(11.10 hodin)
(pokračuje Bureš)

Navrhovaná úprava, a to bych zdůraznil, nesleduje instituce obdobné manželství, partnerské soužití není v navrhovaném zákoně zakládáno jako institut rodinného práva, byť by se mohl takový úsudek na první pohled nabízet vzhledem k tomu, že rozsah vzájemných práv a povinností - počínaje možností obdobného užití institutu společného jmění a konče možností vzájemnou dohodou partnerů vymezit rozsah práv a povinností týkajících se majetkových otázek v partnerství jinak - je prakticky totožný s tím, jaké právní instituty se nabízejí ve svazku muže a ženy, který nazýváme manželstvím.

Navržený zákon odpovídá smyslu a záměru rezoluce Evropského parlamentu, která členské státy EU vyzývá, aby zaručily občanům této sexuální orientace plnou rovnoprávnost s heterosexuální většinou společnosti.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Poprosím nyní zpravodajku pro prvé čtení paní kolegyni Světlanu Navarovou, by se ujala slova.

Ještě technické sdělení: pan poslanec Maštálka má náhradní kartu č. 23.

Omlouvám se, paní kolegyně. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Světlana Navarová: Vážený předsedající, milé kolegyně a kolegové, ctěná vládo, vládní návrh zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví obsažený v tisku č. 1075 je již třetím pokusem Poslanecké sněmovny vytvořit právní rámec pro realizaci práv menšinové, odlišně citově a sexuálně orientované skupiny našich spoluobčanů. Je pokusem naplnit jejich práva v souladu s Ústavou České republiky, s Listinou základních práv a svobod, s rezolucí Evropského parlamentu i s praxí v řadě států Evropské unie.

Vládní návrh se liší od předchozích poslaneckých iniciativ svým pojetím a odstraňuje problémy a nedostatky, které byly vyčítány návrhům minulým. I když jsem tehdy nebyla ještě členkou tohoto ctihodného sboru, ujišťuji vás, že jsem si záznam z rozpravy podrobně přečetla. Vládní návrh upravuje vznik partnerského soužití, práva a povinnosti partnerů a vztahy mezi nimi, dále zánik a zrušení partnerského soužití a způsob jeho registrace. Současně je předkládán návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví obsažený v tisku 1076. V tomto návrhu jsou pak konkrétně uvedeny všechny zákony a příslušné paragrafy, do kterých se partnerské soužití promítá.

Návrh řeší vztah osob téhož pohlaví odlišně od institutu manželství. Zatímco manželství má vytvářet optimální podmínky pro výchovu dětí, těžištěm partnerského soužití jsou především vzájemné povinnosti partnerů. Návrh vytváří platformu pro soužití dvojic bez možnosti osvojení dětí. Umožňuje těmto dvojicím stabilizovanější budoucnost. Občanské iniciativy reprezentující dotčenou menšinu našich spoluobčanů se plně ztotožňují s textem návrhu zákona. Podle posledních průzkumů veřejného mínění přijetí takového zákona podporuje i většina veřejnosti.

Vážení kolegové a kolegyně, velmi doporučuji tento návrh zákona propustit do druhého čtení. Současně připomínám, že organizační výbor navrhl přikázat tisk k projednání ústavně právnímu výboru.

Vzhledem k tomu, že dalším bodem jednání bude související tisk č. 1076, navrhuji sloučit obecnou rozpravu k tiskům 10751076. Svůj osobní názor vyjádřím v obecné rozpravě, do které se hlásím.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, paní zpravodajko. Upozorňuji, že zde padl procedurální návrh na sloučení rozpravy k oběma tiskům, to znamená k tisku 1075 a k tisku 1076.

 

O návrhu na sloučení obecné rozpravy rozhodneme v hlasování pořadové číslo 238, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 238 tento návrh byl přijat, že se pro něj z přítomných 152 poslanců vyslovilo 113 a 11 bylo proti.

 

Zahajuji projednávání bodu č. 79 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

79.
Vládní návrh zákona o změnách některých zákonů
v souvislosti s přijetím zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví
/sněmovní tisk 1076/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš, kterého prosím, aby se ujal slova. Pane ministře, máte slovo. A prosím o klid v sále.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nebudu opakovat to, co bylo podstatné pro první z projednávaných a vzájemně provázaných bodů.

S ohledem na navrhovanou koncepci partnerského soužití a potřebu jejího promítnutí do celého právního řádu je nezbytné provést změny celé řady právních předpisů. Když bychom si chtěli sestavit obsahově jejich přehled, tak bychom mohli konstatovat, že to jsou právě ty předpisy, kde okolnost, že dvě osoby spolu žijí v určitém faktickém svazku, není právně promítnuta v dosavadním našem právním řádu. Bez promítnutí do těchto více než 50 zákonů by založení možnosti partnerského soužití pro osoby téhož pohlaví nesplnilo sledovaný účel. Jedná se zejména o případy, kdy právní postavení a vztahy partnerů mezi nimi navzájem nebo navenek je potřeba založit nebo upřesnit ve věcech, které jsou zvláštními právními předpisy upraveny.

Protože postavení partnerů není navrhováno jako institut rodinného práva, ale jedná se o samostatnou, od úpravy rodinného práva zcela oddělenou instituci, je potřeba ji rovněž samostatně promítnout v této podobě do příslušných právních předpisů. Zejména je to oblast soukromého práva, jde-li o majetkové a dědické věci, v oblasti veřejného práva, ve věcech daňových, sociálních, zdravotní péče, vydávání dokladů, ale samozřejmě také do oblasti trestního práva hmotného a trestního práva procesního.

Navrhovanou novelou zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním se navrhuje stanovit právo použitelné ve věcech s mezinárodním prvkem, a to jak u partnerského soužití, které bylo uzavřeno v České republice, tak pro případy partnerského soužití uzavřeného na území cizího státu. Navrhuje se také oddělená úprava i vzhledem k tomu, že tento institut je upraven jen v některých právních řádech a je pravdou, že není všeobecně přijímán a uznáván.

Protože se jedná o značný počet předpisů z různých právních odvětví, byly všechny novelizace, a to je technická informace, soustředěny do návrhu samostatného doprovodného zákona, jehož propuštění do dalšího čtení je přirozeně otázkou osudu návrhu prvého.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Burešovi a nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Světlana Navarová.

 

Poslankyně Světlana Navarová: Po podrobném zdůvodnění tohoto tisku předkladatelem nemám v podstatě co dodat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli zahajuji sloučenou obecnou rozpravu, do které jsou přihlášeni poslankyně a poslanci Světlana Navarová, Zdeněk Jičínský, Jaroslav Zvěřina, Cyril Svoboda a Jiří Payne. Slovo má paní poslankyně Světlana Navarová, připraví se pan poslanec Zdeněk Jičínský.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP