(16.40 hodin)

Poslanec Jiří Papež: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, pan ministr ve svém úvodním slově poměrně obsáhle a podrobně vysvětlil smysl a poslání navrhované novely zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který máme předložen ve sněmovním tisku 979. Vláda se tímto návrhem snaží nalézt finanční prostředky na problémy spojené s výskytem nemoci BSE u skotu.

Myslím si, že mohu tímto skončit zpravodajskou zprávu. Pan ministr ve svém úvodním slově navrhl normální proceduru projednávání, ne tedy podle navrženého programu podle § 90 odstavec 2, nicméně v tuto chvíli formálně přednáším veto poslaneckého klubu ODS, na kterém mám padesát podpisů poslanců, kterým vetujeme návrh na zkrácené projednávání. Tím v podstatě doplňuji návrh pana ministra, aby formálně byl v pořádku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Nebudeme tedy hlasovat o možnosti projednat tento návrh již v prvém čtení, protože je zde vznesena námitka padesáti poslanců. V tomto případě pokračujeme podle § 90 odstavec 7. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí jako první pan poslanec Jaroslav Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych vysvětlit, proč bylo požádáno o to, aby se tento zákon neprojednával ve zrychleném čtení, ale aby se projednával standardním způsobem. Skutečně nejde o to, aby se prostřednictvím tohoto zákona na základě rozhodnutí vlády vyčlenily prostředky pro eliminaci BSE, ale Ministerstvo zemědělství chce použít tuto proceduru pro dořešení popovodňových škod, a to jmenovitě v okrese Jeseník, protože právě tento okres byl nejvíce postižen. A na základě častých urgencí tamějšího okresního úřadu resort zemědělství tento návrh do vlády dal.

Chtěl jsem vás požádat, abyste zvážili možnost neblokování rozšířené standardní procedury, aby bylo možno, aby mělo Ministerstvo zemědělství možnost popovodňové škody v okrese Jeseník řešit.

Chtěl jsem pouze vysvětlit celou situaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Dále se přihlásil pan poslanec Jiří Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, jak jsem již ve své zpravodajské zprávě řekl, vláda se tímto návrhem snaží nalézt finanční prostředky na problémy spojené s výskytem nemoci BSE u skotu. Nyní zde zazněly nové skutečnosti, nová dopřesnění představ vládního návrhu a jeho dalšího projednávání ve sněmovně. Nicméně já musím vycházet ze sněmovního tisku 979, který v tuto chvíli projednáváme.

Vláda se tyto prostředky snaží nalézt v rozpočtu Pozemkového fondu. Musím říci, že způsobem přinejmenším trochu krkolomným. Již jednou zde takový návrh totiž ležel na stole, byl totožný téměř doslova s materiálem, který je předložen a který projednáváme jako tisk 979. Tenkrát byl podán jako pozměňovací návrh k novele zákona o Pozemkovém fondu, kterou jsme schvalovali na červencové schůzi. Tam jsme tento pozměňovací návrh zamítli. Proto přišla vláda s tímtéž ještě jednou, a to formou vládního návrhu zákona, který je obsažen v tisku 979. Věcně jsme takovýto návrh již jednou projednávali.

S návrhem zásadně nesouhlasím, neboť jsem přesvědčen, že prostředky na tyto činnosti musí pocházet z jiných zdrojů než z Pozemkového fondu, nejlépe pak přímo z kapitoly Ministerstva zemědělství. S použitím 180 milionů korun na řešení resortních problémů ministerstva - upozorňuji - nesouhlasí ani dozorčí rada Pozemkového fondu, která se na svém mimořádném jednání 26. června 2001 vyslovila jednomyslně proti tomuto návrhu. Chtěl bych moc poprosit Poslaneckou sněmovnu, aby respektovala názor kontrolního orgánu Pozemkového fondu.

Navíc mám vážné obavy, že jsou v návrhu formální nedostatky a že doplňované odstavce 8 a 9 vůbec nepatří do zákona o Pozemkovém fondu, ale do zákona o státním rozpočtu. Dovolím si odcitovat navrhované znění: O prostředky získané z příjmů Pozemkového fondu se zvýší rozpočtová kapitola Ministerstva zemědělství a lze o tyto prostředky překročit celkové výdaje státního rozpočtu schválené zákonem o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok.

Myslím si, že z uvedeného je zřejmé, že se zde jedná o pokus nepřímo a podle mého soudu nepřípustně novelizovat zákon o státním rozpočtu a rozpočtových pravidlech, navíc ještě o pokus uzákonit takový postup bez časového ohraničení, a otevřít tedy tento prostor každoročně. Z výše uvedených důvodů a i přes upřesnění, které zaznělo v úvodním slově, nemohu tento návrh zákona podpořit a navrhuji jeho zamítnutí v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Pešán.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Kolegyně a kolegové, ačkoliv jsem rovněž slyšel upřesnění pana ministra, přesto se musím vyjádřit k sněmovnímu tisku, jak nám byl předložen. Dovolím si navázat na slova kolegy Papeže a poněkud zdůraznit, o čem jsou příjmy Pozemkového fondu, které se vlastně tvoří z pronájmu a prodeje státního majetku. Chci zdůraznit, že jsou to neopakovatelné privatizační příjmy a jako takové nemají vstupovat do státního rozpočtu. Měly by být použity na splácení státní dluhové služby, na provoz Pozemkového fondu, případně na identifikaci státního majetku apod. A nikoliv na hrazení nákladů, jako je monitorování a laboratorní vyšetření BSE. Pro to jsou tyto příjmy zcela nevhodné. Tyto opakovatelné výdaje, to znamená vyšetření, musí být hrazeny v roce 2001 z vnitřních zdrojů kapitoly zemědělství, případně VPS, v roce 2002 by potom měly být započteny bohužel do ceny konečného výrobku.

Na závěr ještě jenom chci upozornit, že § 15 nově navrhovaný odstavec 9 se absolutně vymyká rozpočtovým pravidlům. Čili se rovněž z těchto důvodů připojuji k návrhu kolegy Papeže na zamítnutí tohoto sněmovního tisku. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pan poslanec Jaroslav Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedající, dámy a pánové, skutečně bych chtěl, aby kolegové, kteří vystoupili, pochopili, že se nejedná o to - byť předlohou je řečeno, že se jedná o prostředky na řešení BSE, ale že tato předloha vlastně upravuje proces zapojení mimorozpočtových prostředků, v tomto případě prostředků Pozemkového fondu, do rozpočtového hospodaření. Bez této úpravy nemůže vláda, potažmo Ministerstvo zemědělství, použít tyto prostředky na řešení povodňových škod. Já jsem avizoval, že vláda chce použít padesát milionů na řešení popovodňových škod z roku 1997 v okrese Jeseník. To skutečně tak je. Nejedná se o řešení BSE, nejedná se o prostředky na BSE, ale jedná se o mechanismus, kterým může vláda tyto prostředky použít právě na řešení povodňových škod. Apeloval bych, abychom toto vzali v úvahu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím.

Musím konstatovat, že v obecné rozpravě zazněl návrh pana poslance Papeže na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP