máme, a co to je neziskovost. Tady bych se opět chtěla pana ministra zeptat, co se stane v případě, bude-li obecně prospěšné družstvo dosahovat zisku. Bude pak zisk podléhat zdanění podle zákona o dani z příjmů? Budou, či nebudou požadovány daňové úlevy pro tento typ právnické osoby?

Mohu říci, že zákon jsem četla myslím velmi pozorně a nedošla jsem jednoznačně k závěru, zda se jedná o klasickou právnickou osobu, nebo zda se jedná o neziskovou právnickou osobu, a z tohoto zákona mi to jasné není.

Dovolte mi pár slov k financování této výstavby. Myslím, že pan ministr se zde zmínil, a já uvedu jeden konkrétní příklad. Vezměme si střední byt, 60 m2, náklady na výstavbu tohoto bytu 1 mil. Kč. Přiznám se, že mi připadá podhodnoceno toto číslo, nicméně vycházím z něj. 300 tisíc členský podíl - vklad, 200 tisíc státní dotace - podpora, 500 tisíc zvýhodněný úvěr, dalších 336 tisíc na úrocích. Státní subvence na jeden takto postavený byt činí 536 341 Kč. Chci upozornit, že to je nároková subvence, to znamená, pokud si požádám o tuto subvenci, musí mi být vyplacena. Tyto subvence na bytovou výstavbu budou poskytovány ze Státního fondu rozvoje bydlení. Rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení budeme projednávat ještě na této schůzi Poslanecké sněmovny. V příštím roce je v rozpočtu zhruba půl miliardy, každý následující rok se bude částka zvyšovat na miliardu, dvě, tři, pět sedm, jenže tento Státní fond rozvoje bydlení není fondem, který by byl schopen si své zdroje obnovovat. Obávám se, že tímto programem budou naprosto vyčerpány všechny zdroje fondu, a obávám se, že fond nebude moci realizovat jiné programy, např. potřebné programy, které se týkaly obnovy a modernizace stávajícího bytového fondu.

Poslední věc, kdy bych se chtěla skutečně zeptat pana minstra, v čem spočívá obecná prospěšnost těchto bytů. Pro zajímavost, rodina, která bude stavět byt touto formou, bude platit měsíčně 9 až 11 tisíc Kč. Nevím, jestli toto je mladá začínající finančně slabší rodina. Myslím, že tomu tak není. To znamená, že touto bytovou výstavbou bude podporována jednoznačně střední vrstva.

V žádném případě nemám nic proti družstevnímu bydlení. Je zde právo sdružovat se, je zde právo stavět formou družstevní výstavby, ale toto sdružení musí být jednoznačně ekonomicky výhodné pro ty, kteří chtějí stavět, a potom tito lidé nesmějí mít žádné výhody a žádné subvence od státu. Musejí být na naprosto stejné rovině s ostatními, kteří stavějí např. vlastnické bydlení.

Takže na závěr se chci zeptat: skutečně chceme, aby stát subvencoval ze Státního fondu rozvoje bydlení, případně ze státního rozpočtu? Protože v okamžiku, kdy ve Státním fondu rozvoje bydlení dostatek prostředků nebude, je garantem vyplácení těchto subvencí stát a samozřejmě následně vzniká deficit ve státním rozpočtu. Ptám se, jestli skutečně chceme na jeden byt vyplácet částku 536 000 Kč. Dále se ptám, zda skutečně chceme stavět plošně byty v této zemi, kdy v tuto chvíli je na trhu s byty neobsazeno 540 000 bytů. A skutečně se ptám, zda tento zákon je zákon, který by motivoval soukromé investory.

Kromě těchto naprosto zásadních věcí, které jsem zde vyjmenovala a které mě vedou k tomu, abych navrhla zamítnutí tohoto zákona, musím říci, že zákon neřeší řadu naprosto konkrétních a běžných problémů, které mohou nastat, například co v případě, jestliže nebudou dodrženy podmínky poskytování státní subvence, co v případě, jestliže budeme měnit stanovy. To jsou věci, se kterými se bezesporu při užívání tohoto zákona v praxi setkáme.

Vážené dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a navrhuji, aby tento zákon byl v prvém čtení zamítnut. V případě, že nebude zamítnut, tak aby byl kvůli nedostatkům, které obsahuje, vrácen vládě k přepracování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně. Hovořit bude pan poslanec Pavel Hrnčíř. S faktickou poznámkou pan poslanec Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Jistě, chtělo by se říci, že se blíží volby, a tak i předřečnice vytáhla zájem o sociálně slabší vrstvy, ale bylo by asi třeba dodat jako faktickou poznámku, že číslo 540 000 bytů se netýká volných bytů, ale je to rozdíl mezi tzv. cenzovými domácnostmi a mezi byty. Tento rozdíl se v zásadě nemění po celá 90. léta a existoval už v 80. letech. Je to tedy něco jiného než počet volných bytů.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Nyní bude hovořit pan poslanec Hrnčíř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, máme zde rozhodnout o vládním návrhu zákona o obecně prospěšných bytových družstvech. Tento návrh zavádí nový prvek na české obchodní scéně, jak řekl pan ministr, specifická právnická osoba, která má pod bdělým okem Ministerstva pro místní rozvoj realizovat vládní politiku nájemního bydlení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP